Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2018 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2018 r.

Zajęcia świetlicy Koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach
od marca do czerwca 2018 r.
godz. 16.00 – 18.00

Warsztaty plastyczne(wielkanocne) w ramach świetlicy koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach

Świę­ta, świę­ta i po świę­tach

Świą­tecz­ny czas w rodzin­nej atmos­fe­rze upły­wa zawsze bar­dzo szyb­ko. Dobrze, że przy­go­to­wa­nia trwa­ją znacz­nie dłu­żej. W Kole Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci funk­cjo­nu­ją­cym przy naszej szko­le  w świą­tecz­ny nastrój wpro­wa­dzi­ły uczest­ni­ków  wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go „A to cie­ka­we…” w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert zakła­da m.in. udział uczniów w dwóch warsz­ta­tach pla­stycz­nych, któ­rych zada­niem jest przy­go­to­wa­nie ozdób świą­tecz­nych. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne były oka­zją do wyko­na­nia koszycz­ków z mate­ria­łów papier­ni­czych włó­kien­ni­czych.

Zada­nie  „A to cie­ka­we” współ­fi­nan­so­wa­ne jest ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018.