Home » Projekty » Szkolne Koło TPD — 2018 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolne Koło TPD — 2018 r.

Zajęcia w ramach świetlicy koła TPD
przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach
od września do grudnia 2018 r.
godz. 16.00–18.00

Świę­ta, świę­ta i po świę­tach

Świą­tecz­ny czas w rodzin­nej atmos­fe­rze upły­wa zawsze bar­dzo szyb­ko. Dobrze, że przy­go­to­wa­nia trwa­ją znacz­nie dłu­żej. W Kole Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci funk­cjo­nu­ją­cym przy naszej szko­le  w świą­tecz­ny nastrój wpro­wa­dzi­ły uczest­ni­ków  wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go „A to cie­ka­we…” w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert zakła­da m.in. udział uczniów w dwóch warsz­ta­tach pla­stycz­nych, któ­rych zada­niem jest przy­go­to­wa­nie ozdób świą­tecz­nych. Świę­ta Wiel­ka­noc­ne były oka­zją do wyko­na­nia koszycz­ków z mate­ria­łów papier­ni­czych włó­kien­ni­czych.

Zada­nie  „A to cie­ka­we” współ­fi­nan­so­wa­ne jest ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018.


Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go są odpo­wie­dzią na ocze­ki­wa­nia uczniów i ich rodzi­ców, a przede wszyst­kim oka­zją do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ko­wa­nia się w języ­ku obcym. Sto­so­wa­nie tech­nik teatral­nych: insce­ni­za­cji, dia­lo­gów i odgry­wa­nia ról oraz gier i zabaw języ­ko­wych, metod akty­wi­zu­ją­cych, tech­nik mul­ti­me­dial­nych  i pio­se­nek umoż­li­wia roz­wi­ja­nie i wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa wszyst­kich uczest­ni­ków zajęć.


Pił­kar­ska przy­go­da

Pił­ka noż­na to naj­po­pu­lar­niej­sza dys­cy­pli­na spor­to­wa z  rze­szą fanów na całym świe­cie.  Fakt ten potwier­dzi­li ucznio­wie naszej szko­ły w cza­sie dia­gno­zy ocze­ki­wań w zakre­sie dzia­łań Koła Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół  Dzie­ci. Dla­te­go też tre­nin­gi pił­ki noż­nej zna­la­zły się w pro­jek­cie pn. „ A to cie­ka­we…” reali­zo­wa­nym w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018 i współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Gmi­ny  Wie­ru­szów. Zaję­cia reali­zo­wa­ne są od 10 maja w dwóch gru­pach wie­ko­wych. Ich celem jest uświa­do­mie­nie uczniom, że świet­ne mecze pił­ki noż­nej nie są zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko dla kon­so­li, a pił­kar­ska zaba­wa przy­no­si same korzy­ści.  To począ­tek pił­kar­skiej przy­go­dy dzie­cia­ków z Pie­czysk. Wie­rzy­my, że wśród nich jest mistrz wol­nych lub kar­nych, a zwy­cię­stwo dru­ży­ny w mię­dzysz­kol­nych rywa­li­za­cjach to kwe­stia cza­su.

 

Pół­me­tek cie­ka­wych dzia­łań

Koło TPD pod­su­mo­wa­ło dotych­cza­so­wą reali­za­cję pro­jek­tu pn. „A to cie­ka­we”. Dzia­ła­nia, w ramach ofer­ty na wspar­cie reali­za­cji zadań publicz­nych w roku 2018, przy­nio­sły mnó­stwo satys­fak­cji wszyst­kim uczest­ni­kom. Popo­łu­dnio­wy czas adep­tom sztu­ki pił­kar­skiej umi­la­ją tre­nin­gi  pił­ki noż­nej i pił­ki siat­ko­wej. Ich celem jest uświa­do­mie­nie uczniom, że świet­ne mecze nie są zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko dla kon­so­li, a pił­kar­ska zaba­wa przy­no­si same korzy­ści.  To począ­tek pił­kar­skiej przy­go­dy dzie­cia­ków z Pie­czysk.

Zaję­cia języ­ka angiel­skie­go są odpo­wie­dzią na ocze­ki­wa­nia uczniów i ich rodzi­ców, a przede wszyst­kim oka­zją do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści komu­ni­ko­wa­nia się w języ­ku obcym. Sto­so­wa­nie tech­nik teatral­nych: insce­ni­za­cji, dia­lo­gów i odgry­wa­nia ról oraz gier i zabaw języ­ko­wych, metod akty­wi­zu­ją­cych, tech­nik mul­ti­me­dial­nych  i pio­se­nek umoż­li­wia roz­wi­ja­nie i wzbo­ga­ca­nie słow­nic­twa wszyst­kich uczest­ni­ków zajęć.

Do uzdol­nio­nych pla­stycz­nie i chęt­nych do świą­tecz­nych przy­go­to­wań skie­ro­wa­ne były wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne, któ­rych efek­tem były deko­ra­cyj­ne koszycz­ki z mate­ria­łów papier­ni­czych i włó­kien­ni­czych.

Przed uczest­ni­ka­mi  waka­cyj­na prze­rwa i dal­szy ciąg cie­ka­wych zajęć od wrze­śnia.

Pro­jekt „ A to cie­ka­we” współ­fi­nan­so­wa­ny  jest ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów.

 

Ogól­no­pol­ski Inte­gra­cyj­ny Bieg Ulicz­ny, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest  Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne „Klub Otwar­tych Serc” oraz Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci na sta­łe wpi­sał się w kalen­darz nasze­go Koła. W tym roku po raz trze­ci uczest­ni­czy­li­śmy w inte­gra­cyj­nej impre­zie spor­to­wo- rekre­acyj­nej. Naszy­mi repre­zen­tan­ta­mi była nie­za­wod­na gru­pa ósmo­kla­si­stów: Wik­to­ria, Kor­ne­lia, Mate­usz, Piotr, Hubert, Maciej, Miko­łaj, Szy­mon i Gosia z kl. VII. Pomi­mo desz­czu uda­ło się przy­stą­pić do rywa­li­za­cji, zdo­być puchar i super nagro­dy rze­czo­we.