Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Sprzątanie Pieczysk

21 września 2018
Jak co roku ucznio­wie naszej szko­ły włą­czy­li się w akcję sprzą­ta­nia świa­ta. Porząd­ka­mi zosta­ło obję­te pobo­cze w kie­run­ku Klat­ki, dro­ga od szko­ły w kie­run­ku skle­pu, teren przy kapli­cy, bocz­na  dro­ga łączą­ca Pie­czy­ska z ul. Pod­miej­ską i tere­ny wokół szko­ły. Dłu­gość tra­sy zale­ża­ła od wie­ku i moż­li­wo­ści, dla­te­go kla­sa  VIII i  VII otrzy­ma­ły naj­trud­niej­sze zada­nie. Sprzą­ta­jąc co roku […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2018
„Każ­dy przed­szko­lak dobrze wie, że kie­dy 20 wrze­sień zbli­ża się, od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka, wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka” 20 wrze­śnia — to dzień waż­ny dla wszyst­kich przed­szko­la­ków w całej Pol­sce bowiem Sejm przy­jął uchwa­łę usta­na­wia­ją­cą ten dzień Ogól­no­pol­skim Dniem Przed­szko­la­ka. Świę­to to zosta­ło usta­no­wio­ne, by pod­kre­ślić wagę edu­ka­cji przed­szkol­nej w roz­wo­ju i edu­ka­cji dzie­ci i  ma przy­czy­nić się do popu­la­ry­za­cji wycho­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

Indywidualne Biegi Przełajowe

19 września 2018
18 wrze­śnia w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Zawo­dy roz­gry­wa­no w dwóch kate­go­riach: kla­sy IV-VI oraz VII-VIII i gim­na­zjum. Myślą prze­wod­nią bie­gów była popu­la­ry­za­cja lek­kiej atle­ty­ki wśród dzie­ci i mło­dzie­ży oraz naby­cie umie­jęt­no­ści współ­za­wod­nic­twa zgod­ne­go z zasa­da­mi ducha spor­to­we­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Dawid Szczer­buk i Alan Fro­nia w gru­pie młod­szej oraz […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny

10 września 2018
Ogól­no­pol­ski Inte­gra­cyj­ny Bieg Ulicz­ny, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest  Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne „Klub Otwar­tych Serc” oraz Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci na sta­łe wpi­sał się w kalen­darz nasze­go Koła. W tym roku po raz trze­ci uczest­ni­czy­li­śmy w inte­gra­cyj­nej impre­zie spo­r­to­­wo- rekre­acyj­nej. Naszy­mi repre­zen­tan­ta­mi była nie­za­wod­na gru­pa ósmo­kla­si­stów: Wik­to­ria, Kor­ne­lia, Mate­usz, Piotr, Hubert, Maciej, Miko­łaj, Szy­mon i Gosia z kl. VII. Pomi­mo desz­czu […]


Czy­taj dalej …

Start!

4 września 2018
Roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny 2018/2019. Jesz­cze wczo­raj bez­tro­scy, wol­ni od obo­wiąz­ków, dziś skon­cen­tro­wa­ni i peł­ni nowych pomy­słów i chę­ci do pra­cy. Ten rok jest inny niż zwy­kle z kil­ku powo­dów. Jed­nym z nich jest zmia­na na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra szko­ły. Tę funk­cję od 03 wrze­śnia peł­ni Pani Mał­go­rza­ta Gone­ra. Kolej­na zmia­na , któ­ra doty­czy kla­sy VIII, to odby­wa­ją­cy się […]


Czy­taj dalej …

Wakacyjna przygoda w ENERGYLANDII

12 lipca 2018
ENERGYLANDIA to naj­więk­szy park roz­ryw­ki w Pol­sce. Na powierzch­ni 26 hek­ta­rów znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt atrak­cji. Każ­dy znaj­dzie tu dla sie­bie oka­zję do prze­ży­cia świet­nej przy­go­dy. Takiej poku­sie nie mogli oprzeć się ucznio­wie naszej szko­ły,  któ­rzy w piąt­ko­wy pora­nek wyru­szy­li na wyciecz­kę do źró­dła adre­na­li­ny i emo­cji. Widok kon­struk­cji Hype­rio­na Mega Coaste­ra, Rol­ler Coaste­ra May­ana, na kil­ka kilo­me­trów przed dotar­ciem […]


Czy­taj dalej …

Już wakacji nadszedł czas…

22 czerwca 2018
Czerw­co­wy pora­nek, niby zwy­czaj­ny, a jak­że inny. To wła­śnie dzi­siaj ucznio­wie w całej Pol­sce roz­pocz­ną waka­cje. Nie ina­czej było w naszej szko­le. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła dyrek­tor szko­ły Mag­da­le­na Gabas wita­jąc rodzi­ców, uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły. Część ofi­cjal­na to wrę­cze­nie nagród i świa­dectw z wyróż­nie­niem. To bar­dzo przy­jem­na chwi­la szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy mie­li zaszczyt wystą­pić i ode­brać nagro­dę za cały rok nauki. […]


Czy­taj dalej …

Przedszkolaki w ZOO Safari w Borysewie

21 czerwca 2018
19 czerw­ca 2018 r. dzie­ci z grup przed­szkol­nych uda­ły się na auto­ka­ro­wą wyciecz­kę do ZOO Safa­ri w Bory­se­wie. Zwie­dza­jąc ZOO kolej­ką oraz pie­szo przed­szko­la­ki mogły podzi­wiać znaj­du­ją­ce się tutaj zwie­rzę­ta egzo­tycz­ne. Widzia­ły naj­groź­niej­sze dra­pież­ni­ki świa­ta – bia­łe tygry­sy, bia­łe lwy i bawo­ły indyj­skie. W MINI ZOO dzie­ci mogły poba­wić się z minia­tu­ro­wy­mi kóz­ka­mi,  owca­mi kame­ruń­ski­mi, świn­ka­mi […]


Czy­taj dalej …

Dzień Mamy i Taty

18 czerwca 2018
W pią­tek 15 czerw­ca 2018 roku w kla­sie I zor­ga­ni­zo­wa­no Dzień Mamy i Taty. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych do szko­ły przy­by­li rodzi­ce wraz ze swo­imi pocie­cha­mi. Pierw­szo­kla­si­ści przed­sta­wi­li pro­gram arty­stycz­ny skła­da­ją­cy się z wier­szy i pio­se­nek. Wszyst­kim wystę­pom przy­glą­da­li się uśmiech­nię­ci, a jed­no­cze­śnie wzru­sze­ni rodzi­ce, któ­rzy okla­ski­wa­li  popi­sy swo­ich dzie­ci. Po wystę­pie każ­dy rodzic otrzy­mał pięk­ny upo­mi­nek z racji minio­ne­go Dnia Mat­ki […]


Czy­taj dalej …