Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Świetlica

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Świetlica

Po świę­tach czas na ruch i aktyw­ność fizycz­ną. Goto­wi do zabawy?

07.04.2021 r.

 1. Ruch jest nie­zwy­kle waż­ny dla roz­wo­ju każ­de­go dziec­ka! Zapla­nuj­cie z Mamusią/Tatusiem Waszą ulu­bio­ną aktyw­ność fizycz­ną na świe­żym powietrzu.

Spójrz­cie w nie­bo i jeśli będą widocz­ne chmu­ry zasta­nów­cie się, co przy­po­mi­na Wam ich kształt. Popro­ście Mamusię/Tatusia, aby opo­wie­dzie­li Wam o swo­ich obłocz­ko­wych pomysłach.

 1. Ułóż­cie obraz­ki http://scholaris.pl/resources/run/id/104924
 2. Wyko­naj­cie pro­sty eks­pe­ry­ment z tań­czą­cy­mi skraw­ka­mi papie­ru: http://scholaris.pl/zasob/112925?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=POCZ&bid=0&iid=0&query=dzieci&api=

08.04.2021 r.

1.Obejrzyjcie fil­mik edu­ka­cyj­ny https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

i spró­buj­cie odpo­wie­dzieć na pyta­nie: „Po co nam aktyw­ność fizyczna”?

2.„Pajączek” to bar­dzo weso­ła zaba­wa, któ­ra zapew­ni Wam

“wygim­na­sty­ko­wa­nie” palusz­ków https://www.youtube.com/watch?v=ZhF0KaTm2WM

 1. Zapla­nuj­cie aktyw­no­ści spor­to­we na naj­bliż­sze dni tj. spa­cer, wspól­na gim­na­sty­ka, bie­ga­nie, gra w pił­kę, jaz­da na rowerze.

09.04.2021 r.

 1. Wyko­naj­cie ćwi­cze­nie „Rowe­rek” powta­rza­jąc rymo­wan­kę i róż­ni­cu­jąc tempo:

 „Jedzie Radek na rowerze,

a pan Romek na skuterze.

Raz, dwa, trzy,

jedz i ty”.

 1. Zaba­wa „Zrób to samo” – naśla­du­je­my czyn­no­ści przed­sta­wio­ne na obraz­kach. Plan­sza demon­stra­cyj­na wyd. MAC https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html#p=94
 2. Zapro­jek­tuj­cie domo­wy tor prze­szkód. Pamię­taj­cie o zasa­dach bez­pie­czeń­stwa pod­czas zabaw ruchowych!

29.03.2021 r.

„Wiel­ka­noc” 

 1. Czas na pio­sen­kę. Posłu­chaj­cie pio­sen­ki pt. „Kur­ka” wyd. “Muzycz­ny Domek”: https://www.youtube.com/watch?v=kKNg2eFtD60

Spró­buj­cie zilu­stro­wać ten utwór ruchem.

 1. Roz­wiąż­cie zagad­ki wiel­ka­noc­ne: https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc
 2. Nary­suj­cie żół­te­go kur­czacz­ka: https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc
 3. Mamusia/Tatuś niech prze­czy­ta Wam wiersz „Jaj­ko” Jana Brze­chwy: http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_j01.html

Spró­buj­cie odpo­wie­dzieć na pytania:

 • Jak zacho­wy­wa­ło się jajko?
 • Czy kura dawa­ła mu dobre rady?
 • Co się sta­ło z jajkiem?

Kolo­ro­wan­ka nr 1 (pdf)

Kolo­ro­wan­ka nr 2 (pdf)