Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Walentynkowy Koncert Życzeń

13 lutego 2019
Tra­dy­cyj­nie odbył się w naszej szko­le Walen­tyn­ko­wy Kon­cert Życzeń. Każ­dy miał moż­li­wość zło­że­nia życzeń lub prze­sła­nia pozdro­wień. Nie­któ­rzy ujaw­ni­li nadaw­cę, inni posta­no­wi­li być ano­ni­mo­wi. Naj­bar­dziej cie­szy­li się ci, któ­rzy zosta­li wyczy­ta­ni kil­ka razy. Nie zabra­kło tak­że walen­ty­nek dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków obsłu­gi. Spo­tka­nie walen­tyn­ko­we było jed­no­cze­śnie począt­kiem zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku, któ­rym są ferie zimo­we. […]


Czy­taj dalej …

Lubimy wiersze Tuwima

10 lutego 2019
Uczen­ni­ce kla­sy  III  repre­zen­to­wa­ły  naszą szko­łę  w  Gmin­nym Kon­kur­sie           Recy­ta­tor­skim      „ Lubi­my  wier­sze  Tuwi­ma’’. Kon­kurs odbył się 6 lute­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa  Pił­sud­skie­go  w  Wie­ru­szo­wie.   Kon­kurs  miał  na celu  posze­rza­nie zna­jo­mo­ści twór­czo­ści poetyc­kiej i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści  na bogac­two języ­ka lite­rac­kie­go. Za udział w kon­kur­sie Danu­ta Bin­kow­ska, Doro­ta Bin­kow­ska i Anna Sęk otrzy­ma­ły […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo w sieci w Pieczyskach

10 lutego 2019
Co roku w naszej szko­le obcho­dzo­ny jest Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu.  Akcja jest ini­cja­ty­wą Komi­sji Euro­pej­skiej i ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na kwe­stię bez­piecz­ne­go dostę­pu dzie­ci i mło­dzie­ży do zaso­bów inter­ne­to­wych. Obcho­dy poprze­dza cykl lek­cji o tema­ty­ce bez­pie­czeń­stwa w sie­ci i wysta­wa prac uczniów. 8 lute­go odbył się apel, na któ­rym dzię­ki współ­pra­cy z kołem teatral­nym, zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne przed­sta­wie­nie mają­ce […]


Czy­taj dalej …

Informacja dotycząca pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

7 lutego 2019
Infor­ma­cja doty­czą­ca pobie­ra­nia opłat za pobyt dziec­ka w przed­szko­lu (pdf) […]


Czy­taj dalej …

BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno- edukacyjna

4 lutego 2019
Mło­dzi ludzie wzra­sta­ją­cy w atmos­fe­rze sza­cun­ku do auto­ry­te­tów są skłon­ni prze­strze­gać norm, lepiej się uczą, posia­da­ją zain­te­re­so­wa­nia, z sza­cun­kiem budu­ją rela­cje z rówie­śni­ka­mi. Mło­dzież sza­nu­ją­ca auto­ry­te­ty, kształ­tu­je w sobie cechy potrzeb­ne, by sta­wać się wzo­rem dla innych. Pod­świa­do­mie szu­ka mistrzów i wzo­rów do naśla­do­wa­nia, lecz bez pomo­cy trud­no im odróż­nić mistrza od ido­la. Dla­te­go potrze­bu­ją wspar­cia praw­dzi­wych auto­ry­te­tów. W związ­ku […]


Czy­taj dalej …

Czytanki-pośniadanki w przedszkolu

1 lutego 2019
Pierw­szy dzień lute­go spę­dzi­li­śmy w miłym towa­rzy­stwie. Dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (gru­pa młod­sza i star­sza) odwie­dzi­ła pani Ber­na­de­ta Okoń z mie­j­sko-gmi­n­nej biblio­te­ki w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od prze­czy­ta­nia trzech opo­wia­dań dla dzie­ci („Pory roku, zima”, „Za dużo zimo­wych zabaw” K. Hud­son, „Fran­klin ma zły dzień” P. Boure­ois, B. Clark).  Wie­le emo­cji i rado­ści wywo­ła­ła zaba­wa dru­ży­no­wa, […]


Czy­taj dalej …

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

1 lutego 2019
W stycz­niu br. zor­ga­ni­zo­wa­no szkol­ny tur­niej teni­sa sto­ło­we­go dziew­cząt i chłop­ców z klas IV-VIII. Zawo­dy roz­gry­wa­no w trzech kate­go­riach: w kate­go­rii dziew­cząt klas IV-VIII, w kate­go­rii chłop­ców klas IV-VI oraz w kate­go­rii chłop­ców klas VII-VIII. Rywa­li­za­cja była zacię­ta, a osta­tecz­ne wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: w kate­go­rii dziew­cząt klas IV-VIII: I miej­sce: Kik Mar­ty­na z kla­sy VII II miej­sce: Kał­muk Karo­li­na z kla­sy […]


Czy­taj dalej …

Lokalne Święto Seniora w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

25 stycznia 2019
24 stycz­nia 2019r. jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się lokal­ne Świę­to Dnia Bab­ci i Dziad­ka. Na uro­czy­stość ucznio­wie zapro­si­li swo­je bab­cie i dziad­ków, któ­rzy dopi­sa­li obec­no­ścią. Fre­kwen­cja była zaska­ku­ją­ca. Przy­by­li rów­nież zapro­sze­ni goście Pan Bur­mistrz Rafał Przy­był, Pani soł­tys Pie­czysk Hele­na Ostry­charz oraz Pani soł­tys Klat­ki Iwo­na Paku­ła. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

23 stycznia 2019
22 stycz­nia 2019 r. przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — sierż. szt. Paweł Ciu­ra spo­tkał się z ucznia­mi naszej szko­ły. Celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa. Poli­cjant  prze­strze­gał przed orga­ni­zo­wa­niem kuli­gów za pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi. Mówił o nie­bez­pie­czeń­stwie pod­czas  jaz­dy na san­kach w oko­li­cach dróg, zbior­ni­ków wod­nych, wcho­dze­nia na zamar­z­nię­te akwe­ny wod­ne. Zwró­cił też uwa­gę […]


Czy­taj dalej …