Home » Rada rodziców

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
wybra­ne na zebra­niu w dniu 6 wrze­śnia 2018 r.

Agniesz­ka Bin­kow­ska — prze­wod­ni­czą­ca

Iwo­na Kaź­mier­ska-Mały­ska — wice­prze­wod­ni­czą­cej

Agniesz­ka Olszo­wiak — skarb­nik

Damian Zna­mi­row­ski — sekre­tarz

Marze­na Tra­ła — czło­nek

Ilo­na Kik — czło­nek

Lilia­na Dłu­go­wska — czło­nek

Komisja Rewizyjna

Rado­sław Sku­bich — prze­wod­ni­czą­cy

Maria Kik — sekre­tarz

Jolan­ta Dąbik — czło­nek

Regu­la­min Rady Rodzi­ców dzia­ła­ją­cej w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Uchwa­ła nr 3 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 24.09.2015 r. w spra­wie zmian w Regu­la­mi­nie Rady Rodzi­ców (pdf)

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców w roku szkol­nym 2016/2017 (pdf)

Uchwa­ła Nr 1 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie skła­dek w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Załącz­nik nr 1 do Uchwa­ły nr 13–2016/2017 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku (pdf)

Uchwa­ła nr 2 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie zaopi­nio­wa­nia dni dodat­ko­wo wol­nych od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 3 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 13 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki dla dzie­ci kla­sy VI w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 4 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 28 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie uchwa­le­nia Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go na rok szkol­ny 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła nr 5 2017/2018 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 28 wrze­śnia 2017 roku w spra­wie dodat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych z języ­ka nie­miec­kie­go na rok szkol­ny 2017/2018 (pdf)

Spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w roku szkol­nym 2017/2018 (pdf)

Uchwa­ła Nr 1–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 6 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie skła­dek w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 2–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie zaopi­nio­wa­nia dni dodat­ko­wo wol­nych od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 3–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie dofi­nan­so­wa­nia do wyciecz­ki dla dzie­ci kla­sy VI w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 4–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie uchwa­le­nia Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go na rok szkol­ny 2018/2019 (pdf)

Uchwa­ła Nr 5–2018/2019 Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z dnia 25 wrze­śnia 2018 roku w spra­wie uchwa­le­nia pla­nu pra­cy i pla­nu finan­so­we­go na rok szkol­ny 2018/2019 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.