Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

25 listopada 2018
23 listo­pa­da 2018 r. odbył się etap szkol­ny Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Języ­ka Pol­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było wdra­ża­nie uczniów do samo­kształ­ce­nia i przy­go­to­wa­nie ich do nauki w szko­łach wyż­sze­go stop­nia, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu i pogłę­bia­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu. W naszej szko­le z testa­mi kon­kur­so­wy­mi […]


Czy­taj dalej …

Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

22 listopada 2018
22 listo­pa­da br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Pół­fi­na­ły Woje­wódz­twa Łódz­kie­go w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt w ramach Igrzysk Dzie­ci. W zawo­dach uczest­ni­czy­ło 6 dru­żyn. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia, któ­re osta­tecz­nie zaję­ły 4 miej­sce. […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

10 listopada 2018
08 listo­pa­da 2018 r. odbył się etap szkol­ny Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Języ­ka Angiel­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. W naszej szko­le z testa­mi kon­kur­so­wy­mi zmie­rzy­ło się ośmio­ro uczniów kla­sy VIII.  Zada­nia spraw­dza­ły umie­jęt­ność zro­zu­mie­nia tek­stu czy­ta­ne­go, zna­jo­mość gra­ma­ty­ki i lek­sy­ki […]


Czy­taj dalej …

Sto lat niepodległości

10 listopada 2018
„Ja to mam szczę­ście, że w tym momen­cie żyć mi przy­szło w kra­ju nad Wisłą” 11 listo­pa­da jest dniem-sym­bo­­lem miło­ści Ojczy­zny, wal­ki o wol­ność, sym­bo­lem wia­ry i zwy­cię­stwa. W tym roku obcho­dzi­my wyjąt­ko­wą rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez nasz kraj. 100 lat cze­ka­li na ten dzień nasi pra­dzia­do­wie, dzia­do­wie i ojco­wie. W XXI wie­ku naszym obo­wiąz­kiem wobec  przod­ków i nas samych jest […]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego “Symbole Narodowe”

10 listopada 2018
W naszej szko­le z oka­zji  100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści  zor­ga­ni­zo­wa­no gmin­ny kon­kurs pla­stycz­ny pt. „Sym­bo­le naro­do­we’’. Kon­kurs skie­ro­wa­ny był do star­szych grup przed­szkol­nych: 5 i 6 lat­ków. Na kon­kurs wpły­nę­ło 15 prac pla­stycz­nych. Celem kon­kur­su było wspie­ra­nie postaw patrio­tycz­nych oraz pie­lę­gno­wa­nie kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa kra­ju w związ­ku z 100 rocz­ni­cą odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i wrę­cze­nie nagród nastą­pi­ło […]


Czy­taj dalej …

Dzień z teatrem

8 listopada 2018
„Mądre baj­ki i pięk­ne pio­sen­ki spra­wia­ją, że nauka sta­nie się fraj­dą” Ponie­dzia­łek upły­nął w teatral­nej atmos­fe­rze. Pierw­si do Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry wyje­cha­li ucznio­wie klas I, III i gru­pa 5–6-latków, aby obej­rzeć przed­sta­wie­nie pt. ”Kró­lo­wa Śnie­gu”.  Dru­ga gru­pa zło­żo­na z uczniów klas IV-VII zosta­ła zapro­szo­na  do aka­de­mii Pana Klek­sa. Ory­gi­nal­ność i nie­ty­po­we meto­dy naucza­nia pro­fe­so­ra Ambro­że­go wzbu­dza­ły zawsze […]


Czy­taj dalej …

Pasowanie na przedszkolaka

8 listopada 2018
„Paso­wa­nie na przed­szko­la­ka” to pierw­sza wyjąt­ko­wa uro­czy­stość w życiu dzie­ci, któ­re we wrze­śniu tego roku po raz pierw­szy roz­po­czę­ły swo­ją przy­go­dę z przed­szko­lem. Dla naj­młod­szych było to ogrom­ne prze­ży­cie.  Przed­szko­la­ki z uśmie­cha­mi na twa­rzach recy­to­wa­ły wier­szy­ki i śpie­wa­ły pio­sen­ki otrzy­mu­jąc od rodzi­ców grom­kie bra­wa. Zanim zło­ży­ły uro­czy­stą przy­się­gę wyko­na­ły kil­ka zadań -sta­ły na jed­nej nodze, pod­ska­ki­wa­ły, śpie­wa­ły po angiel­sku. Pod­czas uro­czy­sto­ści […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

7 listopada 2018
7 listo­pa­da br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia. Osta­tecz­nie dziew­czy­ny zaję­ły II miej­sce i awan­so­wa­ły do eta­pu rejo­no­we­go. […]


Czy­taj dalej …

Październik — Miesiącem Ważenia Tornistrów

30 października 2018
Ogól­no­pol­ski Dzień Tor­ni­stra to akcja edu­ka­cyj­na MEN, któ­ra 1 paź­dzier­ni­ka br. roz­po­czy­na pro­jekt pn. Mie­siąc Waże­nia Tor­ni­strów. Temat zbyt cięż­kich tor­ni­strów  poja­wia się wraz z roz­po­czę­ciem nowe­go roku szkol­ne­go. W celu zapo­bie­ga­nia tego zja­wi­ska podej­mo­wa­ne były róż­no­rod­ne dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze pro­fi­lak­tycz­nym i uświa­da­mia­ją­cym na tere­nie szko­ły. 1 paź­dzier­ni­ka był  Ogól­no­pol­skim Dniem Tor­ni­stra. W tym dniu w szko­le zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły […]


Czy­taj dalej …