Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Wychowanie komunikacyjne w Pieczyskach

23 maja 2019
W ramach reali­za­cji wycho­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne zaję­cia z wyko­rzy­sta­niem Mobil­ne­go Mia­stecz­ka Ruchu Dro­go­we­go. Dzię­ki współ­pra­cy z Woje­wódz­kim Ośrod­kiem Ruchu Dro­go­we­go w Sie­ra­dzu, któ­ry udo­stęp­nił sprzęt i mate­ria­ły dydak­tycz­ne,  ucznio­wie kla­sy czwar­tej mie­li moż­li­wość spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści poru­sza­nia się na rowe­rze. W ramach zajęć odby­ła się poga­dan­ka nt. pod­sta­wo­wych zna­ków oraz prze­pi­sów ruchu […]


Czy­taj dalej …

Rogowiec Camp

22 maja 2019
W dniach 14–17 maja 2019 r. nasi ósmo­kla­si­ści aktyw­nie spę­dza­li czas na zie­lo­nej szko­le w Ośrod­ku Spor­tu i Rekre­acji Wawrz­ko­wi­zna. Celem wyjaz­du było budo­wa­nie współ­pra­cy i zaufa­nia mię­dzy uczest­ni­ka­mi, zdro­wa i bez­piecz­na kon­ku­ren­cja w zespo­łach oraz spę­dze­nie ostat­nich dni w szko­le na świet­nej zaba­wie. Duża daw­ka pozy­tyw­nych emo­cji i nie­za­po­mnia­nych chwil zosta­ła zapew­nio­na przez ośrod­ko­wą grę tere­no­wą z szy­fra­mi i zagad­ka­mi, zaba­wy […]


Czy­taj dalej …

Zdrowe żywienie

17 maja 2019
Sza­now­ni Rodzi­ce, aktu­al­ne wyni­ki badań wska­zu­ją, że nad­wa­gę i oty­łość ma co pią­ty uczeń. Pod­czas IV Naro­do­we­go Kon­gre­su Żywie­nio­we­go Żyw­ność, żywie­nie w pre­wen­cji i lecze­niu postę­py 2018 zosta­ły omó­wio­ne zagad­nie­nia istot­ne dla wska­za­nej pro­ble­ma­ty­ki. Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów pra­wi­dło­we­go podej­ścia do zmia­ny nawy­ków żywie­nio­wych jest zmo­dy­fi­ko­wa­na Pira­mi­da Zdro­we­go Żywie­nia i Aktyw­no­ści Fizycz­nej — Pira­mi­da Zdro­we­go […]


Czy­taj dalej …

Wycieczka edukacyjna do zakładu „Wersal”

15 maja 2019
10 maja 2019r. przed­szko­la­ki z Pie­czysk uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce edu­ka­cyj­nej do zakła­du pro­duk­cyj­ne­go „Wer­sal”. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie się z pro­ce­sem pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji mebli tapi­ce­ro­wa­nych. Wyciecz­kę poprze­dzi­ło spo­tka­nie z pana­mi: dyrek­to­rem mar­ke­tin­gu —  Prze­my­sła­wem Kawec­kim i mena­dże­rem ds. roz­wo­ju – Macie­jem Muchą. Pano­wie wyświe­tli­li przed­szko­la­kom z gru­py star­szej i młod­szej film poka­zu­ją­cy wygląd zakła­du WERSAL, poszcze­gól­ne dzia­ły […]


Czy­taj dalej …

Święto Strażaków w Pieczyskach

15 maja 2019
„Kto pra­cu­je w heł­mie, pnie się po dra­bi­nie,  kie­dy syczy ogień i gdy woda pły­nie” — stra­żak Tą zagad­ką 6 maja 2019 r. dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy­wi­ta­ły dwóch przed­sta­wi­cie­li Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach – dru­hów: Roma­na Kró­li­ka i Zyg­mun­ta Sku­bi­cha. Obaj pano­wie ubra­ni w stro­je stra­żac­kie —  swo­ją obec­no­ścią wzbu­dzi­li wiel­ki entu­zjazm wśród dzie­ci. […]


Czy­taj dalej …

„Z książką na walizkach”

13 maja 2019
Już kolej­ny raz w naszej szko­le odby­ło się wyjąt­ko­we spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach VII Łódz­kich Spo­tkań Pisa­rzy z Mło­dy­mi Czy­tel­ni­ka­mi „ Z książ­ką na waliz­kach” . W murach naszej szko­ły gości­ła tym razem pani Agniesz­ka Frą­czek. W bar­dzo cie­ka­wy spo­sób pisar­ka opo­wia­da­ła o swo­jej pra­cy , o spo­so­bie pisa­nia wier­szy dla dzie­ci i o tym, co każ­de­go pisa­rza może […]


Czy­taj dalej …

Internet. Szansa czy zagrożenie?

12 maja 2019
6 maja w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie rodzi­ców z panem Dariu­szem Sobor­czy­kiem, kie­row­ni­kiem Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie”, pod­czas któ­re­go omó­wio­no  szan­se i zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej. Uka­za­ne wady i zale­ty takiej for­my prze­ka­zu infor­ma­cji wyni­ka­ją przede wszyst­kim z nie­wie­dzy użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu i jego bra­ku roze­zna­nia się […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym

8 maja 2019
8 maja br. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Trój­bo­ju i Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców. W czwór­bo­ju LA naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid, Kos Tomasz, Kos Woj­ciech, Sto­lar­ski Nor­bert i Olszo­wiak Patryk. W zawo­dach star­to­wa­ły 3 zespo­ły, któ­re zaję­ły poszcze­gól­ne miej­sca: I miej­sce SP nr 1 Wie­ru­szów, […]


Czy­taj dalej …

Konstytucja 3 Maja

5 maja 2019
30 kwiet­nia w naszej szko­le uro­czy­stym ape­lem uczczo­no rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li krót­ki refe­rat i pre­zen­ta­cję na temat przy­czyn i następstw uchwa­le­nia tak waż­ne­go dla rato­wa­nia kra­ju doku­men­tu. W dniu dzi­siej­szym Trze­ci Maj zaj­mu­je dru­gie miej­sce zaraz po 11 listo­pa­da. Świę­to przy­po­mi­na nam wysił­ki patrio­tów, któ­rzy pod­ję­li się trud­ne­go zada­nia refor­my pań­stwa chy­lą­ce­go […]


Czy­taj dalej …