Home » Aktualności » Zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

Sza­now­ni Pań­stwo,

Prze­pi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410) Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej zde­cy­do­wał o ogra­ni­cze­niu — w ter­mi­nie od 12 mar­ca do 25 mar­ca 2020 r. — dzia­łal­no­ści nie­któ­rych jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty.

Następ­nie wpro­wa­dza­jąc roz­po­rzą­dze­nie zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19  prze­rwa w funk­cjo­no­wa­niu nie­któ­rych jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty zosta­ła wydłu­żo­na do 10 kwiet­nia 2020r.

Ogra­ni­cze­nie doty­czy: przed­szko­li, innych form wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, szkół wszyst­kich typów, pla­có­wek oświa­to­wo-wycho­waw­czych, pla­có­wek kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go oraz cen­trów kształ­ce­nia zawo­do­we­go, pla­có­wek arty­stycz­nych, pla­có­wek zapew­nia­ją­cych opie­kę i wycho­wa­nie uczniom w okre­sie pobie­ra­nia nauki poza miej­scem sta­łe­go zamiesz­ka­nia i kole­giów pra­cow­ni­ków służb spo­łecz­nych.

Dla­te­go wpro­wa­dza­my roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce reali­za­cję pro­ce­su kształ­ce­nia w zmie­nio­nych warun­kach orga­ni­za­cyj­nych, z wyko­rzy­sta­niem metod i tech­nik kształ­ce­nia na odle­głość.

Pod­sta­wa praw­na:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 mar­ca 2020r

w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu