Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Laureaci konkursu „Bajkowy bohater”

6 czerwca 2019
4 czerw­ca w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie odbył się kon­kurs pla­stycz­ny pt. „Baj­ko­wy boha­ter”. Ucznio­wie na miej­scu wyko­ny­wa­li pra­ce do wybra­ne­go przez sie­bie utwo­ru. W każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej zosta­ły wyło­nio­ne naj­lep­sze pra­ce. Wśród lau­re­atów nie zabra­kło uczniów naszej szko­ły. Mal­wi­na Łukow­ska zaję­ła I miej­sce w kate­go­rii klas III za „Kota w butach”, a Wik­to­ria Kró­lik w kate­go­rii klas I zaję­ła II miej­sce […]


Czy­taj dalej …

Największa w Europie wioska indiańska Westerland

5 czerwca 2019
3 czerw­ca 2019 roku ucznio­wie z klas I-IV wraz z opie­ku­na­mi byli na wyciecz­ce auto­ka­ro­wej w naj­więk­szej w Euro­pie wio­sce indiań­skiej Wester­land w Józe­fo­wie k/Chocza. Wio­ska poło­żo­na w malow­ni­czej oko­li­cy, w oto­cze­niu lasu i pięk­nych tere­nów zapew­ni­ła uczniom mnó­stwo atrak­cji. Pogo­da nam dopi­sa­ła i uda­ło się zre­ali­zo­wać wszyst­kie punk­ty boga­te­go pro­gra­mu. Na począt­ku przy­wi­tał nas Sze­ryf, któ­ry poin­for­mo­wał o tym, że nie­daw­no […]


Czy­taj dalej …

30 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989

5 czerwca 2019
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zakoń­czy­ły się trzy­dnio­we obcho­dy  30 rocz­ni­cy pierw­szych wol­nych wybo­rów par­la­men­tar­nych 4 czerw­ca 1989 r. Przez trzy kolej­ne dni tj. od 3 do 5 czerw­ca szko­ła żyła wyda­rze­nia­mi z tam­tych lat. Na dzień 3 czerw­ca ucznio­wie klas VI-VIII przy­go­to­wa­li pla­ka­ty doty­czą­ce głów­nych par­tii poli­tycz­nych i poli­ty­ków star­tu­ją­cych w wybo­rach w 1989 roku. Wysta­wa prac zgro­ma­dzi­ła […]


Czy­taj dalej …

Wyróżnienie dla Szkoły w Pieczyskach

2 czerwca 2019
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyró­znio­na przez NASK Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy, któ­ry dzia­ła na rzecz roz­wo­ju i bez­pie­czeń­stwa sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej. Poprzez udział szko­ły w pro­gra­mie Ogól­no­pol­skiej Sie­ci Edu­ka­cyj­nej szko­ła dołą­czy­ła do pro­jek­tu OSE­he­ro i zosta­ła doce­nio­na za sto­so­wa­nie i roz­wój nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym. Dzia­ła­nia szko­ły w wyko­rzy­sty­wa­niu dostęp­nych narzę­dzi IT w naucza­niu, budo­wa­nie świa­do­mo­ści o pozy­tyw­nym wpły­wie pro­jek­to­we­go ucze­nia się […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zdrowy styl życia

30 maja 2019
29 maja br. ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­­kiem- przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie. Tema­tem poga­dan­ki była agre­sja i prze­moc wobec rówie­śni­ków, używ­ki oraz zasa­dy zacho­wa­nia się obo­wią­zu­ją­ce w szko­le i poza nią. Poli­cjant poru­szył tak­że temat  cyber­prze­mo­cy i skut­ków, jakie może nieść za sobą nie­wła­ści­we korzy­sta­nie z Inter­ne­tu. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem […]


Czy­taj dalej …

“Yes, we can!”

30 maja 2019
28 maja 2019r. w Gmin­nym Cen­trum Kul­tu­ry w Bole­sław­cu odbył się IX Powia­to­wy Kon­kurs z Języ­ka Angiel­skie­go “Yes, we can!”. Celem kon­kur­su było pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat kul­tu­ry, lite­ra­tu­ry, języ­ka, histo­rii i geo­gra­fii Nowej Zelan­dii oraz roz­wi­ja­nie uzdol­nień wokal­nych dzie­ci. W tym dwu­eta­po­wym kon­kur­sie naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły: Pau­li­na Strze­lec­ka (kl. VI), Lena Tra­far­ska    (kl. IV) i Han­na […]


Czy­taj dalej …

Powiatowy Konkurs „Potyczki Matematyczne”

26 maja 2019
22 maja 2019 r. ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w powia­to­wym kon­kur­sie „Potycz­ki mate­ma­tycz­ne”, odby­wa­ją­cym się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie. W tego­rocz­nej XVIII edy­cji kon­kur­su uczest­ni­czy­ło 15 szkół powia­tu, a w nim ponad 100 uczniów. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Michał Wró­bel, Oli­wier Sem­ba, Adam Sztuc­ki, Nata­lia Sowa, Filip Domań­ski. Wśród uczniów klas IV […]


Czy­taj dalej …

Sukces Julki i Juliusza

23 maja 2019
W ponie­dzia­łek 20 maja 29019 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie odby­ło się wrę­cze­nie nagród Gmin­ne­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „ Bukiet kwia­tów dla Mamy”. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło tro­je uczniów: Julia Dłu­go­wska , Zuzan­na Pie­przyk i Juliusz Woj­na­row­ski. War­to było, ponie­waż Julia Dłu­go­wska zaję­ła I miej­sce, a wyróż­nie­nie przy­pa­dło Juliu­szo­wi Woj­na­row­skie­mu. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów. […]


Czy­taj dalej …

Wyprawa w Pieniny

23 maja 2019
Ze wzglę­du na to, że koń­czy się rok szkol­ny, każ­de­mu ucznio­wi nale­ży się zasłu­żo­ny odpo­czy­nek. Przed­smak waka­cyj­nych eska­pad mia­ła 34-oso­­bo­­wa gru­pa uczniów klas IV-VII, któ­ra uda­ła się w prze­pięk­ne Pie­ni­ny, aby spró­bo­wać swo­ich sił na gór­skich ścież­kach. Pierw­szy dzień, nie­co kapry­śny, to zwie­dza­nie Czer­wo­ne­go Klasz­to­ru i spływ malow­ni­czym prze­ło­mem Dunaj­ca. Mimo, że wido­ki zasła­nia­ły chmu­ry, ta część […]


Czy­taj dalej …