Home » Szkoła » Grono pedagogiczne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Grono pedagogiczne

mgr Mał­go­rza­ta Gone­ra — dyrek­tor szko­ły

mgr Mag­da­le­na Gabas — logo­pe­da, zaję­cia korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­ne, oli­go­fre­no­pe­da­gog

mgr Ane­ta Kos — oddział przed­szkol­ny, zaję­cia kom­pu­te­ro­we

mgr Boże­na Kamiń­ska — edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na, pla­sty­ka

mgr Elwi­ra Szew­czyk — edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na, tech­ni­ka

mgr Joan­na Mucha — edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na, wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie, muzy­ka

mgr Anna Noga — język pol­ski

mgr Jolan­ta Pie­trzy­kow­ska — histo­ria, biblio­te­karz, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie, wycho­waw­ca świe­tli­cy

mgr Rena­ta Owcza­rek — wycho­wa­nie fizycz­ne, wycho­waw­ca świe­tli­cy

mgr Miro­sła­wa Małec­ka — mate­ma­ty­ka, przy­ro­da

ksiądz mgr Jakub Sta­nec­ki — reli­gia

mgr Ali­cja Kru­pop — reli­gia

mgr Anna Zna­mi­row­ska — język angiel­ski, oli­go­fre­no­pe­da­gog

mgr Mar­ta Bara­now­ska — oddział przed­szkol­ny, logo­pe­da

mgr Aga­ta Plu­sko­ta — geo­gra­fia

mgr Mał­go­rza­ta Fro­nia — che­mia, fizy­ka

mgr Kata­rzy­na Miś-Pro­kop — edu­ka­cja dla bez­pie­czeń­stwa, język nie­miec­ki

mgr Tere­sa Trze­ciak — bio­lo­gia

mgr Edy­ta Szczer­buk — doradz­two zawo­do­we

Dyżu­ry peda­go­gicz­ne nauczy­cie­li w roku szkol­nym 2019/20Elwi­ra Szew­czyk – pią­tek 9.50 — 10.35

 

Dyrek­tor szko­ły – Mał­go­rza­ta Gone­ra – codzien­nie w godzi­nach 7.30 — 15.30

 

Ist­nie­je moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go kon­tak­tu z wycho­waw­cą
lub nauczy­cie­lem w innych godzi­nach (po uzgod­nie­niu tele­fo­nicz­nym: 62 78 44 628)
bądź w for­mie mailo­wej za pośred­nic­twem dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go.