Home » Rok szkolny 2019/2020 » Prace uczniów z Pieczyska w Polskim Radiu — „Choinki Jedynki”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Prace uczniów z Pieczyska w Polskim Radiu — „Choinki Jedynki”

Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Cho­in­ki Jedyn­ki”. Do kon­kur­su zapro­si­ła Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko” oraz Pol­skie Radio.
Aby wziąć udział w kon­kur­sie nale­ża­ło do 20 listo­pa­da nade­słać na adres orga­ni­za­to­ra wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ną pra­cę pla­stycz­ną na temat: Tajem­nic Świąt Boże­go Narodzenia.

W ten spo­sób ucznio­wie włą­czy­li się w ogól­no­pol­ską akcje cha­ry­ta­tyw­ną, gdyż w dniu 07 grud­nia 2019 r. na ante­nie Pro­gra­mu I Pol­skie­go Radia S.A. odbę­dzie się orga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję licy­ta­cja 20 prac nagro­dzo­nych nagro­da­mi głów­ny­mi oraz 12 prac pod­opiecz­nych Fun­da­cji Anny Dymnej.

Poma­gać innym to pięk­na rzecz, a jed­no­cze­śnie moż­na spę­dzić miło czas, kształ­cąc swo­je umie­jęt­no­ści plastyczne.