Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

27 lutego 2020
W roku szkol­nym 2019/2020 ucznio­wie kla­sy I  reali­zo­wa­li pro­gram edu­ka­cyj­ny Aka­de­mii Bez­piecz­ne­go Puchat­ka, któ­ry miał na celu pomóc w prze­ka­za­niu dzie­ciom nie­zbęd­nej wie­dzy o tym, jak być bez­piecz­nym na dro­dze, w szko­le, w domu oraz w Inter­ne­cie. Z myślą o bez­pie­czeń­stwie naj­młod­szych na zaję­ciach ucznio­wie pozna­wa­li zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Uczest­ni­czy­li w prak­tycz­nych zaję­ciach na przej­ściu dla pie­szych, reali­zo­wa­li zaję­cia z kodo­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

Zabawa ostatkowa i akcja dla Wojtusia

21 lutego 2020
W dniu 20 lute­go 2020 ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach bawi­li się na zaba­wie ostat­ko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Samo­rząd Uczniow­ski. Szko­ła włą­czy­ła się rów­nież w akcję Mały czło­­wiek- wiel­ka spra­wa, któ­rej patro­nem jest Fun­da­cja pomo­cy dzie­­ciom- Hap­py Kids. W tym dniu zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka na rzecz lecze­nia 14-mie­­się­cz­ne­­go Woj­tu­sia z Gale­wic cho­ru­ją­ce­go na SMA (rdze­nio­wy zanik mię­­śni-TYP1). W akcję […]


Czy­taj dalej …

Szkoła w Pieczyskach laureatem „Orły Edukacji”

21 lutego 2020
Orły Edu­ka­cji to pre­sti­żo­wa nagro­da, któ­rą mogą się poszczy­cić jedy­nie naj­lep­sze fir­my. Wer­dykt jest naj­lep­szym potwier­dze­niem pro­fe­sjo­na­li­zmu i wyso­kiej jako­ści kształ­ce­nia. Pro­gram kon­kur­su został stwo­rzo­ny, aby spo­śród ist­nie­ją­cych na ryn­ku pla­có­wek, wyróż­nić lide­rów bran­ży edu­ka­cyj­nej, któ­rzy wyzna­cza­ją nowe kie­run­ki roz­wo­ju, sta­wia­ją na inno­wa­cję i nie­ustan­ny roz­wój oraz w spo­sób ela­stycz­ny pod­cho­dzą do zmian zacho­dzą­cych na ryn­ku pra­cy. […]


Czy­taj dalej …

Wiersze, wierszyki i małe triki

19 lutego 2020
Tak wła­śnie prze­bie­ga­ła tego­rocz­na edy­cja  IV Gmin­ne­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go kl. I‑III „Lubi­my wier­sze Brze­chwy”, któ­ra odby­ła się 18 lute­go 2020 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2. Przy­by­ło wie­lu uczniów z róż­nych szkół gmi­ny. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Sta­ni­sław Lewik z kla­sy I i Wik­to­ria Kró­lik z kla­sy II. Każ­dy uczest­nik przy­go­to­wał jeden z wier­szy Jana Brze­chwy. Recy­ta­cjom towa­rzy­szy­ły […]


Czy­taj dalej …

Nagrodzeni za konkurs ekologiczny „Co można zrobić ze śmieci”

18 lutego 2020
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­li nagro­dze­ni w gmin­nym kon­kur­sie eko­lo­gicz­nym „Co moż­na zro­bić ze śmie­ci”. W kate­go­rii klas I‑III pierw­sze miej­sce zajął uczeń kla­sy I — Wik­tor Woź­niak, w kate­go­rii klas IV-VIII Michał Wró­bel zajął II miej­sce. Zada­nie kon­kur­so­we pole­gło na zro­bie­niu pra­cy pla­stycz­nej, przed­sta­wia­ją­cej wtór­ne wyko­rzy­sta­nie nie­po­trzeb­nych rze­­czy- śmie­ci. Nagro­dze­ni ucznio­wie pod­czas tar­gów ener­gii […]


Czy­taj dalej …

Walentynkowy koncert życzeń

18 lutego 2020
W dniu świę­te­go Walen­te­go wszyst­kie ser­ca są czer­wo­ne i otwie­ra­ją się dla dru­gie­go czło­wie­ka. W dniu 14 lute­go ucznio­wie całej szko­ły wzię­li udział w walen­tyn­ko­wym kon­cer­cie życzeń pod­czas któ­re­go zosta­ły wrę­czo­ne walen­tyn­ki, któ­re wpły­nę­ły do orga­ni­za­to­rów świę­ta Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Został roz­strzy­gnię­ty rów­nież kon­kurs pt. „Ser­ce” na naj­cie­kaw­sze wyko­na­nie ser­ca. Wyróż­nie­nia otrzy­ma­li: I mie­j­sce- Wik­tor Lisiec­ki II […]


Czy­taj dalej …

Lokalny Dzień Seniora

16 lutego 2020
Lokal­ny Dzień Senio­ra połą­czo­ny z Dniem Bab­ci i Dziad­ka stał się już tra­dy­cją w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Jak co roku ucznio­wie zapro­si­li swo­ich uko­cha­nych dziad­ków na wspa­nia­łą część arty­stycz­ną, słod­ki poczę­stu­nek i zaba­wę przy dobrej muzy­ce. W dniu 13 lute­go 2020r. cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z senio­ra­mi, wycho­waw­ca­mi oraz zapro­szo­ny­mi gość­mi w oso­bach Pana rad­ne­go Dawi­da Borycz­ki, […]


Czy­taj dalej …

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 „Działajmy razem”

11 lutego 2020
W ramach obcho­dów Dnia Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu, któ­ry w tym roku odby­wa się pod hasłem „ Dzia­łaj­my razem” w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zre­ali­zo­wa­no wie­le dzia­łań w tym zakre­sie. Były to min.: lek­cje poświę­co­ne bez­pie­czeń­stwie w sie­ci dla klas I‑VIII w opar­ciu o fil­my „Owce w sie­ci” oraz stro­nę sieciaki.pl. Kla­sa VIII bra­ła udział  w pro­jek­cie „Czy jeste­śmy bez­piecz­ni w naszej szko­le w Inter­ne­cie?”. […]


Czy­taj dalej …

Projekt „Zdrowe uszko”

10 lutego 2020
W ramach edu­ka­cji zdro­wot­nej i pro­fi­lak­ty­ki Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach reali­zu­je pro­gram „ Bada­nie prze­sie­wo­we słu­chu dla uczniów klas I szkół pod­sta­wo­wych na tere­nie powia­tu sie­radz­kie­go i wie­ru­szow­skie­go”. Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020. Bene­fi­cjen­ta­mi dzia­łań są ucznio­wie klas I, wycho­waw­cy, rodzi­ce i opie­ku­no­wie praw­ni oraz pie­lę­gniar­ka […]


Czy­taj dalej …