Home » Uczniowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uczniowie

Ucznio­wie
Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach
w roku szkol­nym 2017/2018

Kla­sa 1

Dłu­go­wska Julia
Kopac­ki Jakub
Malik Filip
Pie­przyk Zuzan­na
Strzel­czyk Alek­san­der
Woj­na­row­ski Juliusz
Wyder Kamil

Kla­sa 2

Bin­kow­ska Danu­ta
Bin­kow­ska Doro­ta
Giel­niak Mar­ty­na
Hadryś Nata­lia
Kopac­ka Oli­wia
Łukow­ska Mal­wi­na
Mro­żek Woj­ciech
Sem­ba Bar­tosz
Sęk Anna
Sowa Oli­wia
Sto­lar­ski Klau­diusz

Kla­sa 3

Cięż­ka Lena
Cyr­ka Zuzan­na
Gan­cza­rek Filip
Karsz­nia Wik­to­ria
Kik Oli­wia
Paw­lak Zofia
Rzep­ka Zuzan­na
Sku­pień Zuzan­na
Śpi­giel Krzysz­tof
Śpi­giel Tomasz
Tobo­ła Kari­na
Tra­far­ska Lena
Tra­ła Julia
Wró­bel Michał
Zie­liń­ski Dawid
Zna­mi­row­ska Han­na

Kla­sa 4

Dęb­ski Michał
Fro­nia Szy­mon
Kał­muk Wik­to­ria
Kik Kry­stian
Kos Woj­ciech
Kukliń­ski Oli­wier
Miś Hubert
Muro­wa­ny Mar­cel
Olej­nik Jakub
Sem­ba Oli­wier
Sku­pień Woj­ciech
Sto­lar­ska Kin­ga
Sztuc­ki Adam
Woj­na­row­ska Wik­to­ria
Zając Wik­tor

Kla­sa 5

Figiel Zuzan­na
Kik Bar­tosz
Kos Tomasz
Muro­wa­na Emi­lia
Olszo­wiak Patryk
Puchal­ska Maria
Skład­ni­kie­wicz Mar­cin
Sowa Dawid
Sto­lar­ski Nor­bert
Strze­lec­ka Pau­li­na
Szczer­buk Dawid
Tęsio­row­ski Maciej

Kla­sa 6

Bublik Maciej
Dąbik Mał­go­rza­ta
Dęb­ski Filip
Domań­ski Filip
Fro­nia Alan
Gra­dow­ski Fabian
Kał­muk Karo­li­na
Kik Mar­ty­na
Malik Kamil
Poda­wacz Jakub
Sowa Nata­lia

Kla­sa 7

Figiel Kor­ne­lia
Gabas Szy­mon
Gan­cza­rek Karol
Ida­siak Klau­diusz
Krzy­ża­now­ski Mate­usz
Mały­ska Wik­to­ria
Mro­żek Piotr
Soj­ka Miko­łaj
Sowa Maciej
Szcze­pań­ski Hubert
Świer­czyń­ski Klau­diusz
Woj­na­row­ski Oli­wier
Żurek Maciej

Przed­szko­la­ki w roku szkol­nym 2017/2018

gru­pa 5–6 lat­ków

Bia­łek Anna
Bystrek Michał
Fer­dy­nus Mag­da­le­na
Kacz­mar­czyk Jakub
Kał­muk Kry­stian
Kik Emi­lia
Kik Jakub
Kró­lik Wik­to­ria
Lewik Sta­ni­sław
Lisiec­ki Adam
Małec­ka Mar­ce­li­na
Paw­lak Han­na
Piluch Patryk
Puchal­ski Jakub
Sku­pień Bian­ka

gru­pa 3–4 lat­ków

 Bara­now­ski Tymo­te­usz
Doma­ga­ła Oli­wier
Figiel Alek­san­dra
Jaroch Kry­stian
Kacz­mar­czyk Kac­per
Kopac­ki Patryk
Kowa­lec Zofia
Kraw­czyk Niko­la
Kuświk Kin­ga
Lewik Anto­ni
Lisiec­ki Wik­tor
Miś Mar­cel
Nawrot Nad­ia
Olej­nik Anto­ni
Puchal­ski Szy­mon
Sku­bich Miłosz
Soja Zuzan­na
Szcze­pań­ski Dawid
Szym­fel Tomasz
Ter­pis Saman­tha
Zając Julia
Zna­mi­row­ski Tomasz