Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Frekwencja i średnia ocen

Najwyższa frekwencja
w I półroczu

  roku szkolnego 2019/2020

Kla­sa VII – 96 %

Najwyższa średnia ocen
w I półroczu
roku szkolnego 2019/2020

Kla­sa IV – 4,68


Ucznio­wie ze 100% fre­kwen­cją
w I pół­ro­czu
roku szkol­ne­go 2019/2020

Kla­sa I- Jakub Kacz­mar­czyk, Wik­tor Woź­niak

Kla­sa II- Jakub Kik

Kla­sa III- Alek­san­der Strzel­czyk, Kamil Wyder

Kla­sa IV- Doro­ta Bin­kow­ska, Klau­diusz Sto­lar­ski

Kla­sa V- Anto­ni­na Mazur­kie­wicz, Krzysz­tof Śpi­giel, Kari­na Tobo­ła, Zuzan­na Rzep­ka

Kla­sa VI- Kry­stian Kik, Woj­ciech Sku­pień, Kin­ga Sto­lar­ska, Mar­cel Muro­wa­ny

Kla­sa VII- Zuzan­na Figiel, Bar­tosz Kik, Emi­lia Muro­wa­na, Nor­bert Sto­lar­ski

Kla­sa VIII- Filip Dęb­ski, Filip Domań­ski, Mar­ty­na Kik