Home » Projekty » Żółty talerz 2019 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Żółty talerz 2019 r.

Żółty Talerz w Kole TPD

Kolej­ny raz uczest­ni­cy zajęć koła TPD a zara­zem ucznio­wie naszej szko­ły aktyw­nie uczest­ni­czą w pro­gra­mie Żół­ty Talerz stwo­rzo­nym przez Kul­czyk Foun­da­tion.

Odpo­wia­da­jąc na nastę­pu­ją­ce wyzwa­nia Pro­gra­mu:

„- Nale­ży mówić o żywie­niu wszyst­kich dzie­ci w miej­sce styg­ma­ty­zu­ją­ce­go „doży­wia­nia”.

- Dziec­ko zje dobrze tyl­ko wte­dy, jeśli wszyst­kim wokół będzie na tym zale­ża­ło.

- Tak­że samo dziec­ko, jeśli damy mu taką wie­dzę, może nauczyć doro­słych, co zna­czy pra­wi­dło­we żywie­nie!”

stwo­rzy­li­śmy dzie­ciom warun­ki do samo­dziel­ne­go przy­go­to­wy­wa­nia kana­pek na dru­gie śnia­da­nie.  Wła­sno­ręcz­nie przy­rzą­dza­ny posi­łek połą­czo­ny z infor­ma­cją na temat wła­ści­we­go odży­wia­nia przy­no­si wymier­ne efek­ty w zakre­sie edu­ka­cji żywie­nio­wej.