Home » Projekty » „Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

Pro­jekt fun­da­cji Orlen  Dar ser­ca

 „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych”

Cel pro­jek­tu: Dopo­sa­że­nie pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach i wyko­rzy­sta­nie jej do wie­lo­po­ko­le­nio­wej współ­pra­cy.

Ter­min reali­za­cji: Listo­pad 2018-kwie­cień 2019

Wyso­kość otrzy­ma­ne­go gran­tu: 15 000,00zł

Pro­gram pro­jek­tu:

  1. Warsz­ta­ty dla senio­rów i nauczy­cie­li wycho­waw­ców: Nowin­ki w świe­cie mul­ti­me­dial­nym. Dwa spo­tka­nia w listo­pa­dzie 2018r.
  2. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we dla uczniów i ich dziad­ków :” Kom­pu­ter łączy poko­le­nia”. Od grud­nia 2018r. do kwiet­nia 2019r; raz w mie­sią­cu
  3. Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy pro­jekt-” Przy­dat­ność kom­pu­te­ra na róż­nych eta­pach życia”. Sty­czeń 2019r.
  4. Kon­kurs infor­ma­tycz­ny dla senio­rów „ Co moja bab­cia i dzia­dek wie­dzą o kom­pu­te­rach”. Marzec 2019r.
  5. Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu: wspól­ny wyjazd do Kina. Kwie­cień 2019r.

W ramach pro­jek­tu dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­nie zaku­pio­ny sprzęt kom­pu­te­ro­wy, celem dopo­sa­że­nia pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej.

Har­mo­no­gram dzia­łań (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.

Spotkanie seniorów, uczniów i wychowawców

W dniu 5 grud­nia 2018 roku odby­ło się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spo­tka­nie bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu Fun­da­cji Orlen „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” min. senio­rów spo­łecz­no­ści lokal­nej, uczniów i wycho­waw­ców oraz zapro­szo­nych gości. Po powi­ta­niu zebra­nych przez Dyrek­tor Szko­ły Panią Mał­go­rza­tę Gone­rę, przy­szedł czas na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą nowi­nek w świe­cie kom­pu­te­ro­wym. Pani Ane­ta Kos, nauczy­ciel­ka infor­ma­ty­ki i autor­ka pre­zen­ta­cji omó­wi­ła powyż­szy temat, zwra­ca­jąc uwa­gę na ostat­nią część, w któ­rej zebra­nym przed­sta­wio­no film doty­czą­cy inte­li­gent­nych domów. Pre­zen­ta­cja cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród przy­by­łych. Spo­tka­nie skła­da­ło się rów­nież z czę­ści warsz­ta­to­wej, w któ­rej to ucznio­wie wraz ze swo­imi bab­cia­mi i dziad­ka­mi mogli sko­rzy­stać z pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej i tabli­cy mul­ti­me­dial­nej. To wła­śnie mło­dzież uczy­ła swo­ich uko­cha­nych dziad­ków posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­snym sprzę­tem mul­ti­me­dial­nym. Wszy­scy bar­dzo chęt­nie korzy­sta­li z moż­li­wo­ści posze­rze­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści na temat cie­ka­wo­stek i nowo­ści w świe­cie infor­ma­ty­ki. Celem spo­tka­nia była rów­nież inte­gra­cja mię­dzy­po­ko­le­nio­wa. Chwi­le spę­dzo­ne razem w miłej atmos­fe­rze dłu­go zosta­ną w pamię­ci uczest­ni­ków pro­jek­tu. Uczest­ni­cy pro­jek­tu mogli wymie­nić się swo­im doświad­cze­niem i pomy­sła­mi na wyko­rzy­sta­nie nowo­ści infor­ma­tycz­nych w życiu codzien­nym. Całość pod­su­mo­wa­na zosta­ła wspól­nym poczę­stun­kiem i dys­ku­sją w miłym gro­nie.