Home » Aktualności » Akcja charytatywna — Walentynka dla Jarka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Akcja charytatywna — Walentynka dla Jarka

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach rów­nież włą­czy­ła się w akcje cha­ry­ta­tyw­ną „ Walen­tyn­ka dla Jar­ka”. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li pięk­ne kart­ki walen­tyn­ko­we, któ­re będzie moż­na nabyć w ramach akcji. Szko­ła poma­ga w powro­cie do zdro­wia Panu Jar­ko­wi, któ­ry nie jeden raz towa­rzy­szył naszym uczniom i pra­cow­ni­kach w wyjazdach.

Życzy­my szyb­kie­go powro­tu do zdro­wia- Panie Jarku!