Home » Projekty » „Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Szkoła to miejsce dla mnie i moich najbliższych”

Pro­jekt fun­da­cji Orlen  Dar ser­ca

 „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych”

Cel pro­jek­tu: Dopo­sa­że­nie pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach i wyko­rzy­sta­nie jej do wie­lo­po­ko­le­nio­wej współ­pra­cy.

Ter­min reali­za­cji: Listo­pad 2018-kwie­cień 2019

Wyso­kość otrzy­ma­ne­go gran­tu: 15 000,00zł

Pro­gram pro­jek­tu:

  1. Warsz­ta­ty dla senio­rów i nauczy­cie­li wycho­waw­ców: Nowin­ki w świe­cie mul­ti­me­dial­nym. Dwa spo­tka­nia w listo­pa­dzie 2018r.
  2. Zaję­cia kom­pu­te­ro­we dla uczniów i ich dziad­ków :” Kom­pu­ter łączy poko­le­nia”. Od grud­nia 2018r. do kwiet­nia 2019r; raz w mie­sią­cu
  3. Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy pro­jekt-” Przy­dat­ność kom­pu­te­ra na róż­nych eta­pach życia”. Sty­czeń 2019r.
  4. Kon­kurs infor­ma­tycz­ny dla senio­rów „ Co moja bab­cia i dzia­dek wie­dzą o kom­pu­te­rach”. Marzec 2019r.
  5. Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu: wspól­ny wyjazd do Kina. Kwie­cień 2019r.

W ramach pro­jek­tu dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­nie zaku­pio­ny sprzęt kom­pu­te­ro­wy, celem dopo­sa­że­nia pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej.

Har­mo­no­gram dzia­łań (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.