Home » Szkoła » Misja i wizja szkoły

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Misja i wizja szkoły

Misja szko­ły — jacy jeste­śmy, co robi­my obec­nie?

- Pro­mu­je­my tra­dy­cyj­ny sys­tem uzna­wa­nych war­to­ści przy­go­to­wu­ją­cy do god­ne­go życia w spo­łe­czeń­stwie.

- Przy­go­to­wu­je­my do pod­ję­cia w przy­szło­ści odpo­wie­dzial­ne­go peł­nie­nia obo­wiąz­ków w rodzi­nie w pra­cy zawo­do­wej, a tak­że do uczest­nic­twa w życiu kul­tu­ral­nym.

- Stwa­rza­my wszyst­kim uczniom rów­ne szan­se wszech­stron­ne­go roz­wo­ju poprzez sze­ro­ki zakres dzia­łań lek­cyj­nych i poza­lek­cyj­nych oraz pomoc w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści.

- Two­rzy­my part­ner­ską i bez­piecz­ną atmos­fe­rę wśród uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li opar­tą na bazie wza­jem­nej akcep­ta­cji i sza­cun­ku, wza­jem­ną współ­pra­cę oraz pomoc.

- Kształ­tu­je­my w wycho­wan­kach pogląd, że kształ­ce­nie jest pro­ce­sem trwa­ją­cym przez całe życie.

Wizja naszej szkoły- szkoła naszych marzeń to taka:

- w któ­rej Ucznio­wie:

 • czu­ją potrze­bę cho­dze­nia do szko­ły, zawsze czy­nią to chęt­nie, nie trak­tu­ją tego jak przy­kry obo­wią­zek,
 • czu­ją się tu bez­piecz­nie, oto­cze­ni ser­decz­ną opie­ką i życz­li­wo­ścią,
 • zawsze mogą liczyć na zro­zu­mie­nie i pomoc ze stro­ny nauczy­cie­li,
 • aktyw­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych oraz poza­lek­cyj­nych,
 • darzą zaufa­niem i sza­cun­kiem wycho­waw­ców, pra­cow­ni­ków oraz rodzi­ców, któ­rzy czyn­nie uczest­ni­czą w życiu szko­ły,
 • zarów­no w szko­le jak i poza nią prze­strze­ga­ją zasad kul­tu­ral­ne­go zacho­wa­nia,
 • uczą się roz­róż­niać to co dobre i co złe, doko­ny­wać samo­oce­ny,
 • potra­fią też z potrze­by ser­ca pra­co­wać na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej, a tak­że dla wła­snej wsi i jej miesz­kań­ców.

- w któ­rej Rodzi­ce:

 • współ­two­rzą wraz z Radą Peda­go­gicz­ną obraz “szko­ły otwar­tej”,
 • uczest­ni­czą w pro­ce­sie wycho­wa­nia dzie­ci, poma­ga­ją im w nauce, współ­pra­cu­ją z nauczy­cie­la­mi,
 • mają wpływ na decy­zje i są obec­ni przy roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów szko­ły.

- w któ­rej Nauczy­cie­le:

 • są wykształ­ce­ni i mają moż­li­wość pod­no­sze­nia swych kwa­li­fi­ka­cji.
 • za swo­ją pra­cę są nale­ży­cie wyna­gra­dza­ni,
 • wyka­zu­ją się kul­tu­rą oso­bi­stą, sumien­no­ścią i ogrom­ną otwar­to­ścią na potrze­by uczniów.
 • cie­szą się auto­ry­te­tem, budzą zaufa­nie wycho­wan­ków i ich rodzi­ców,
 • atrak­cyj­nie pro­wa­dzą wszyst­kie zaję­cia, ukie­run­ko­wu­ją, inspi­ru­ją, wdra­ża­ją do samo­dziel­ne­go odkry­wa­nia. Potra­fią dostrzec i roz­wi­nąć uzdol­nie­nia , zain­te­re­so­wa­nia uczniów, roz­bu­dzić ich natu­ral­ną cie­ka­wość, uka­zać pięk­no ota­cza­ją­ce­go świa­ta. Słu­żą uczniom pomo­cą w roz­wią­zy­wa­niu ich pro­ble­mów.

- w któ­rej Dyrek­tor:

 • jest kom­pe­tent­ny i spraw­nie orga­ni­zu­je pra­cę szko­ły,
 • jest dobrym gospo­da­rzem,
 • jako dobry peda­gog wyka­zu­je się kul­tu­rą oso­bi­stą życz­li­wo­ścią, otwar­to­ścią oraz umie­jęt­no­ścią roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów,
 • postę­pu­je spra­wie­dli­wie i kon­se­kwent­nie,
 • trosz­czy się o nauczy­cie­li oraz uczniów,
 • umie współ­pra­co­wać ze śro­do­wi­skiem,
 • sta­ra się o naj­wyż­szą jakość naucza­nia.

Szkoła jest przyjazna uczniom.

 • uświa­da­mia wycho­wan­kom przy­na­leż­ność do wspól­no­ty naro­do­wej,
 • kul­ty­wu­je pol­skie tra­dy­cje,
 • uczy sza­cun­ku do histo­rii Pol­ski, uka­zu­je współ­cze­sne obli­cze Ojczy­zny,
 • zapew­nia uczniom pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę peda­go­ga, psy­cho­lo­ga, pie­lę­gniar­ki i leka­rza.
 • dys­po­nu­je nale­ży­cie wypo­sa­żo­ny­mi pra­cow­nia­mi przed­mio­to­wy­mi oraz boiskiem i salą gim­na­stycz­ną co zachę­ca uczniów do zdo­by­wa­nia wie­dzy i umoż­li­wia im pra­wi­dło­wy roz­wój fizycz­ny.
 • przy­go­to­wu­je ucznia do życia we współ­cze­snym świe­cie,
 • uła­twia start w doro­słe życie, bowiem wypo­sa­ży go w grun­tow­ną wie­dze ogól­ną, kształ­tu­je otwar­tość umie­jęt­ność myśle­nia twór­cze­go, pro­ble­mo­we­go, abs­trak­cyj­ne­go i ela­stycz­ne­go.
 • uświa­da­mia uczniom potrze­bę wie­dzy.
 • uczy samo­dziel­no­ści w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów.
 • uczy wia­ry we wła­sne siły.