Home » Szkoła » Zapytania ofertowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zapytania ofertowe

13.09.2018 r.

Zapy­ta­nie ofer­to­we na dosta­wę węgla (pdf)

Umo­wa na dosta­wę węgla (pdf)


17.08.2018 r.

Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej — Świad­cze­nie Usług Infor­ma­tycz­nych (pdf)

Umo­wa na Świad­cze­nie Usług Infor­ma­tycz­nych (pdf)


14.03.2018 r. — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert na prze­gląd budyn­ku (pdf)

15.02.2018 r. — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na zestaw do pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go (pdf)

10.01.2018 r. — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na usłu­gi komi­niar­skie w roku 2018 (pdf)

22.12.2017 r. — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na środ­ki czy­sto­ści, higie­ny i codzien­ne­go użyt­ku (pdf)

22.12.2017 r. — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na mate­ria­ły biu­ro­we (pdf)

22.12.2017 r. — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na tusze (pdf)

09.10.2017 r. — Zapy­ta­nie ofer­to­we na mon­taż sys­te­mów WC w budyn­ku Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

09.10.2017 r. — Szkic — mon­taż sys­te­mów WC w budyn­ku Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

22.09.2017 r. — Zapy­ta­nie ofer­to­we na dostar­cze­nie ksią­żek do biblio­te­ki szkol­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

22.09.2017 r. — Lista ksią­żek do biblio­te­ki szkol­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

18.09.2017 — Zapy­ta­nie ofer­to­we — remont toa­let (pdf)

18.09.2017 — Umo­wa — remont toa­let (pdf)

14.09.2017 — Zapy­ta­nie ofer­to­we — wymia­na drzwi wewnętrz­nych i okien w toa­le­tach (pdf)

14.09.2017 — Umo­wa — wymia­na drzwi wewnętrz­nych i okien w toa­le­tach (pdf)

14.09.2017 — Zapy­ta­nie ofer­to­we — dosta­wa węgla eko­grosz­ku (pdf)

14.09.2017 — Umo­wa — dosta­wa węgla eko­grosz­ku (pdf)

14.08.2017 — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na świad­cze­nie usług infor­ma­tycz­nych (pdf)

23.02.2017 — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li okre­so­wej (pdf)

11.01.2017 — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na usłu­gi komi­niar­skie w roku 2017 (pdf)

13.09.2016 — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na dosta­wę węgla eko­gro­szek (pdf)

08.03.2016 — Zapro­sze­nie do skła­da­nia ofer­ty ceno­wej na wyko­na­nie prze­glą­du budow­la­ne­go i okre­so­we­go (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.