Home » Bezpieczeństwo w szkole

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczeństwo w szkole

Pismo do Dyrek­to­rów, Nauczy­cie­li, Rodzi­ców i uczniów (pdf)

Pro­ce­du­ry reago­wa­nia w przy­pad­ku wystą­pie­nia wewnętrz­nych i zewnętrz­nych zagro­żeń fizycz­nych w szko­le (pdf)

Pro­ce­du­ry Postę­po­wa­nia Obo­wią­zu­ją­ce w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Zagro­że­nia i zale­ca­ne dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa fizycz­ne­go i cyfro­we­go uczniów (pdf)

Nume­ry alar­mo­we w Pol­sce (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.

Internet. Szansa czy zagrożenie?

6 maja w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie rodzi­ców z panem Dariu­szem Sobor­czy­kiem, kie­row­ni­kiem Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie”, pod­czas któ­re­go omó­wio­no szan­se i zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej. Uka­za­ne wady i zale­ty takiej for­my prze­ka­zu infor­ma­cji wyni­ka­ją przede wszyst­kim z nie­wie­dzy użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu i jego bra­ku roze­zna­nia się w sie­ci. Przed­sta­wio­ne przy­kła­dy to tyl­ko nie­wiel­ka część plu­sów i minu­sów komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej. Wszyst­ko jest dla ludzi, jed­nak trze­ba umie­jęt­nie i mądrze z tego korzy­stać. Przed­sta­wio­no rów­nież boga­tą ofer­tę doty­czą­cą wpar­cia osób uza­leż­nio­nych, zagro­żo­nych uza­leż­nie­nia­mi oraz ich rodzin.

Było to kolej­ne spo­tka­nie na ten temat bo spra­wa jest poważ­na i może doty­czyć każ­de­go.

Dro­gi rodzi­cu, przy­po­mnij sobie: sygna­ły ostrze­gaw­cze oraz obja­wy uza­leż­nie­nia.

Ze swo­im dziec­kiem ustal zasa­dy poda­ne w umo­wie o Inter­ne­cie.