Home » Aktualności » Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach po uprzed­nio uzy­ska­nej zgo­dzie orga­nu pro­wa­dzą­ce­go Gmi­ny Wie­ru­szów, mając na uwa­dze bez­pie­czeń­stwo uczniów oraz miesz­kań­ców Gmi­ny Wie­ru­szów w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS-Cov‑2 wywo­łu­ją­ce­go cho­ro­bę COVID-19 oraz potrze­bę przy­sto­so­wa­nia pla­ców­ki do przy­ję­cia dzie­ci zgod­nie z wytycz­ny­mi Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­stra Edu­ka­cji naro­do­wej, na pod­sta­wie §18 ust.2 pkt 2 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 31 grud­nia 2002 roku w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny w publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szko­łach i pla­ców­kach, zawie­sza zaję­cia w oddzia­łach przed­szkol­nych w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach od dnia 6 maja 2020r na okres 14 dni, tj. do 23 maja 2020r.