Home » Aktualności » Zdrowe odżywianie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zdrowe odżywianie

O tym, jak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka doty­czą­ca wła­ści­we­go odży­wia­nia, wie­my dosko­na­le. Pierw­sza daw­ka wie­dzy pocho­dzi­ła od pie­lę­gniar­ki szkol­nej, pani Marii Kępy. Pod­czas spo­tka­nia dowie­dzie­li­śmy się, jak wła­ści­wie się odży­wiać, o jakich porach dnia, co wyeli­mi­no­wać z die­ty, a co do niej wpro­wa­dzić. Dru­gim eta­pem pro­fi­lak­tycz­nych dzia­łań było świę­to kanap­ki. Wszyst­ko odby­wa­ło się w ramach reali­za­cji pro­gra­mu „Żół­ty talerz”.  Przy­go­to­wy­wa­li­śmy dla sie­bie pysz­ne śnia­da­nie, a po wspól­nej degu­sta­cji odbył się kon­kurs na naj­zdrow­szą kanap­kę.

Zada­niem, któ­re pod­su­mo­wa­ło dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne, było spo­tka­nie z die­te­tycz­ką, panią  Moni­ką Cie­siel­ską. Peł­ne pasji podej­ście do tema­tu i wyjąt­ko­wy spo­sób prze­ka­zu infor­ma­cji pomógł nam w zro­zu­mie­niu nie­któ­rych zagad­nień zwią­za­nych z wła­ści­wym odży­wia­niem. Cen­ne wska­zów­ki   o tym, jak czy­tać ety­kie­ty na pro­duk­tach pomo­gą zapew­ne  we wła­ści­wych wybo­rach pod­czas zaku­pów.

Po takich spo­tka­niach moż­na powie­dzieć, że jeste­śmy dobrze przy­go­to­wa­ni do podej­mo­wa­nia waż­nych decy­zji nt. co jeść, a cze­go uni­kać. Teraz tyl­ko trze­ba wpro­wa­dzić te cen­ne wska­zów­ki w życie.