Home » Uczniowie » Najlepsi uczniowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie

Naj­lep­si ucznio­wie
w II pół­ro­czu
roku szkol­ne­go 2018/2019


Kla­sa I

Paw­lak Han­na

Kró­lik Wik­to­ria

Lisiec­ki Adam

Kik Emi­lia

Fer­dy­nus Mag­da­le­na

Sku­pień Bian­ka

 


Kla­sa II

Malik Filip

Pie­przyk Zuzan­na

Dłu­go­wska Julia

 


Kla­sa III

Mro­żek Woj­tek

Bin­kow­ska Doro­ta

Bin­kow­ska Danu­ta

Sowa Oli­wia

Sęk Anna

 

Kla­sa IV

Sku­pień Zuzan­na — 5,50 — wzo­ro­we

Han­na Zna­mi­row­ska — 5,58 — wzo­ro­we

Śpi­giel Krzysz­tof — 4,92 — bar­dzo dobre

Śpi­giel Tomasz — 4,83 — bar­dzo dobre

Tra­ła Julia — 5,0 — wzo­ro­we

Zie­lin­ski Dawid — 5,25 — bar­dzo dobre

Wró­ble Michał — 5,25 — wzo­ro­we

Tra­far­ska Lena — 4,75 — bar­dzo dobre

Paw­lak Zofia — 4,83 — bar­dzo dobre

 

Kla­sa V

Sztuc­ki Adam — 5,84 — wzo­ro­we

Dęb­ski Michał — 5,46 — wzo­ro­we

Sku­pień Woj­ciech — 5,31 — bar­dzo dobre

Kos Woj­ciech — 4,77 — bar­dzo dobre

 

Kla­sa VI

Puchal­ska Maria — 5,40 — bar­dzo dobre

Strze­lec­ka Pau­li­na — 5,40 — wzo­ro­we

Szczer­buk Dawid — 5,40 — bar­dzo dobre

Muro­wa­na Emi­lia — 5,00 — bar­dzo dobre

Olszo­wiak Patryk — 5,10 — bar­dzo dobre

Figiel Zuzan­na — 4,90 — bar­dzo dobre

 

Kla­sa VII

Sowa Nata­lia — 5,57 — wzo­ro­we

Dąbik Mał­go­rza­ta — 4,93 — wzo­ro­we

Domań­ski Filip — 4,78 — wzo­ro­we

 

Kla­sa VIII

Figiel Kor­ne­lia — 4,94 — wzo­ro­we

Mro­żek Piotr — 5,00 — wzo­ro­we

Szcze­pań­ski Hubert — 4,83 — wzo­ro­we

Sowa Maciej — 4,83 — wzo­ro­we

Mały­ska Wik­to­ria — 4,94 — wzo­ro­we

 

Za repre­zen­to­wa­nie szko­ły w zawo­dach spor­to­wych, suk­ce­sy spor­to­we: Puchal­ska Maria, Fro­nia Alan, Sowa Maciej, Szczer­buk Dawid, Dąbik Mał­go­rza­ta, Kik Mar­ty­na, Fro­nia Szy­mon, Muro­wa­ny Mar­cel, Śliw­ka Julia, Soj­ka Miko­łaj.

Za uzy­ska­nie naj­wyż­szej śred­niej ocen — Nagro­dę Bur­mi­strza otrzy­mu­je Sztuc­ki Adam — uczeń kla­sy V.

Za naj­wyż­szy postęp edu­ka­cyj­ny — Nagro­dę Rady Peda­go­gicz­nej otrzy­mu­je Zuzan­na Figiel — uczen­ni­ca kla­sy VI.

Za naj­wyż­szy wynik na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty — Nagro­dę Dyrek­to­ra Szko­ły otrzy­mu­je uczeń Hubert Szcze­pań­ski.