Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Andrzejkowe szaleństwa

29 listopada 2019
Tra­dy­cyj­nie świę­to­wa­li­śmy andrzej­ki. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się wróż­by. Moż­na było dowie­dzieć się, jakie imię będzie mia­ła przy­szła sym­pa­tia lub co nasz cze­ka w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Cie­ka­wość wzbu­dza­ły tak­że cia­stecz­ka z wróż­bą, któ­re przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce z kla­sy VII. Porad udzie­lał tak­że Wróż­bi­ta Maciej, spo­glą­da­jąc w swo­ją magicz­ną kulę. Dla zwo­len­ni­ków zdro­wej kon­ku­ren­cji przy­go­to­wa­na […]


Czy­taj dalej …

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

29 listopada 2019
„Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy” Ucznio­wie kla­sy VI reali­zu­ją w roku szkol­nym 2019/2020 inno­wa­cje peda­go­gicz­ną z języ­ka nie­miec­kie­go pn. „ Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy”. Celem tych dzia­łań jest w nowo­cze­sny spo­sób, przy wyko­rzy­sta­niu mul­ti­me­dial­nych narzę­dzi przy­bli­że­nie uczniom tra­dy­cji, zwy­cza­jów, infor­ma­cji geo­gra­ficz­nych i kul­tu­ro­wych o naszych zachod­nich sąsia­dach. Opra­co­wa­nie cie­ka­wo­stek na temat Nie­miec Ucznio­wie kla­sy VI bio­rą­cy […]


Czy­taj dalej …

Dzień Pluszowego Misia w Pieczyskach

26 listopada 2019
Dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w wyjąt­ko­wy, uro­czy­sty spo­sób świę­to­wa­ły Dzień Plu­szo­we­go Misia. W dniu 25 listo­pa­da każ­de dziec­ko przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem — plu­szo­wym misiem. Każ­dy wie, że miś to naj­lep­szy kum­pel do zaba­wy, kom­pan w podró­ży oraz naj­lep­szy przy­ja­ciel w okre­sie dzie­ciń­stwa. Dzie­ci pozna­ły histo­rię świę­ta, wspól­nie tań­czy­ły, bawi­ły się […]


Czy­taj dalej …

Prace uczniów z Pieczyska w Polskim Radiu — „Choinki Jedynki”

26 listopada 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Cho­in­ki Jedyn­ki”. Do kon­kur­su zapro­si­ła Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko” oraz Pol­skie Radio. Aby wziąć udział w kon­kur­sie nale­ża­ło do 20 listo­pa­da nade­słać na adres orga­ni­za­to­ra wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ną pra­cę pla­stycz­ną na temat: Tajem­nic Świąt Boże­go Naro­dze­nia. W ten spo­sób ucznio­wie włą­czy­li się w ogól­no­pol­ską akcje cha­ry­ta­tyw­ną, gdyż w dniu 07 […]


Czy­taj dalej …

Świąteczny anioł

26 listopada 2019
W okre­sie przed­świą­tecz­nym od 21.XI- 06.XII trwa w naszej szko­le akcja cha­ry­ta­tyw­na pod nazwą „ŚWIĄTECZNY ANIOŁ” na rzecz Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. W ramach tej akcji ucznio­wie przy­go­to­wu­ją kart­ki świą­tecz­ne i ozdo­by cho­in­ko­we. Za pozy­ska­ne środ­ki zosta­ną zaku­pio­ne naj­po­trzeb­niej­sze arty­ku­ły spo­żyw­cze i środ­ki che­micz­ne dla pod­opiecz­nych Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. […]


Czy­taj dalej …

Dowóz szkolny w roku 2019/2020

23 listopada 2019
DOWÓZ — OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7.25 — KLATKA 7:30 — MIELESZYNEK 7:40 — PIECZYSKA ODWÓZ — OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU 15:40 — SPOD SZKOŁY W PIECZYSKACH PIĄTEK 13:45 — SPOD SZKOŁY W PIECZYSKACH […]


Czy­taj dalej …

„Świąteczny Anioł”

23 listopada 2019
W dniu 21 listo­pa­da 2019r odby­ła się pierw­sza część akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie. Akcja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Szkol­ny Klub Wolon­ta­riu­sza przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Do dzia­łań włą­czy­ła się cała szko­ła. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li kart­ki świą­tecz­ne, ozdo­by cho­in­ko­we, któ­re moż­na było nabyć pod­czas spo­tka­nia z rodzi­ca­mi w tym dniu. W ten spo­sób do akcji […]


Czy­taj dalej …

Dzień Życzliwości

23 listopada 2019
W tym roku po raz pierw­szy nasza szko­ła obcho­dzi­ła „Dzień Życz­li­wo­ści ”. Jest to świę­to peł­ne uśmie­chów, miłych słów, gestów, pozy­tyw­nych emo­cji. Dla odróż­nie­nia i pod­kre­śle­nia waż­no­ści tego dnia wszy­scy ucznio­wie i nauczy­cie­le nosi­li pla­kiet­ki z uśmie­chem. W cza­sie zajęć ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi roz­ma­wia­li o kole­żeń­stwie, życz­li­wo­ści i kul­tu­rze oso­bi­stej. Tego dnia wszy­scy sta­ra­li się być wobec […]


Czy­taj dalej …

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2019
20 listo­pa­da to wyjąt­ko­wy dzień- jest to 30 rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­wen­cji o pra­wach dziec­ka, naj­waż­niej­sze­go doku­men­tu sta­no­wią­ce­go o pra­wach naj­młod­szych. W tym szcze­gól­nym dniu Dzie­ci na całym świe­cie, razem z ucznia­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach jed­no­czą się i podej­mu­ją wie­le dzia­łań w imie­niu swo­ich rówie­­śni­­ków- tych, któ­rych pra­wa są czę­sto łama­ne. To rado­sny dzień, ale z poważ­nym prze­sła­niem : Dla każ­de­go […]


Czy­taj dalej …