Home » Rok szkolny 2014/2015 » Żywa lekcja historii

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Żywa lekcja historii

Żywa lek­cja histo­rii odby­ła się na wie­ru­szow­skim ryn­ku w nie­dzie­lę 21 czerw­ca. Była to insce­ni­za­cja „Marsz Wypę­dzo­nych”, któ­rą przy­go­to­wał Klub Regio­nal­no-Histo­rycz­ny „Glo­ria Vic­tis” przy współ­pra­cy z Gmi­ną Wie­ru­szów. W lud­ność cywil­ną prze­śla­do­wa­ną przez Niem­ców w pierw­szych dniach II woj­ny świa­to­wej, oprócz rekon­struk­to­rów, wcie­li­li się ucznio­wie pię­ciu szkół z tere­nu Gmi­ny Wie­ru­szów. Wśród nich byli ucznio­wie naszej szko­ły: Piotr Mro­żek z kla­sy IV, Domi­ni­ka Zie­liń­ska z kla­sy V i Mar­ta Gabas z kla­sy VI.

Nasi „akto­rzy” przy­go­to­wa­li wła­sne stro­je nawią­zu­ją­ce do ówcze­snych cza­sów i wyda­rzeń. Było to dla nich ogrom­ne prze­ży­cie i na pew­no ta lek­cja histo­rii na dłu­go pozo­sta­nie w ich pamię­ci.