Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Przedszkolaki we Wrocławiu

10 czerwca 2019
4 czerw­ca przed­szko­la­ki z gru­py 3–4 lat­ków i 5–6 lat­ków wraz ze swo­imi wycho­waw­ca­mi i kil­ko­ma rodzi­ca­mi uda­li się na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do Wro­cła­wia. O godzi­nie 8⁰⁰ rano wszy­scy uczest­ni­cy pod opie­ką prze­mi­łej pani prze­wod­nik i doświad­czo­ne­go kie­row­cy wyru­szy­li w tra­sę. Po dro­dze pani prze­wod­nik opo­wia­da­ła cie­ka­wost­ki o oko­li­cach mija­nych auto­ka­rem, zada­wa­ła zagad­ki — więc podróż minę­ła szyb­ko. We Wro­cła­wiu przed­szko­la­ki poszły […]


Czy­taj dalej …

Sportowy Dzień Dziecka

7 czerwca 2019
7 czerw­ca br. zor­ga­ni­zo­wa­no w naszej szko­le Spor­to­wy Dzień Dziec­ka. Impre­zę roz­po­czę­to wrę­cze­niem nagro­dy dla spor­tow­ca roku, któ­rym został uczeń kla­sy szó­stej Dawid Szczer­buk. Zma­ga­nia spor­to­we zaczę­ły przed­szko­la­ki i dzie­ci z klas naj­młod­szych, któ­re wzię­ły udział w  wyści­gach rzę­dów. Dla star­szych uczniów zor­ga­ni­zo­wa­no mecz w dwa ognie, rin­go i pił­kę noż­ną. Rywa­li­za­cja, jak zawsze, była […]


Czy­taj dalej …

„Jak nie czytam, jak czytam”

7 czerwca 2019
7 czerw­ca  ucznio­wie, nauczy­cie­le  i pra­cow­ni­cy naszej szko­ły wzię­li udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Jak nie czy­tam, jak czy­tam”. W ten spo­sób szko­ła przy­łą­czy­ła się do bicia rekor­du czy­ta­nia. Rok temu do akcji pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two przy­łą­czy­ło się ponad 400 tysię­cy osób i ponad 2 tysią­ce szkół . O godzi­nie 10.00, razem z ucznia­mi z całej Pol­ski, wszy­scy czy­ta­li […]


Czy­taj dalej …

Laureaci konkursu „Bajkowy bohater”

6 czerwca 2019
4 czerw­ca w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie odbył się kon­kurs pla­stycz­ny pt. „Baj­ko­wy boha­ter”. Ucznio­wie na miej­scu wyko­ny­wa­li pra­ce do wybra­ne­go przez sie­bie utwo­ru. W każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej zosta­ły wyło­nio­ne naj­lep­sze pra­ce. Wśród lau­re­atów nie zabra­kło uczniów naszej szko­ły. Mal­wi­na Łukow­ska zaję­ła I miej­sce w kate­go­rii klas III za „Kota w butach”, a Wik­to­ria Kró­lik w kate­go­rii klas I zaję­ła II miej­sce […]


Czy­taj dalej …

Największa w Europie wioska indiańska Westerland

5 czerwca 2019
3 czerw­ca 2019 roku ucznio­wie z klas I‑IV wraz z opie­ku­na­mi byli na wyciecz­ce auto­ka­ro­wej w naj­więk­szej w Euro­pie wio­sce indiań­skiej Wester­land w Józe­fo­wie k/Chocza. Wio­ska poło­żo­na w malow­ni­czej oko­li­cy, w oto­cze­niu lasu i pięk­nych tere­nów zapew­ni­ła uczniom mnó­stwo atrak­cji. Pogo­da nam dopi­sa­ła i uda­ło się zre­ali­zo­wać wszyst­kie punk­ty boga­te­go pro­gra­mu. Na począt­ku przy­wi­tał nas Sze­ryf, któ­ry poin­for­mo­wał o tym, że nie­daw­no […]


Czy­taj dalej …

30 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989

5 czerwca 2019
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zakoń­czy­ły się trzy­dnio­we obcho­dy  30 rocz­ni­cy pierw­szych wol­nych wybo­rów par­la­men­tar­nych 4 czerw­ca 1989 r. Przez trzy kolej­ne dni tj. od 3 do 5 czerw­ca szko­ła żyła wyda­rze­nia­mi z tam­tych lat. Na dzień 3 czerw­ca ucznio­wie klas VI-VIII przy­go­to­wa­li pla­ka­ty doty­czą­ce głów­nych par­tii poli­tycz­nych i poli­ty­ków star­tu­ją­cych w wybo­rach w 1989 roku. Wysta­wa prac zgro­ma­dzi­ła […]


Czy­taj dalej …

Wyróżnienie dla Szkoły w Pieczyskach

2 czerwca 2019
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyró­znio­na przez NASK Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy, któ­ry dzia­ła na rzecz roz­wo­ju i bez­pie­czeń­stwa sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej. Poprzez udział szko­ły w pro­gra­mie Ogól­no­pol­skiej Sie­ci Edu­ka­cyj­nej szko­ła dołą­czy­ła do pro­jek­tu OSE­he­ro i zosta­ła doce­nio­na za sto­so­wa­nie i roz­wój nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym. Dzia­ła­nia szko­ły w wyko­rzy­sty­wa­niu dostęp­nych narzę­dzi IT w naucza­niu, budo­wa­nie świa­do­mo­ści o pozy­tyw­nym wpły­wie pro­jek­to­we­go ucze­nia się […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zdrowy styl życia

30 maja 2019
29 maja br. ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­­kiem- przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie. Tema­tem poga­dan­ki była agre­sja i prze­moc wobec rówie­śni­ków, używ­ki oraz zasa­dy zacho­wa­nia się obo­wią­zu­ją­ce w szko­le i poza nią. Poli­cjant poru­szył tak­że temat  cyber­prze­mo­cy i skut­ków, jakie może nieść za sobą nie­wła­ści­we korzy­sta­nie z Inter­ne­tu. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem […]


Czy­taj dalej …

“Yes, we can!”

30 maja 2019
28 maja 2019r. w Gmin­nym Cen­trum Kul­tu­ry w Bole­sław­cu odbył się IX Powia­to­wy Kon­kurs z Języ­ka Angiel­skie­go “Yes, we can!”. Celem kon­kur­su było pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat kul­tu­ry, lite­ra­tu­ry, języ­ka, histo­rii i geo­gra­fii Nowej Zelan­dii oraz roz­wi­ja­nie uzdol­nień wokal­nych dzie­ci. W tym dwu­eta­po­wym kon­kur­sie naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły: Pau­li­na Strze­lec­ka (kl. VI), Lena Tra­far­ska    (kl. IV) i Han­na […]


Czy­taj dalej …