Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

26 października 2018
25 paź­dzier­ni­ka  br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia. W zawo­dach wzię­ły udział zespo­ły z 4 szkół: Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Osta­tecz­nie nasze dziew­czy­ny zaję­ły […]


Czy­taj dalej …

Akcji Kartka dla Powstańca

19 października 2018
W ramach tej akcji każ­dy mógł wysłać bez­płat­ne kart­ki z życze­nia­mi do Powstań­ców War­szaw­skich. Pocz­tów­ki były dostęp­ne rów­nież w naszej szko­le. Ucznio­wie klas I-VIII Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach włą­czy­li się w tą akcje i prze­ka­za­li swo­je życze­nia dla zasłu­żo­nych boha­te­rów Powsta­nia War­szaw­skie­go. Każ­dy piszą­cy wyra­ził swo­ją wdzięcz­ność za to co zro­bi­li zasłu­że­ni dla naszej Ojczy­zny. To dobrze, że mło­dzi ludzie […]


Czy­taj dalej …

„Polska w liczbach”

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie szkol­ne­go kon­kur­su przy­­ro­d­ni­­czo- mate­ma­tycz­ne­go „Pol­ska w licz­bach” dla klas V-VIII. Zada­niem uczniów było poka­za­nie infor­ma­cji o Pol­sce w posta­ci pla­ka­tu. Trud­no­ścią był spo­sób pre­zen­ta­cji: jak naj­wię­cej infor­ma­cji w posta­ci liczb. Cele kon­kur­su to zachę­ca­nie uczniów do korzy­sta­nia z róż­nych źró­deł, segre­go­wa­nie infor­ma­cji i wyeks­po­no­wa­nie naj­waż­niej­szych w posta­ci pla­ka­tu infor­ma­cyj­ne­go. Kon­kurs był jed­nym z dzia­łań […]


Czy­taj dalej …

Koło szachowe

16 października 2018
Od 16 paź­dzier­ni­ka, w naszej szko­le, pro­wa­dzo­ne są zaję­cia nauki i dosko­na­le­nia gry w sza­chy. Odby­wa­ją się one raz w tygo­dniu, w wymia­rze jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej. Uczęsz­cza­ją na nie ucznio­wie z klas IV-V. Celem zajęć jest m.in. pozna­nie pod­sta­wo­wych zasad gry w sza­chy, a tak­że roz­wi­ja­nie logicz­ne­go myśle­nia. Sza­chy są jed­ną z naj­star­szych gier na świe­cie. Jej nie­wy­czer­pa­ne moż­li­wo­ści, bogac­two zawar­tych w grze […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka  br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Sowa Nata­lia, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta. Nasze dziew­czę­ta rywa­li­zo­wa­ły z dru­ży­na­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie. Osta­tecz­nie upla­so­wa­ły się na 3 miej­scu. […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z policjantem

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka 2018 r. naszą szko­łę odwie­dził poli­cjant z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie – asp. sztab. Damian Paw­lak. Celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie dzie­ciom pod­sta­wo­wych zasad bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Szcze­gól­ną uwa­gę zwró­co­no na bez­piecz­ną jaz­dę rowe­rem na ron­dzie. Pan poli­cjant przy­po­mniał rów­nież o korzy­ściach nosze­nia ele­men­tów odbla­sko­wych przy ubra­niu bądź tor­ni­strze. Prze­strze­gał […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

15 października 2018
Sza­now­ni Rodzi­ce, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach przed­sta­wia Pań­stwu infor­ma­cje na temat korzy­ści wyni­ka­ją­cych z przy­stą­pie­nia do Pro­gra­mu Kar­ty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Zachę­ca­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do zapo­zna­nia się z bro­szu­rą infor­ma­cyj­ną, któ­ra dostęp­na jest w załącz­ni­ku. Jak prze­czy­ta­cie Pań­stwo pro­gram ten zakła­da wspar­cie w posta­ci ulg i upraw­nień ofe­ro­wa­nych przez insty­tu­cje kul­tu­ry, edu­ka­cji, spor­tu, tury­sty­ki, zdro­wia, jak i pry­wat­nych przed­się­bior­ców, dzia­ła­ją­cych […]


Czy­taj dalej …

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach na pierwszym wieruszowskim jarmarku w Niepodległej Polsce

15 października 2018
Pierw­szy wie­ru­szow­ski jar­mark w Nie­pod­le­głej Pol­sce — wiel­ka rekon­struk­cja tar­go­wi­ska miej­skie­go sprzed 100 laty — odby­wał się w sobo­tę, 13 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Wie­ru­szo­wie. W tym wyda­rze­niu wzię­ły rów­nież udział ucznio­wie kla­sy szó­stej i ósmej ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. W ramach koła teatral­ne­go przy­go­to­wa­ły część tar­go­wi­ska, wcie­la­jąc się w róż­ne role. Ucznio­wie w stro­jach z tam­te­go okre­su, […]


Czy­taj dalej …

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Pierwszoklasistów

13 października 2018
„Mów dziec­ku, że jest dobre, że może, że potra­fi’’ Janusz Kor­czak 12 paź­dzier­ni­ka w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej i Paso­wa­nia Pierw­szo­kla­si­stów. Dyrek­tor szko­ły Mał­go­rza­ta Gone­ra powi­ta­ła zebra­nych na ape­lu gości: Naczel­ni­ka Wydzia­łu Orga­ni­za­cyj­ne­go Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie pana Wal­de­ma­ra Urba­nia­ka, Rad­ne­go Dawi­da Borycz­kę, Wice­prze­wod­ni­czą­cą Rady Rodzi­ców panią Iwo­nę […]


Czy­taj dalej …