Home » Rada rodziców

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
wybra­ne na zebra­niu w dniu 10 wrze­śnia 2019 r.

Agniesz­ka Bin­kow­ska — prze­wod­ni­czą­ca

Lilia­na Dłu­go­wska — wice­prze­wod­ni­czą­cej

Agniesz­ka Olszo­wiak — skarb­nik

Mar­cin Bia­łek — sekre­tarz

Syl­wia Galiń­ska — czło­nek

Gabrie­la Dep­ner — czło­nek

Bar­ba­ra Szcze­pań­ska — czło­nek

Komisja Rewizyjna

Ilo­na Kik — prze­wod­ni­czą­cy

Marze­na Tra­ła — sekre­tarz

Jolan­ta Dąbik — czło­nek

Regu­la­min Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Uchwa­ła nr 3 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 24.09.2015 r. w spra­wie zmian w Regu­la­mi­nie Rady Rodzi­ców (pdf)

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców w roku szkol­nym 2016/2017 (pdf)

Uchwa­ła Nr 1 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie skła­dek w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Załącz­nik nr 1 do Uchwa­ły nr 13–2016/2017 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku (pdf)

Uchwa­ła nr 2 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie zaopi­nio­wa­nia dni dodat­ko­wo wol­nych od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 3 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki dla dzie­ci kla­sy VI w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 4 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 28 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie uchwa­le­nia Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go na rok szkol­ny 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 5 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 28 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie dodat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych z języ­ka nie­miec­kie­go na rok szkol­ny 2017/2018 (pdf)

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła Nr 1–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 6 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie skła­dek w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 2–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie zaopi­nio­wa­nia dni dodat­ko­wo wol­nych od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 3–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki dla dzie­ci kla­sy VI w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 4–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie uchwa­le­nia Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go na rok szkol­ny 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 5–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie uchwa­le­nia pla­nu pra­cy i pla­nu finan­so­we­go na rok szkol­ny 2018/2019 (pdf)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I semestr 20192020
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI rocz­ne
Spra­woz­da­nie rocz­ne z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców 201920
Uchwa­ła Nr 1a w spr skła­dek na RR i innych opłat1920
Uchwa­ła Nr 2b w spr dni wolnych1920
Uchwa­ła Nr 3a w dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki kla­sy VI1920
Uchwa­ła Nr 4 w spr pro­gra­mu wychow i profilakt1920
Uchwa­ła Nr 5 w spr pla­nu pra­cy i finansowego1920
Uchwa­ła Nr 6 w spr dodat­ko­wych zajęć z niemieckiego1920‑1
Uchwa­ła Nr 7funduszSołectwaPieczyska1920
Uchwa­ła Nr 14 w spr wycho­wa­nia fizycz­ne­go
Uchwa­ła Nr 15 w spr POD­REcz­ni­kow
Uchwa­ła Nr 16aneks kuchen­ny
uchwa­ła nr 16-opi­nio­wa­nie pod­ręcz­ni­ków
uchwa­ła nr 17 w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do remon­tu- łazien­ki
Uchwa­ła Nr 18przerwy
Uchwa­ła Nr9 w spr programuProjektuFinansowego1920‑1
uchwała8dyskiDoLaptopow1920

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.