Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2019 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2019 r.

Zajęcia w ramach świetlicy koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach
od września do grudnia 2019 r.
godz. 16.00–18.00

„Z nami jest ciekawie”

Tytuł pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert wska­zu­je na reali­za­cję cie­ka­we­go przed­się­wzię­cia. Czy tak jest mogą potwier­dzić naj­młod­si uczest­ni­cy pro­jek­tu tj. dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go i pierw­szo­kla­si­ści uczest­ni­czą­cy w zaję­ciach pn „ W kra­inie wie­dzy”. W cza­sie dotych­cza­so­wych spo­tkań zgłę­bia­li taj­ni­ki wie­dzy mate­ma­tycz­nej, odkry­li tajem­ni­ce wul­ka­nów i życia żab, wyko­na­li pra­ce pla­stycz­ne i doświad­cze­nia. W pro­jek­cie, oprócz kil­ku­na­stu przed­szko­la­ków, uczest­ni­czą tak­że ucznio­wie klas I‑VIII. W cza­sie nad­cho­dzą­cych mie­się­cy dla 81 bene­fi­cjen­tów zapla­no­wa­no: zaję­cia teatral­ne, fil­mo­we piąt­ki, wyj­ścia do kina, zaję­cia spor­to­we, warsz­ta­ty pla­stycz­ne, warsz­ta­ty kuli­nar­ne, zaję­cia języ­ka angiel­skie­go oraz warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we. Z Kołem TPD na pew­no jest i będzie cie­ka­wie!