Home » Aktualności » Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida zdrowia”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida zdrowia”

W związ­ku z dys­try­bu­cją przez Mini­ster­stwo Zdro­wia gry edu­ka­cyj­nej „Pira­mi­da Zdro­wia” skie­ro­wa­nej do uczniów szkół pod­sta­wo­wych w woje­wódz­twie ślą­skim szko­ła nasza otrzy­ma­ła dwie gry edu­ka­cyj­ne, w któ­rych boha­te­ra­mi będą sami ucznio­wie. Gry przy­go­to­wa­no w ramach kam­pa­nii spo­łecz­nej ” Pla­nu­ję dłu­gie życie” reali­zo­wa­nej w ramach Naro­do­wej Stra­te­gii Onkologicznej.