Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Drodzy uczniowie

26 marca 2020
nauczy­cie­le przy­go­to­wa­li dla was zada­nia i mate­ria­ły z poszcze­gól­nych przed­mio­tów, któ­re od 25 mar­ca znaj­du­ją się w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym i są na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­ne. Spraw­dzaj­cie dzien­nik elek­tro­nicz­ny codzien­nie oraz waszą pocz­tę. Zaglą­daj­cie tak­że czę­sto na stro­nę inter­ne­to­wą www.pieczyska.edu.pl, gdzie na bie­żą­co poja­wia­ją się aktu­al­no­ści, a tak­że mate­ria­ły, któ­rych nie moż­na załą­czyć w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym. Inny­mi spo­so­ba­mi komu­ni­ko­wa­nia się nauczy­cie­li z wami […]


Czy­taj dalej …

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII

26 marca 2020
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020-punkty.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020-konkursy.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/doc01949820200131092706.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/informator-2019–2020-ostateczny.pdf https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020 […]


Czy­taj dalej …

Zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

22 marca 2020
Sza­now­ni Pań­stwo, Prze­pi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410) Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej zde­cy­do­wał o ogra­ni­cze­niu — w ter­mi­nie od 12 mar­ca do 25 mar­ca 2020 r. — dzia­łal­no­ści nie­któ­rych jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty. Następ­nie wpro­wa­dza­jąc roz­po­rzą­dze­nie zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie […]


Czy­taj dalej …

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY! — Zdalne nauczanie

18 marca 2020
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, infor­mu­je, że w związ­ku z zawie­sze­niem zajęć dydak­tycz­no – wycho­waw­czych w dniach 12 – 25 mar­ca 2020 roku, w szko­le będzie pro­wa­dzo­ne zdal­ne naucza­nie. Zgod­nie z zale­ce­niem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej prze­rwa w funk­cjo­no­wa­niu szko­ły nie powin­na ozna­czać dni wol­nych od nauki, dla­te­go ucznio­wie są zobo­wią­za­ni do codzien­ne­go prze­glą­da­nia i reali­zo­wa­nia mate­ria­łu udo­stęp­nio­ne­go przez nauczy­cie­li na stro­nie szko­ły. […]


Czy­taj dalej …

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

18 marca 2020
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej  w Pie­czy­skach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 11.03.2020 r. wyni­ka­ją­cą z koniecz­no­ści zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, funk­cjo­no­wa­nie jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty zosta­je cza­so­wo ogra­ni­czo­ne. Ozna­cza to, że od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zawie­sza się zaję­cia w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych na obsza­rze całe­go kra­ju. Pod­sta­wa praw­na: Usta­wa z 2 mar­ca 2020 r. […]


Czy­taj dalej …

Niesamowita lekcja historii

13 marca 2020
W pią­tek 6 mar­ca odby­ła się dla klas VII i VIII nie­sa­mo­wi­ta lek­cja histo­rii. Na zapro­sze­nie nauczy­ciel­ki histo­rii przy­był do naszej szko­ły pan Mariusz Dych­to, aby prze­pro­wa­dzić lek­cję o boha­te­rach pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go. Ta wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa. Doszło do niej w ramach obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. Ucznio­wie pozna­li losy żoł­nie­rzy, któ­rzy przez wie­le lat ucho­dzi­li […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie z Pieczysk najlepsi

11 marca 2020
28 lute­go 2020r. w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Cza­sta­rach odbył się V Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Celem kon­kur­su było dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas IV,V i VI, posze­rze­nie ich świa­do­mo­ści języ­ko­wej oraz wzbu­dza­nie zain­te­re­so­wa­nia nauką języ­ka angiel­skie­go. Kon­kurs ten był rów­nież oka­zją dla uczniów, aby spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści […]


Czy­taj dalej …

Doradztwo zawodowe

2 marca 2020
W ramach reali­za­cji zadań z zakre­su doradz­twa zawo­do­we­go w dniu 28 lute­go 2020r Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Wie­ru­szo­wie, któ­rzy przed­sta­wi­li swo­ją ofer­tę edu­ka­cyj­ną. Ucznio­wie zachę­ca­li mło­dzież z kla­sy VIII do pod­ję­cia nauki w ich szko­le. […]


Czy­taj dalej …

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

27 lutego 2020
W dniu 27 lute­go 2020r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  w godzi­nach od 9.00 do 9.35 odby­ły się wybo­ry do Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej.  Swo­je kan­dy­da­tu­ry zgło­si­ło dwóch uczniów z kla­sy siód­mej Emi­lia Anna Jabłoń­ska oraz Dawid Szczer­buk. Dzień ten został poprze­dzo­ny kam­pa­nią wybor­czą kan­dy­da­tów, któ­rzy przy­go­to­wa­li pla­ka­ty pro­mo­cyj­ne oraz na ape­lu szkol­nym przed­sta­wi­li swo­je pro­gra­my wybor­cze. Całość przy­go­to­wa­ła i prze­pro­wa­dzi­ła […]


Czy­taj dalej …