Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Komunikat dla rodziców/opiekunów prawnych

29 października 2018
Sza­now­ni pań­stwo, dzień 2 listo­pa­da jest dodat­ko­wym dniem wol­nym od zajęć dydak­tycz­nych, w tym dniu szko­ła zapew­nia zaję­cia opie­kuń­cze dla dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych i szkol­nych w godzi­nach od 7.00- 16.00. […]


Czy­taj dalej …

Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

29 października 2018
Mie­siąc paź­dzier­nik w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się pod hasłem pro­fi­lak­ty­ki. Szko­ła pod­ję­ła wie­le dzia­łań mają­cych na celu pro­fi­lak­ty­kę w róż­nych obsza­rach. Odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Porad­ni Psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-Peda­­go­­gi­cz­nej w Wie­ru­szo­wie. Gościem była Pani psy­cho­log Doro­ta Magot, któ­ra prze­pro­wa­dzi­ła poga­dan­ki w kla­sach V i VI na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci oraz eli­mi­no­wa­nia zagro­żeń ze stro­ny mediów, skut­ków uza­leż­nie­ni od tele­wi­zji, Inter­ne­tu, gier […]


Czy­taj dalej …

30.10.2018 r. — Dzień Otwarty w SP w Pieczyskach

29 października 2018
[…]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

26 października 2018
25 paź­dzier­ni­ka  br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia. W zawo­dach wzię­ły udział zespo­ły z 4 szkół: Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Osta­tecz­nie nasze dziew­czy­ny zaję­ły […]


Czy­taj dalej …

Akcji Kartka dla Powstańca

19 października 2018
W ramach tej akcji każ­dy mógł wysłać bez­płat­ne kart­ki z życze­nia­mi do Powstań­ców War­szaw­skich. Pocz­tów­ki były dostęp­ne rów­nież w naszej szko­le. Ucznio­wie klas I‑VIII Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach włą­czy­li się w tą akcje i prze­ka­za­li swo­je życze­nia dla zasłu­żo­nych boha­te­rów Powsta­nia War­szaw­skie­go. Każ­dy piszą­cy wyra­ził swo­ją wdzięcz­ność za to co zro­bi­li zasłu­że­ni dla naszej Ojczy­zny. To dobrze, że mło­dzi ludzie […]


Czy­taj dalej …

„Polska w liczbach”

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie szkol­ne­go kon­kur­su przy­­ro­d­ni­­czo- mate­ma­tycz­ne­go „Pol­ska w licz­bach” dla klas V‑VIII. Zada­niem uczniów było poka­za­nie infor­ma­cji o Pol­sce w posta­ci pla­ka­tu. Trud­no­ścią był spo­sób pre­zen­ta­cji: jak naj­wię­cej infor­ma­cji w posta­ci liczb. Cele kon­kur­su to zachę­ca­nie uczniów do korzy­sta­nia z róż­nych źró­deł, segre­go­wa­nie infor­ma­cji i wyeks­po­no­wa­nie naj­waż­niej­szych w posta­ci pla­ka­tu infor­ma­cyj­ne­go. Kon­kurs był jed­nym z dzia­łań […]


Czy­taj dalej …

Koło szachowe

16 października 2018
Od 16 paź­dzier­ni­ka, w naszej szko­le, pro­wa­dzo­ne są zaję­cia nauki i dosko­na­le­nia gry w sza­chy. Odby­wa­ją się one raz w tygo­dniu, w wymia­rze jed­nej godzi­ny lek­cyj­nej. Uczęsz­cza­ją na nie ucznio­wie z klas IV‑V. Celem zajęć jest m.in. pozna­nie pod­sta­wo­wych zasad gry w sza­chy, a tak­że roz­wi­ja­nie logicz­ne­go myśle­nia. Sza­chy są jed­ną z naj­star­szych gier na świe­cie. Jej nie­wy­czer­pa­ne moż­li­wo­ści, bogac­two zawar­tych w grze […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka  br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Sowa Nata­lia, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta. Nasze dziew­czę­ta rywa­li­zo­wa­ły z dru­ży­na­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie. Osta­tecz­nie upla­so­wa­ły się na 3 miej­scu. […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z policjantem

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka 2018 r. naszą szko­łę odwie­dził poli­cjant z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie – asp. sztab. Damian Paw­lak. Celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie dzie­ciom pod­sta­wo­wych zasad bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Szcze­gól­ną uwa­gę zwró­co­no na bez­piecz­ną jaz­dę rowe­rem na ron­dzie. Pan poli­cjant przy­po­mniał rów­nież o korzy­ściach nosze­nia ele­men­tów odbla­sko­wych przy ubra­niu bądź tor­ni­strze. Prze­strze­gał […]


Czy­taj dalej …