Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym

11 maja 2018
10 maja 2018 r. na tere­nie GOSIT w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców. W zawo­dach wystar­to­wa­ły 3 zespo­ły dziew­cząt i 3 zespo­ły chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Bublik Maciej, Poda­wacz Jakub, Malik Kamil, Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid i Sowa Maciej . Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w czte­rech  kon­ku­ren­cjach: bieg na 60 […]


Czy­taj dalej …

Przedszkolaki pamiętały!

8 maja 2018
W ponie­dzia­łek 7 maja gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków gości­ły stra­ża­ków z OSP w Pie­czy­skach w oso­bach pre­ze­sa OSP, Miro­sła­wa Gaba­sa i gospo­da­rza remi­zy stra­żac­kiej w Pie­czy­skach, Mar­ka Mali­ka. Powo­dem tego spo­tka­nia była pamięć o Dniu Stra­ża­ka.  Goście usły­sze­li życze­nia oraz otrzy­ma­li pamiąt­ko­wą laur­kę. Stra­ża­cy przy­bli­ży­li swo­ją pra­cę, wyja­śni­li, dla­cze­go św. Flo­rian jest patro­nem stra­ża­ków oraz odpo­wia­da­li na pyta­nia […]


Czy­taj dalej …

Czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju?

4 maja 2018
30 kwiet­nia uro­czy­stym ape­lem ucznio­wie naszej szko­ły uczci­li 227 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Kla­sa VI zapro­si­ła kole­gów i kole­żan­ki na sej­mik uczniow­ski, na któ­rym przed­sta­wi­li, jak waż­nym wyda­rze­niem dla Pol­ski było uchwa­le­nie kon­sty­tu­cji.  Dziś żyjąc w zawrot­nym tem­pie nudzą nas uro­czy­sto­ści, ape­le, rocz­ni­ce, świę­ta. Ale czy tak musi być? Prze­cież naród, któ­ry nie zna swo­jej prze­szło­ści, umie­ra […]


Czy­taj dalej …

„Eksperymentujemy”

4 maja 2018
W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” 27 kwiet­nia ucznio­wie naszej szko­ły z kla­sy V i VI- uczest­ni­cy koła eko­­lo­­gi­cz­no- przy­rod­ni­cze­go uda­li się na wyciecz­kę do Łodzi. Ucznio­wie odwie­dzi­li Eks­pe­ry­men­ta­rium, gdzie poprzez samo­dziel­ne prze­pro­wa­dza­nie doświad­czeń moż­na tu zro­zu­mieć i wyja­śnić pra­wa nauki i tech­ni­ki. Ani­ma­tor obja­śnił uczniom w pasjo­nu­ją­cy […]


Czy­taj dalej …

Kolorowo, smacznie – ZDROWO!

27 kwietnia 2018
26.04.2018 r.  dzie­ci z młod­szej gru­py oddzia­łu przed­szkol­ne­go samo­dziel­ne przy­go­to­wa­ły pysz­ne i zdro­we II śnia­da­nie.  Przed­szko­la­ki już dobrze wie­dzą, że aby przy­stą­pić do dzia­łań kuli­nar­nych, nale­ży naj­pierw dokład­nie umyć ręce. Następ­nie wszy­scy wspól­nie przy­po­mnie­li sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, któ­re nale­ży prze­strze­gać pod­czas posłu­gi­wa­nia się nożem, po czym wszy­scy przy­stą­pi­li do pra­cy. Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że zada­nie […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Czwórboju LA

26 kwietnia 2018
26 kwiet­nia br. na sta­dio­nie GOSIT w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Bublik Maciej, Poda­wacz Jakub, Malik Kamil, Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid i Sowa Maciej . Każ­dy z zawod­ni­ków star­to­wał w 4 kon­ku­ren­cjach: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłecz­ką palan­to­wą, bieg na 1000 […]


Czy­taj dalej …

Światowy Dzień Książki

25 kwietnia 2018
23 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Książ­ki. W naszym przed­szko­lu posta­no­wi­li­śmy uczcić to świę­to. Pod­czas zajęć naj­młod­sza gru­pa 3,4-latków wspól­nie z 5,6-latkami dowie­dzia­ły się, w jaki spo­sób powsta­ją książ­ki, jaka jest ich tema­ty­ka oraz jak nale­ży się z nimi obcho­dzić. Z uwa­gą słu­cha­ły czy­ta­nych przez nauczy­ciel­kę przy­gód Misi Mary­si. Z tej oka­zji dzie­ci odwie­dzi­ły rów­nież biblio­te­kę znaj­du­ją­cą się […]


Czy­taj dalej …

Nasza „siódemka” na 650-lecie

24 kwietnia 2018
23 kwiet­nia o godzi­nie 10,00 przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du uczniow­skie­go naszej szko­ły ‚tj. ucznio­wie kla­sy VII: Kor­ne­lia Figiel, Piotr Mro­żek, Szy­mon Gabas, Mate­usz Krzy­ża­now­ski  i uczeń kla­sy V Patryk Olszo­wiak uczest­ni­czy­li w sadze­niu  czer­wo­nych dębów na 650-lecie ist­nie­nia Wie­ru­szo­wa. Była to jed­na z wie­lu akcji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez naszych  wło­da­rzy  z oka­zji obcho­dów 650-lecia powsta­nia Wie­ru­szo­wa. Przy uli­cy […]


Czy­taj dalej …

II miejsce Natalii w eliminacjach wojewódzkich OTWP

24 kwietnia 2018
W dniu 23 kwiet­nia w Wol­bo­rzu odbył się woje­wódz­ki etap Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Celem tur­nie­ju jest roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy wśród mło­dzie­ży szkol­nej na temat pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go i postę­po­wa­nia na wypa­dek poża­ru, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz orga­ni­za­cji ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. Powiat wie­ru­szow­ski, w kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych, repre­zen­to­wa­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły — Nata­lia […]


Czy­taj dalej …