Home » Uczniowie » Sukcesy uczniów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów

Suk­ce­sy uczniów
w roku szkol­nym 2017/2018

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Anna Bia­łek
Kari­na Tobo­ła
Maria Puchal­ska
Zuzan­na Sku­pień
Krzysz­tof Śpi­giel
Jakub Poda­wacz
Nor­bert Sto­lar­ski
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce powiat I – bieg na 40 m.
I – bieg na 50 m.
I – bieg na 60 m.
II – skok w dal
IV – rzut PP
V – rzut PP
IV – bieg na 60 m.
V – skok w dal
V – bieg na 60 m.
Kla­sa II „Waria­cje owo­co­wo – warzyw­ne” woje­wódz­two II
Oli­wier Sem­ba Kra­jo­braz powia­tu wie­ru­szow­skie­go powiat I
Mar­ty­na Kik
Karo­li­na Kał­muk
Mał­go­rza­ta Dąbik
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt gmi­na II
Jakub Poda­wacz
Filip Dęb­ski
Maciej Sowa
Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Teni­sie Sto­ło­wym Chłop­ców gmi­na III
Maciej Bublik
Jakub Poda­wacz
Miko­łaj Soj­ka
Piotr Mro­żek
Szy­mon Gabas
Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Teni­sie Sto­ło­wym powiat II
Mar­ty­na Kik
Karo­li­na Kał­muk
Mał­go­rza­ta Dąbik
Pół­fi­na­ły Woje­wódz­twa Łódz­kie­go w Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt rejon VII
Adam Sztuc­ki
kate­go­ria kl.IV

Patryk Olszo­wiak
kate­go­ria kl. V

Nata­lia Sowa
kate­go­ria kl. VI

Kor­ne­lia Figiel
kate­go­ria kl. VII

Gmin­ny Kon­kurs Wie­dzy o Kra­jach Anglo­ję­zycz­nych gmi­na III
III
II
III
Zofia Paw­lak „Aktyw­ne spę­dza­nie cza­su” – kon­kurs foto­gra­ficz­ny powiat I
Han­na Zna­mi­row­ska „Rey­mont jak żywy” — kon­kurs pla­stycz­ny gmi­na I