Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu pt. „KARTKA WIELKANOCNA”

29 marca 2021
Dnia 26.03.2021 r. został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pla­stycz­ny „ KARTKA WIELKANOCNA „, któ­ry był skie­ro­wa­ny dla gru­py przed­szkol­nej przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie tra­dy­cji Świąt Wiel­ka­noc­nych, inspi­ro­wa­nie do pra­cy twór­czej oraz roz­wi­ja­nie tech­nik pla­stycz­nych, a tak­że pobu­dze­nie wyobraź­ni i wraż­li­wo­ści arty­stycz­nej dzie­ci. Komi­sja kon­kur­so­wa bra­ła pod uwa­gę: pomy­sło­wość,  samo­dziel­ność wyko­na­nej pra­cy […]


Czy­taj dalej …

Międzynarodowy Dzień Teatru

29 marca 2021
27 mar­ca na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Teatru. Z tej oka­zji ucznio­wie klas IV – VI uczci­li ten dzień, pomi­mo trud­no­ści wyni­ka­ją­cych z pan­de­mii. Ucznio­wie wszyst­kich klas przy­go­to­wa­li kolo­ro­we pla­ka­ty przed­sta­wia­ją­ce sce­ny ze zna­nych i lubia­nych bajek pt. „Kop­ciu­szek” i „Pino­kio”, a tak­że pla­ka­ty z hasła­mi pro­mu­ją­cy­mi teatr, cie­ka­wost­ka­mi i infor­ma­cja­mi o sztu­ce aktor­skiej. Ucznio­wie kla­sy IV zapre­zen­to­wa­li […]


Czy­taj dalej …

Przerwa wielkanocna

26 marca 2021
Prze­rwa wiel­ka­noc­na trwa od 01 kwiet­nia do 6 kwiet­nia 2021. Weso­łych Świąt! […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do konkursu „Ziemia — planeta, na której mieszkamy”

25 marca 2021
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów z klas V‑VIII z Gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w gmin­nym kon­kur­sie „Zie­­mia- pla­ne­ta, na któ­rej miesz­ka­my”. REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO DZIEŃ ZIEMI (pdf) Załącz­nik nr 1 (doc) Załącz­nik nr 1 (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’

22 marca 2021
W dniu 22 mar­ca 2021r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  zosta­ły ogło­szo­ne wyni­ki gmin­ne­go kon­kur­su pla­stycz­ne­go „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’. Kon­kurs był prze­zna­czo­ny dla uczniów IV klas szkół pod­sta­wo­wych.  Celem kon­kur­su było  inspi­ro­wa­nie uczniów do aktyw­no­ści twór­czej,  kształ­to­wa­nie wyobraź­ni i ory­gi­nal­no­ści pomy­słów,  roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań pla­stycz­nych i pro­mo­wa­nie talen­tów arty­stycz­nych. Jury kon­kur­su bra­ło pod uwa­gę pomy­sło­wość, […]


Czy­taj dalej …

A kysz Marzanno!

22 marca 2021
Kul­ty­wu­jąc corocz­ną sta­ro­sło­wiań­ską tra­dy­cję dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach posta­no­wi­ły poże­gnać zimę i przy­wi­tać wio­snę. Pod opie­ką wycho­waw­ców przy­go­to­wa­ły Marza­n­nę- zimo­wą pan­nę, któ­ra w tra­dy­cji sta­ro­pol­skiej sym­bo­li­zu­je poże­gna­nie zimy i budze­nie się przy­ro­dy do życia- czy­li począ­tek wio­sny. Przed­szko­la­ki wyru­szy­ły na spa­cer, na plac przed­szkol­ny, aby tam ostat­ni raz zoba­czyć zimę, a zapro­sić wio­snę […]


Czy­taj dalej …

Szkolny konkurs plastyczny „My chcemy wiosny”

20 marca 2021
W dniu 19 mar­ca w naszej szko­le ogło­szo­ne zosta­ły wyni­ki kon­kur­su pla­stycz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez szkol­ną biblio­te­kę „My chce­my wio­sny”. Kon­kurs był prze­zna­czo­ny dla uczniów klas I‑III i jego celem było roz­wi­ja­nie wyobraź­ni twór­czej naj­młod­szych uczniów, uwraż­li­wia­nie na pięk­no wio­sen­nej pogo­dy oraz posze­rza­nie wie­dzy na temat róż­nych tech­nik pla­stycz­nych. Pra­ca kon­kur­so­wa wyko­na­na przez uczest­ni­ka była dowol­ną pra­cą […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sołtysa

12 marca 2021
Dnia 11.03.2021r. dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzi­ły Dzień Soł­ty­sa. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się od swo­ich wycho­waw­ców kim jest Soł­tys i na czym pole­ga jego pra­ca. Gru­pa dzie­ci 4–5 lat­ków z oka­zji tego świę­ta przy­go­to­wa­ły dla Soł­ty­sów laur­ki oraz nagra­ły prze­pięk­ne życze­nia. […]


Czy­taj dalej …

Zaproszenie do konkursy „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY”

1 marca 2021
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów klas IV do udzia­łu w gmin­nym kon­kur­sie pla­stycz­nym  „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY” Regu­la­min kon­kur­su „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY” (pdf) […]


Czy­taj dalej …