Home » Uczniowie » Najlepsi uczniowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie

Naj­lep­si ucznio­wie
w I pół­ro­czu
w roku szkol­nym 2017/2018


Kla­sa I

Zuzan­na Pie­przyk

Filip Malik

Julia Dłu­go­wska


Kla­sa II

Doro­ta Bin­kow­ska

Danu­ta Bin­kow­ska

Anna Sęk

Oli­wia Sowa

Woj­ciech Mro­żek


Kla­sa III

Zuzan­na Sku­pień

Han­na Zna­mi­row­ska

Dawid Zie­liń­ski

Michał Wró­bel


Kla­sa IV

Adam Sztuc­ki (śred­nia ocen 5,6; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Michał Dęb­ski (śred­nia ocen 5,2; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Woj­ciech Sku­pień (śred­nia ocen 4,9; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Kry­stian Kik (śred­nia ocen 4,8; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Woj­ciech Kos (śred­nia ocen 4,8; dobre zacho­wa­nie)


Kla­sa V

Patryk Olszo­wiak (śred­nia ocen 4,9; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Maria Puchal­ska (śred­nia ocen 4,9; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Pau­li­na Strze­lec­ka (śred­nia ocen 4,8; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)


Kla­sa VI

Nata­lia Sowa (śred­nia ocen 5,7; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Mał­go­rza­ta Dąbik (śred­nia ocen 5,0; wzo­ro­we zacho­wa­nie)


Kla­sa VII

Wik­to­ria Mały­ska (śred­nia ocen 4,8; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Piotr Mro­żek (śred­nia ocen 4,8; wzo­ro­we zacho­wa­nie)