Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Komputer łączy pokolenia

17 stycznia 2019
W dniu 16 stycz­nia 2019r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie uczniów ze swo­imi dziad­ka­mi i bab­cia­mi w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” Fun­da­cji Orlen. Spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter warsz­ta­tów, na któ­rych wnu­ko­wie wspo­ma­ga­li swo­ich dziad­ków i bab­cie w zapo­zna­niu się z edy­to­rem tek­stu Word. Kom­pu­te­ry zaku­pio­ne w ramach otrzy­ma­nych środ­ków z pro­jek­tu  były głów­nym narzę­dziem […]


Czy­taj dalej …

Karnawałowo i charytatywnie

15 stycznia 2019
Desz­czo­wa i pochmur­na nie­dzie­la nie prze­szko­dzi­ła uczniom naszej szko­ły  świę­to­wać kar­na­wał i włą­czyć się w 27. Finał WOŚP.  Były kon­kur­sy , świet­na zaba­wa i wie­lu chęt­nych, któ­rzy chcie­li wspo­móc Fun­da­cję Jerze­go Owsia­ka. O część  atrak­cji zadba­li rodzi­ce, na któ­rych zawsze moż­na liczyć.  Udział w kon­kur­sach zapew­niał słod­ką nagro­dę, a w kawia­ren­ce, o pysz­nie brzmią­cej nazwie „Cia­cho”, moż­na było zaku­pić dosko­na­łe wypie­ki […]


Czy­taj dalej …

Razem na święta

14 stycznia 2019
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach przy­stą­pi­ła do akcji MEN pn. Razem na świę­ta. W ramach tej akcji ucznio­wie szko­ły w ramach dzia­łal­no­ści Samo­rzą­du Uczniow­skie­go zło­ży­li wizy­ty oso­bom samot­nym z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, któ­re zosta­ły obda­ro­wa­ne świą­tecz­ny­mi upo­min­ka­mi wyko­na­ny­mi przez samych uczniów. Akcja zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w ramach dzia­łań wolon­ta­ria­tu. […]


Czy­taj dalej …

Nagrodzeni uczniowie z Pieczysk

4 stycznia 2019
W dniu 3 stycz­nia 2019 roku w naszej szko­le odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su pla­stycz­ne­go „100 Naj­pięk­niej­szych Miejsc Pol­ski w Stu­le­cie Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści’’ orga­ni­zo­wa­ne­go przez posła na Sejm RP Pio­tra Pola­ka pod Patro­nem Naro­do­wym Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy. Koor­dy­na­to­rem kon­kur­su była pani Doro­ta Więc­kow­ska. Nagro­dy i dyplo­my wrę­czył uczniom oso­bi­ście  Poseł Piotr Polak. W kate­go­rii […]


Czy­taj dalej …

Nie było miejsca dla Ciebie…

22 grudnia 2018
W dniu 21 grud­nia 2018r. w naszej szko­le odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie świą­tecz­ne. Pani dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra powi­ta­ła przy­by­łych gości i rodzi­ców. Boże Naro­dze­nie to szcze­gól­ny czas, któ­ry skła­nia do reflek­sji. Ostat­nie dni w szko­le upły­wa­ły w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze. Roz­strzy­gnię­to i wrę­czo­no nagro­dy uczniom, któ­rzy wzię­li udział w kon­kur­sach szkol­nych: „Ozdo­ba świą­tecz­na’’ i „Świą­tecz­ny angiel­ski’’. Po raz pierw­szy w naszej szko­le odbył […]


Czy­taj dalej …

Ortograficzne zmagania

22 grudnia 2018
W  naszej szko­le odbył się Gmin­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Dyk­tan­do pod cho­in­kę”. Wyjąt­ko­wy, przed­świą­tecz­ny nastrój poma­gał prze­zwy­cię­żyć trud­no­ści  w poko­ny­wa­niu zawi­łych ście­żek pol­skiej orto­gra­fii. A do łatwych ona nie nale­ży, o czym prze­ko­na­li się ucznio­wie klas szó­stych z Gmi­ny Wie­ru­szów. Spo­tka­nie pozwo­li­ło na wymia­nę doświad­czeń wśród nauczy­cie­li i na spraw­dze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści wśród uczniów. Osta­tecz­ne wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: […]


Czy­taj dalej …

Wyróżnienie — “Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

16 grudnia 2018
Dnia 13 grud­nia 2018r. roz­strzy­gnię­to XIX Kon­kurs Pla­stycz­ny i Foto­gra­ficz­ny „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go’’ w Gale­wi­cach. Celem kon­kur­su było roz­wi­ja­nie wśród dzie­ci inwen­cji twór­czej oraz utrwa­le­nie naj­cie­kaw­szych zakąt­ków zie­mi wie­ru­szow­skiej. Wyróż­nie­nie otrzy­mał uczeń naszej szko­ły z kl. III — Bar­tosz Sem­ba, któ­ry wyka­zał się pomy­sło­wo­ścią,  kre­atyw­no­ścią i sta­ran­no­ścią wyko­na­nia swo­jej pra­cy pla­stycz­nej. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!   […]


Czy­taj dalej …

Pieczenie pierników

15 grudnia 2018
Świę­ta coraz bli­żej tak więc czas na pie­cze­nie pier­ni­ków. W pią­tek 14.12.2018 nasze przed­szko­la­ki z młod­szej gru­py przed­szkol­nej (3,4-latki) pie­kły pier­nicz­ki, aby poczuć magię nad­cho­dzą­cych świąt nie tyl­ko w domu, ale i w przed­szko­lu. Dzie­ci z zapa­łem wał­ko­wa­ły cia­sto i wykra­wa­ły pier­ni­ki róż­nych kształ­tów przy pomo­cy fore­mek. Po osty­gnię­ciu deko­ro­wa­ły je róż­no­ko­lo­ro­wy­mi lukra­mi i barw­ny­mi posyp­ka­mi. Przy­go­to­wa­nie cia­ste­czek bar­dzo się podo­ba­ło malusz­kom, a w przed­szko­lu […]


Czy­taj dalej …

“Wiersz o wieruszowskiej Kozie”

9 grudnia 2018
Dnia 23 listo­pa­da 2018 został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pt.”Wiersz o wie­ru­szow­skiej Kozie”. Komi­sja wyło­ni­ła 12 zwy­cięz­ców w tym dwój­kę dzie­ci  z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z naszej szko­ły. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Niko­li Kraw­czyk (3,4-latki) oraz Zofii Kowa­lec (5,6-latki). A oto zwy­cię­skie wier­sze:   Autor: Niko­la Kraw­czyk „Jago­da wyczy­no­wiec” Naj­więk­szy wyczy­no­wiec Jago­da ma na imię I ze swych wyczy­nów jest zna­na w całej […]


Czy­taj dalej …