Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Dzień Rodziny w grupie 5–6 latków

18 czerwca 2018
„Poma­ga­my sobie wszy­scy bo od tego jest rodzi­na od niej uczysz się wszyst­kie­go tak się życie twe zaczy­na.” Takim frag­men­tem 15 czerw­ca zakoń­czy­ły swo­je wystę­py z oka­zji Dnia Mat­ki i Dnia Ojca star­sza­ki. Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką wyra­zi­ły miłość i wdzięcz­ność za mat­czy­ną dobroć i cier­pli­wość, za ser­ce, któ­re tak wie­le rozu­mie i tak wspa­nia­ło­myśl­nie wyba­cza, a tak­że za mądrość i ojcow­ski […]


Czy­taj dalej …

“Dobry Start”

11 czerwca 2018
Sza­now­ni Pań­stwo, 1 czerw­ca 2018 r. weszło w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie rzą­do­we­go pro­gra­mu „Dobry Start”,  dzię­ki któ­re­mu rodzi­ce i opie­ku­no­wie – bez wzglę­du na docho­dy – otrzy­ma­ją raz w roku wspar­cie finan­so­we w wyso­ko­ści 300 zł na zakup m.in. przy­bo­rów szkol­nych. Świad­cze­niem zosta­ną obję­ci wszy­scy ucznio­wie. Wnio­ski o świad­cze­nie z pro­gra­mu moż­na skła­dać onli­ne już od 1 lip­ca br. Nabór […]


Czy­taj dalej …

650 puzzli o Wieruszowie

11 czerwca 2018
W związ­ku z obcho­da­mi 650 — lecia Wie­ru­szo­wa nasza szko­ła, pod czuj­nym okiem mistrza foto­gra­fii i pla­sty­ki  — Kata­rzy­ny Sosnow­skiej, przy­go­to­wa­ła zaba­wę w ukła­da­nie puz­zli o naszym mie­ście. W cza­sie impre­zy z oka­zji Dnia Dziec­ka, na Zamczy­sku, zor­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nie zespo­łów repre­zen­tu­ją­cych szko­ły pod­sta­wo­we i gmi­nę Wie­ru­szów. Miej­sca cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Wie­ru­szo­wa, po kawał­ku, odkry­wa­ły dru­ży­ny: — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana […]


Czy­taj dalej …

„Czytanie łączy”

11 czerwca 2018
„Dziś patrio­ta już nie musi Nosić cięż­kich kara­bi­nów Ani pod­czas strasz­nej woj­ny Doko­ny­wać wiel­kich czy­nów” Pod hasłem „Czy­ta­nie łączy” w ramach XVII Ogól­no­pol­skie­go Tygo­dnia Czy­ta­nia Dzie­ciom i w ramach akcji Cała Pol­ska Czy­ta Dzie­ciom w naszej szko­le w pią­tek 8 czerw­ca czy­ta­no   wier­sze o tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Czy­ta­nie dosłow­nie i w prze­no­śni połą­czy­ło trzy poko­le­nia. Zapro­sze­nie na spo­tka­nie  przy­ję­ła bab­cia […]


Czy­taj dalej …

Piknik Rodziny

11 czerwca 2018
Mama i tata to wiel­kie sło­wa, któ­re są syno­ni­mem miło­ści, dobra, cie­pła rodzin­ne­go i szczę­ścia. Mama i tata to pierw­sze sło­wa każ­de­go dziec­ka, dla któ­re­go rodzi­ce to naj­waż­niej­sze oso­by  w jego życiu. Nale­ży więc dbać, trosz­czyć się i pie­lę­gno­wać więź mię­dzy dziec­kiem a rodzi­cem. Dla­te­go też 07.06.2018 r. 3,4-latki z oddzia­łu przed­szkol­ne­go sło­wem i pio­sen­ką wyra­zi­ły miłość i wdzięcz­ność za mat­czy­ną dobroć […]


Czy­taj dalej …

Miła niespodzianka

7 czerwca 2018
We wtor­ko­wy ranek wszyst­kich uczniów naszej szko­ły powi­ta­ły spóź­nio­ne atrak­cje prze­wi­dzia­ne na Dzień Dziec­ka. Zmia­na ter­mi­nu spo­wo­do­wa­na była zły­mi warun­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi. Ale jak mówi przy­sło­wie: „Co się odwle­cze, to nie ucie­cze”, więc zaba­wom i ewo­lu­cjom w powie­trzu nie było koń­ca. Każ­da gru­pa wie­ko­wa mia­ła coś dla sie­bie, dla­te­go po trzech godzi­nach sza­leństw wszy­scy odczu­wa­li efek­ty zmę­cze­nia i łaska­we­go w tym […]


Czy­taj dalej …

Wycieczka do Krasiejowa

5 czerwca 2018
4 czerw­ca ucznio­wie klas I-III poje­cha­li, pod opie­ką wycho­waw­ców, do Par­ku Dino­zau­rów JURAPARK w Kra­sie­jo­wie. Jest to jedy­ne muzeum na świe­cie, któ­re stoi nad czyn­nym sta­no­wi­skiem pale­on­to­lo­gicz­nym. Dzie­ci przez całą podróż (trwa­ją­cą dwie godzi­ny) były bar­dzo grzecz­ne i z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­ły momen­tu przy­by­cia na miej­sce. I war­to było cze­kać, bo zaba­wa była wspa­nia­ła. Zwie­dza­nie roz­po­czę­to od nie­zwy­kłej atrak­cji, jaką jest […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sportu

30 maja 2018
W śro­dę 30 maja br. w naszej szko­le odbył się Dzień Spor­tu. Przy­go­to­wa­no dla dzie­ci wie­le cie­ka­wych kon­ku­ren­cji m.in.:  prze­no­sze­nie piłek, kozło­wa­nie pił­ką do koszy­ków­ki, rzu­ty worecz­kiem do celu, tocze­nie pił­ki, rzu­ty pił­ką do kosza, pro­wa­dze­nie pił­ki. Dodat­ko­wo repre­zen­ta­cje kla­sy VI i klas IV-V roze­gra­ły mecz pił­ki noż­nej a kla­sa VII rywa­li­zo­wa­ła z pra­cow­ni­ka­mi szko­ły w meczu rin­go. […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem

29 maja 2018
W piąt­ko­wy ranek 25 maja 38 uczniów z  klas III – VII wyru­szy­ło  na wyciecz­kę do Toru­nia. Dojeż­dża­jąc do tego wyjąt­ko­we­go  miej­sca mogli­śmy podzi­wiać mury obron­ne i pięk­ną pano­ra­mę sta­re­go mia­sta poło­żo­ną nad Wisłą. Przed bra­ma­mi mia­sta przy­wi­tał nas pan prze­wod­nik, któ­ry w bar­dzo cie­ka­wy spo­sób opo­wia­dał o Toru­niu. Pozna­li­śmy licz­ne cie­ka­wost­ki doty­czą­ce histo­rii Toru­nia i nie tyl­ko. Po przej­ściu bra­my […]


Czy­taj dalej …