Home » Rok szkolny 2018/2019 » Szkoła Podstawowa w Pieczyskach na pierwszym wieruszowskim jarmarku w Niepodległej Polsce

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach na pierwszym wieruszowskim jarmarku w Niepodległej Polsce

Pierw­szy wie­ru­szow­ski jar­mark w Nie­pod­le­głej Pol­sce — wiel­ka rekon­struk­cja tar­go­wi­ska miej­skie­go sprzed 100 laty — odby­wał się w sobo­tę, 13 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Wie­ru­szo­wie. W tym wyda­rze­niu wzię­ły rów­nież udział ucznio­wie kla­sy szó­stej i ósmej ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. W ramach koła teatral­ne­go przy­go­to­wa­ły część tar­go­wi­ska, wcie­la­jąc się w róż­ne role.

Ucznio­wie w stro­jach z tam­te­go okre­su, sta­ra­li się stwo­rzyć auten­tycz­ny kli­mat tego miej­sca.  Całe wyda­rze­nie odby­ło się w pięk­na sło­necz­ną pogo­dę i w miłej atmosferze.