Home » Aktualności » Zawieszenie zajęć w placówce

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zawieszenie zajęć w placówce

Sza­now­ni Pań­stwo !

Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, mając na uwa­dze sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną na naszym tere­nie, za zgo­dą orga­nu pro­wa­dzą­ce­go, zawie­sza zaję­cia w pla­ców­ce od dnia 08.06.2020r. do 15.06.2020r.

W związ­ku z tym w naszej szko­le od 08.06.2020r. do 15.06.2020r. odby­wać się będzie kształ­ce­nie na odle­głość na obec­nych zasa­dach.

Pod­sta­wa praw­na: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 31 grud­nia 2002 roku w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny w publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szko­łach i pla­ców­kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.); Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 3 czerw­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.