Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

„Niezłe ziółko”

14 maja 2018
Finał VI  Łódz­kich Spo­tkań Mło­dych Czy­tel­ni­ków z Pisa­rza­mi , któ­ry odbył się 12 maja na wie­ru­szow­skim Zamczy­sku, zebrał spo­rą gru­pę dzie­ci i mło­dzie­ży z całe­go woje­wódz­twa łódz­kie­go. Nie zabra­kło tak­że uczniów z naszej szko­ły. Wzię­li­śmy udział w „Para­dzie czytelniczej”-barwnym koro­wo­dzie uli­ca­mi Wie­ru­szo­wa. Wśród nas były posta­cie z bajek, nio­są­ce trans­pa­ren­ty pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two. W cza­sie trwa­nia impre­zy poszcze­gól­ne szko­ły […]


Czy­taj dalej …

„Słowem i rysunkiem”

14 maja 2018
W ramach VI Łódz­kich Spo­tkań Pisa­rzy z Mło­dy­mi Czy­tel­ni­ka­mi „ Z książ­ką na waliz­kach -A to histo­ria!” w naszej szko­le odby­ło się cie­ka­we spo­tka­nie autor­skie z pisa­rzem, panem Paw­łem Waku­łą. Spo­tka­niu towa­rzy­szy­ła wysta­wa prac pla­stycz­nych doty­czą­cych jed­ne­go z opo­wia­dań „Odzy­ska­na niepodległość”-„Burza nad mia­stem”. Autor wyróż­nił trzy pra­ce, któ­re zosta­ły nagro­dzo­ne książ­ka­mi i dyplo­ma­mi. Były to ilu­stra­cje: Hani Zna­mi­row­skiej z kla­sy […]


Czy­taj dalej …

Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo–Ekologicznej

14 maja 2018
10 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie odby­ła się dru­ga edy­cja Gmin­ne­go Kon­kur­su Wie­dzy Przy­rod­ni­czo – Eko­lo­gicz­nej dla klas IV – VII szkół pod­sta­wo­wych oraz klas gim­na­zjal­nych. Kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no w ramach reali­zo­wa­ne­go przez szko­ły pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” . W kon­kur­sie wzię­ło udział 16 uczniów […]


Czy­taj dalej …

O programistach z naszej szkoły

14 maja 2018
„Dziś uczeń – jutro pro­gra­mi­sta” to tytuł dru­giej edy­cji Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Infor­ma­tycz­ne­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 120 im. Kon­sty­tu­cji 3 Maja w Łodzi  obję­te­go hono­ro­wym patro­na­tem Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. For­mu­ła kon­kur­su jest odpo­wie­dzią na wyma­ga­nia sta­wia­ne szko­łom w zakre­sie pro­gra­mo­wa­nia, a two­rze­nie gier plan­szo­wych jest jed­nym z dzia­łań na dro­dze do osią­gnię­cia suk­ce­su w tym zakre­sie. Stąd licz­na gru­pa […]


Czy­taj dalej …

Średniowieczny Zamek Rodu Wieruszów

11 maja 2018
11 maja 2018r.  w Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej w Sie­ra­dzu Filii w Wie­ru­szo­wie odby­ło się roz­strzy­gnię­cie powia­to­we­go kon­kur­su minia­tu­ry archi­tek­to­nicz­nej  pt. “Śre­dnio­wiecz­ny Zamek Rodu Wie­ru­szów”. Zada­niem kon­kur­so­wym było wyko­na­nie kom­po­zy­cji prze­strzen­nej w for­mie makie­ty przed­sta­wia­ją­cej sie­dzi­bę Veru­schow za cza­sów ich pano­wa­nia w XIV-XV wie­ku w Wie­ru­szo­wie. Celem kon­kur­su było odtwo­rze­nie pamię­ci histo­rycz­nej o daw­nych zabyt­kach w roku 650-lecia […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym

11 maja 2018
10 maja 2018 r. na tere­nie GOSIT w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców. W zawo­dach wystar­to­wa­ły 3 zespo­ły dziew­cząt i 3 zespo­ły chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Bublik Maciej, Poda­wacz Jakub, Malik Kamil, Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid i Sowa Maciej . Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w czte­rech  kon­ku­ren­cjach: bieg na 60 […]


Czy­taj dalej …

Przedszkolaki pamiętały!

8 maja 2018
W ponie­dzia­łek 7 maja gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków gości­ły stra­ża­ków z OSP w Pie­czy­skach w oso­bach pre­ze­sa OSP, Miro­sła­wa Gaba­sa i gospo­da­rza remi­zy stra­żac­kiej w Pie­czy­skach, Mar­ka Mali­ka. Powo­dem tego spo­tka­nia była pamięć o Dniu Stra­ża­ka.  Goście usły­sze­li życze­nia oraz otrzy­ma­li pamiąt­ko­wą laur­kę. Stra­ża­cy przy­bli­ży­li swo­ją pra­cę, wyja­śni­li, dla­cze­go św. Flo­rian jest patro­nem stra­ża­ków oraz odpo­wia­da­li na pyta­nia […]


Czy­taj dalej …

Czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju?

4 maja 2018
30 kwiet­nia uro­czy­stym ape­lem ucznio­wie naszej szko­ły uczci­li 227 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Kla­sa VI zapro­si­ła kole­gów i kole­żan­ki na sej­mik uczniow­ski, na któ­rym przed­sta­wi­li, jak waż­nym wyda­rze­niem dla Pol­ski było uchwa­le­nie kon­sty­tu­cji.  Dziś żyjąc w zawrot­nym tem­pie nudzą nas uro­czy­sto­ści, ape­le, rocz­ni­ce, świę­ta. Ale czy tak musi być? Prze­cież naród, któ­ry nie zna swo­jej prze­szło­ści, umie­ra […]


Czy­taj dalej …

„Eksperymentujemy”

4 maja 2018
W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” 27 kwiet­nia ucznio­wie naszej szko­ły z kla­sy V i VI- uczest­ni­cy koła eko­­lo­­gi­cz­no- przy­rod­ni­cze­go uda­li się na wyciecz­kę do Łodzi. Ucznio­wie odwie­dzi­li Eks­pe­ry­men­ta­rium, gdzie poprzez samo­dziel­ne prze­pro­wa­dza­nie doświad­czeń moż­na tu zro­zu­mieć i wyja­śnić pra­wa nauki i tech­ni­ki. Ani­ma­tor obja­śnił uczniom w pasjo­nu­ją­cy […]


Czy­taj dalej …