Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Urodziny Misia

26 listopada 2017
W naszej szko­le gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków przez dwa dni świę­to­wa­ły 15 –lecie usta­no­wie­nia Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia któ­ry przy­pa­da na dzień 25 listo­pa­da. W czwar­tek, 23 listo­pa­da, dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do Filii Biblio­te­ki Publicz­nej w Pie­czy­skach na spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem biblio­te­ki. Przed­szko­la­ki z wiel­kim zacie­ka­wie­niem oglą­da­ły biblio­te­kę i zapo­zna­ły się z jej zbio­ra­mi. Ze szcze­gól­ną uwa­gą dzie­ci oglą­da­ły ksią­żecz­ki […]


Czy­taj dalej …

Rewia na lodzie „Królowa Śniegu”

24 listopada 2017
W czwar­tek 23 listo­pa­da 2017 r. ucznio­wie kl. II – VII wraz z opie­ku­na­mi p. Rena­tą Owcza­rek, p. Boże­ną Kamiń­ską i p. Elwi­rą Szew­czyk wyje­cha­li auto­ka­rem na wyciecz­kę do Wro­cła­wia. Celem wyjaz­du była rewia na lodzie pt. „Kró­lo­wa Śnie­gu”. To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu. Moskiew­ska gru­pa arty­stów Rewii zapre­zen­to­wa­ła fan­ta­stycz­ne, baśnio­we wido­wi­sko dla dzie­ci opar­te na moty­wach […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

23 listopada 2017
To już czwar­ta edy­cja Świę­ta, któ­re zosta­ło usta­no­wio­ne na wnio­sek Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2014 roku. Nasza szko­ła bie­rze udział w obcho­dach od same­go począt­ku. Co roku ucznio­wie star­szych klas uczest­ni­czą w cyklu zajęć, któ­re mają na celu przy­bli­że­nie tema­ty­ki zwią­za­nej z ogól­nie rozu­mia­ny­mi pra­wa­mi dziec­ka. Zagad­nie­nie jest bar­dzo waż­ne i poka­zu­je, że mło­dy czło­wiek […]


Czy­taj dalej …

Odpowiedzialny czytelnik

21 listopada 2017
Zgod­nie z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go zada­niem szko­ły jest m.in. kształ­to­wa­nie posta­wy doj­rza­łe­go i odpo­wie­dzial­ne­go czy­tel­ni­ka. Jed­ną z naj­waż­niej­szych umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nych przez uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej jest umie­jęt­ność rozu­mie­nia, wyko­rzy­sta­nia i reflek­syj­ne­go prze­twa­rza­nia tek­stów lite­rac­kich. Zada­nie to wpi­su­je się w dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez naszą szko­łę w ramach „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa”. Temu celo­wi słu­żył, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez szkol­ną biblio­te­kę,  kon­kurs […]


Czy­taj dalej …

„Bezpieczny młody człowiek”

16 listopada 2017
Pod takim tytu­łem Gmi­na Wie­ru­szów reali­zu­je warsz­ta­ty w ramach pro­jek­tu „Razem bez­piecz­niej”. Śro­da była dniem zajęć dla uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go naszej szko­ły. Warsz­ta­ty zor­ga­ni­zo­wa­no we współ­pra­cy z Komen­dą Powia­to­wą Poli­cji w Wie­ru­szo­wie i Ochot­ni­czą Stra­żą Pożar­ną w Wie­ru­szo­wie. Część teo­re­tycz­na, pro­wa­dzo­na przez rzecz­ni­ka KPP pana Damia­na Paw­la­ka, była źró­dłem infor­ma­cji o bez­pie­czeń­stwie na dro­dze, w domu, o wypad­kach komu­ni­ka­cyj­nych […]


Czy­taj dalej …

Święto Niepodległości w Pieczyskach

10 listopada 2017
’’Ojczy­zno moja, zie­mio umi­ło­wa­na, uko­cha­na zie­mio” Jan Paweł II Dnia 10 listo­pa­da 2017 r. w szko­le odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez uczniów kla­sy II pod kie­run­kiem wycho­waw­cy. Aka­de­mię roz­po­czę­to wspól­nym odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go. Ucznio­wie recy­to­wa­li wier­sze, śpie­wa­li pie­śni żoł­nier­skie. Przy­po­mnie­li rów­nież tre­ści histo­rycz­ne, […]


Czy­taj dalej …

Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka

10 listopada 2017
W czwar­tek 9 listo­pa­da odby­ło się uro­czy­ste Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka w gru­pie 3–4 lat­ków uczęsz­cza­ją­cych do oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka to uro­czy­stość, któ­ra na sta­łe zago­ści­ła w kalen­da­rzu imprez przed­szkol­nych, jest to pierw­sze bar­dzo waż­ne świę­to  zarów­no dla dzie­ci jak i ich rodzi­ców. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się powi­ta­niem wszyst­kich przy­by­łych gości przez wycho­waw­czy­nię gru­py. Następ­nie z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem dzie­ci przed­sta­wi­ły pro­gram […]


Czy­taj dalej …

Wręczenia nagród laureatom konkursów

5 listopada 2017
W pią­tek, w sali sesyj­nej Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie, odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­sów orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020. Jeste­śmy dum­ni z fak­tu, że na 21 lau­re­atów 6 nagród otrzy­ma­li ucznio­wie […]


Czy­taj dalej …

Dyskoteka jesienna

31 października 2017
Rado­śnie zaczę­li­śmy tydzień, a to za spra­wą dys­ko­te­ki. Chęt­nych do wspól­nej zaba­wy nie wystra­szy­ła nie­sprzy­ja­ją­ca pogo­da. Sta­wi­li się ci, któ­rzy uwiel­bia­ją dobrą zaba­wę i miłą atmos­fe­rę, jaka panu­je na wszyst­kich naszych impre­zach. I tym razem  nie oby­ło się bez kon­kur­sów i mara­to­nu tań­ca. Zwy­cięz­cy mogli liczyć na nie­spo­dzian­ki z „magicz­ne­go pudeł­ka”, zafun­do­wa­ne jak zwy­kle przez radę rodzi­ców. Dla łasu­chów było coś słod­kie­go, a zadba­ła […]


Czy­taj dalej …