Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Indywidualne Biegi Przełajowe

19 września 2018
18 wrze­śnia w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Zawo­dy roz­gry­wa­no w dwóch kate­go­riach: kla­sy IV-VI oraz VII-VIII i gim­na­zjum. Myślą prze­wod­nią bie­gów była popu­la­ry­za­cja lek­kiej atle­ty­ki wśród dzie­ci i mło­dzie­ży oraz naby­cie umie­jęt­no­ści współ­za­wod­nic­twa zgod­ne­go z zasa­da­mi ducha spor­to­we­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Dawid Szczer­buk i Alan Fro­nia w gru­pie młod­szej oraz […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny

10 września 2018
Ogól­no­pol­ski Inte­gra­cyj­ny Bieg Ulicz­ny, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest  Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne „Klub Otwar­tych Serc” oraz Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci na sta­łe wpi­sał się w kalen­darz nasze­go Koła. W tym roku po raz trze­ci uczest­ni­czy­li­śmy w inte­gra­cyj­nej impre­zie spo­r­to­­wo- rekre­acyj­nej. Naszy­mi repre­zen­tan­ta­mi była nie­za­wod­na gru­pa ósmo­kla­si­stów: Wik­to­ria, Kor­ne­lia, Mate­usz, Piotr, Hubert, Maciej, Miko­łaj, Szy­mon i Gosia z kl. VII. Pomi­mo desz­czu […]


Czy­taj dalej …

Start!

4 września 2018
Roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny 2018/2019. Jesz­cze wczo­raj bez­tro­scy, wol­ni od obo­wiąz­ków, dziś skon­cen­tro­wa­ni i peł­ni nowych pomy­słów i chę­ci do pra­cy. Ten rok jest inny niż zwy­kle z kil­ku powo­dów. Jed­nym z nich jest zmia­na na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra szko­ły. Tę funk­cję od 03 wrze­śnia peł­ni Pani Mał­go­rza­ta Gone­ra. Kolej­na zmia­na , któ­ra doty­czy kla­sy VIII, to odby­wa­ją­cy się […]


Czy­taj dalej …