Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Miła niespodzianka

7 czerwca 2018
We wtor­ko­wy ranek wszyst­kich uczniów naszej szko­ły powi­ta­ły spóź­nio­ne atrak­cje prze­wi­dzia­ne na Dzień Dziec­ka. Zmia­na ter­mi­nu spo­wo­do­wa­na była zły­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. Ale jak mówi przy­sło­wie: „Co się odwle­cze, to nie ucie­cze”, więc zaba­wom i ewo­lu­cjom w powie­trzu nie było koń­ca. Każ­da gru­pa wie­ko­wa mia­ła coś dla sie­bie, dla­te­go po trzech godzi­nach sza­leństw wszy­scy odczu­wa­li efek­ty zmę­cze­nia i łaska­we­go w tym […]


Czy­taj dalej …

Wycieczka do Krasiejowa

5 czerwca 2018
4 czerw­ca ucznio­wie klas I-III poje­cha­li, pod opie­ką wycho­waw­ców, do Par­ku Dino­zau­rów JURAPARK w Kra­sie­jo­wie. Jest to jedy­ne muzeum na świe­cie, któ­re stoi nad czyn­nym sta­no­wi­skiem pale­on­to­lo­gicz­nym. Dzie­ci przez całą podróż (trwa­ją­cą dwie godzi­ny) były bar­dzo grzecz­ne i z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­ły momen­tu przy­by­cia na miej­sce. I war­to było cze­kać, bo zaba­wa była wspa­nia­ła. Zwie­dza­nie roz­po­czę­to od nie­zwy­kłej atrak­cji, jaką jest […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sportu

30 maja 2018
W śro­dę 30 maja br. w naszej szko­le odbył się Dzień Spor­tu. Przy­go­to­wa­no dla dzie­ci wie­le cie­ka­wych kon­ku­ren­cji m.in.:  prze­no­sze­nie piłek, kozło­wa­nie pił­ką do koszy­ków­ki, rzu­ty worecz­kiem do celu, tocze­nie pił­ki, rzu­ty pił­ką do kosza, pro­wa­dze­nie pił­ki. Dodat­ko­wo repre­zen­ta­cje kla­sy VI i klas IV-V roze­gra­ły mecz pił­ki noż­nej a kla­sa VII rywa­li­zo­wa­ła z pra­cow­ni­ka­mi szko­ły w meczu rin­go. […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem

29 maja 2018
W piąt­ko­wy ranek 25 maja 38 uczniów z  klas III – VII wyru­szy­ło  na wyciecz­kę do Toru­nia. Dojeż­dża­jąc do tego wyjąt­ko­we­go  miej­sca mogli­śmy podzi­wiać mury obron­ne i pięk­ną pano­ra­mę sta­re­go mia­sta poło­żo­ną nad Wisłą. Przed bra­ma­mi mia­sta przy­wi­tał nas pan prze­wod­nik, któ­ry w bar­dzo cie­ka­wy spo­sób opo­wia­dał o Toru­niu. Pozna­li­śmy licz­ne cie­ka­wost­ki doty­czą­ce histo­rii Toru­nia i nie tyl­ko. Po przej­ściu bra­my […]


Czy­taj dalej …

„Niezłe ziółko”

14 maja 2018
Finał VI  Łódz­kich Spo­tkań Mło­dych Czy­tel­ni­ków z Pisa­rza­mi , któ­ry odbył się 12 maja na wie­ru­szow­skim Zamczy­sku, zebrał spo­rą gru­pę dzie­ci i mło­dzie­ży z całe­go woje­wódz­twa łódz­kie­go. Nie zabra­kło tak­że uczniów z naszej szko­ły. Wzię­li­śmy udział w „Para­dzie czytelniczej”-barwnym koro­wo­dzie uli­ca­mi Wie­ru­szo­wa. Wśród nas były posta­cie z bajek, nio­są­ce trans­pa­ren­ty pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two. W cza­sie trwa­nia impre­zy poszcze­gól­ne szko­ły […]


Czy­taj dalej …

„Słowem i rysunkiem”

14 maja 2018
W ramach VI Łódz­kich Spo­tkań Pisa­rzy z Mło­dy­mi Czy­tel­ni­ka­mi „ Z książ­ką na waliz­kach -A to histo­ria!” w naszej szko­le odby­ło się cie­ka­we spo­tka­nie autor­skie z pisa­rzem, panem Paw­łem Waku­łą. Spo­tka­niu towa­rzy­szy­ła wysta­wa prac pla­stycz­nych doty­czą­cych jed­ne­go z opo­wia­dań „Odzy­ska­na niepodległość”-„Burza nad mia­stem”. Autor wyróż­nił trzy pra­ce, któ­re zosta­ły nagro­dzo­ne książ­ka­mi i dyplo­ma­mi. Były to ilu­stra­cje: Hani Zna­mi­row­skiej z kla­sy […]


Czy­taj dalej …

Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo–Ekologicznej

14 maja 2018
10 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie odby­ła się dru­ga edy­cja Gmin­ne­go Kon­kur­su Wie­dzy Przy­rod­ni­czo – Eko­lo­gicz­nej dla klas IV – VII szkół pod­sta­wo­wych oraz klas gim­na­zjal­nych. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no w ramach reali­zo­wa­ne­go przez szko­ły pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” . W kon­kur­sie wzię­ło udział 16 uczniów […]


Czy­taj dalej …

O programistach z naszej szkoły

14 maja 2018
„Dziś uczeń – jutro pro­gra­mi­sta” to tytuł dru­giej edy­cji Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Infor­ma­tycz­ne­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 120 im. Kon­sty­tu­cji 3 Maja w Łodzi  obję­te­go hono­ro­wym patro­na­tem Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. For­mu­ła kon­kur­su jest odpo­wie­dzią na wyma­ga­nia sta­wia­ne szko­łom w zakre­sie pro­gra­mo­wa­nia, a two­rze­nie gier plan­szo­wych jest jed­nym z dzia­łań na dro­dze do osią­gnię­cia suk­ce­su w tym zakre­sie. Stąd licz­na gru­pa […]


Czy­taj dalej …

Średniowieczny Zamek Rodu Wieruszów

11 maja 2018
11 maja 2018r.  w Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej w Sie­ra­dzu Filii w Wie­ru­szo­wie odby­ło się roz­strzy­gnię­cie powia­to­we­go kon­kur­su minia­tu­ry archi­tek­to­nicz­nej  pt. “Śre­dnio­wiecz­ny Zamek Rodu Wie­ru­szów”. Zada­niem kon­kur­so­wym było wyko­na­nie kom­po­zy­cji prze­strzen­nej w for­mie makie­ty przed­sta­wia­ją­cej sie­dzi­bę Veru­schow za cza­sów ich pano­wa­nia w XIV-XV wie­ku w Wie­ru­szo­wie. Celem kon­kur­su było odtwo­rze­nie pamię­ci histo­rycz­nej o daw­nych zabyt­kach w roku 650-lecia […]


Czy­taj dalej …