Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Finał akcji „Góra Grosza”

10 grudnia 2017
Pod­su­mo­wa­li­śmy akcję  „Góra Gro­sza”.  Wyścig o zwy­cię­stwo trwał do koń­ca. W tym roku  nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem oka­za­ła się kla­sa V. Zgod­nie z obiet­ni­cą  otrzy­ma­li bar­dzo słod­ki upo­mi­nek, któ­ry umi­lił pra­co­wi­ty pią­tek.  Dru­gie miej­sce zaję­ła kla­sa VII, a tuż za nią zna­la­zła się kla­sa I. Kolej­na edy­cja już za rok. […]


Czy­taj dalej …

Dziękujemy!

10 grudnia 2017
Samo­rząd uczniow­ski dzię­ku­je rodzi­com i uczniom naszej szko­ły za pomoc w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­nej pacz­ki dla potrze­bu­ją­cej rodzi­ny.  Dzię­ki Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­niu  i  chę­ci pomo­cy może­my być pomoc­ni­ka­mi Św. Miko­ła­ja i spra­wiać radość innym. Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my Pań­stwu szczę­ścia i pomyśl­no­ści w Nowym Roku. […]


Czy­taj dalej …

6 grudnia — Mikołajki w naszej szkole

10 grudnia 2017
Cho­ciaż za okna­mi brak śnie­gu, to nastrój świą­tecz­ny zago­ścił już w naszej szko­le. W tym wyjąt­ko­wym dniu ucznio­wie, rodzi­ce, zapro­sze­ni goście i nauczy­cie­le zebra­li się o godzi­nie 17.00 w sali OSP w Pie­czy­skach, aby spo­tkać się z nie­co­dzien­nym, ale wszyst­kim dobrze zna­nym gościem- Miko­ła­jem. Tego dnia każ­dy, kto mógł, zało­żył miko­ła­jo­wą czap­kę na cześć Świę­te­go Miko­ła­ja. Pani dyrek­tor Mag­da­le­na […]


Czy­taj dalej …

Starszaki na basenie

7 grudnia 2017
4 grud­nia na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci dzie­ci z gru­py 5–6 lat­ków , gdyż była to, praw­dzi­wa wod­na przy­go­da na base­nie Oce­anik w Ostrze­szo­wie.  Przed­się­wzię­cie było jed­nym z wie­lu dzia­łań w pro­gra­mie „Aka­de­mia bez­pie­czeń­stwa w Gmi­nie Wie­ru­szów”  w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Ogra­ni­cze­nia Prze­stęp­czo­ści i Aspo­łecz­nych Zacho­wań Razem Bez­piecz­niej”. Dzie­cia­ki, w ramach pro­gra­mu, otrzy­ma­ły czep­ki z logo nasze­go mia­sta, sło­dy­cze a przede […]


Czy­taj dalej …

Wieczór Andrzejkowy

1 grudnia 2017
Andrzej­ki to ide­al­ny czas na zaba­wę i ostat­nia chwi­la do wróżb tuż przed nad­cho­dzą­cym adwen­tem. Z tej oka­zji 29 listo­pa­da w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa. W tym dniu nasz szkol­ny kory­tarz zamie­nio­no w “salę wróżb”. To dziew­czę­ta 
z kla­sy pią­tej, szó­stej i siód­mej zadba­ły o magicz­ny nastrój, prze­obra­ża­jąc się we wróż­ki. Te nie­zwy­kłe, magicz­ne damy prze­po­wia­da­ły wszyst­kim chęt­nym przy­szłość z kart, […]


Czy­taj dalej …

Urodziny Misia

26 listopada 2017
W naszej szko­le gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków przez dwa dni świę­to­wa­ły 15 –lecie usta­no­wie­nia Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia któ­ry przy­pa­da na dzień 25 listo­pa­da. W czwar­tek, 23 listo­pa­da, dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do Filii Biblio­te­ki Publicz­nej w Pie­czy­skach na spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem biblio­te­ki. Przed­szko­la­ki z wiel­kim zacie­ka­wie­niem oglą­da­ły biblio­te­kę i zapo­zna­ły się z jej zbio­ra­mi. Ze szcze­gól­ną uwa­gą dzie­ci oglą­da­ły ksią­żecz­ki […]


Czy­taj dalej …

Rewia na lodzie „Królowa Śniegu”

24 listopada 2017
W czwar­tek 23 listo­pa­da 2017 r. ucznio­wie kl. II – VII wraz z opie­ku­na­mi p. Rena­tą Owcza­rek, p. Boże­ną Kamiń­ską i p. Elwi­rą Szew­czyk wyje­cha­li auto­ka­rem na wyciecz­kę do Wro­cła­wia. Celem wyjaz­du była rewia na lodzie pt. „Kró­lo­wa Śnie­gu”. To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu. Moskiew­ska gru­pa arty­stów Rewii zapre­zen­to­wa­ła fan­ta­stycz­ne, baśnio­we wido­wi­sko dla dzie­ci opar­te na moty­wach […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

23 listopada 2017
To już czwar­ta edy­cja Świę­ta, któ­re zosta­ło usta­no­wio­ne na wnio­sek Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2014 roku. Nasza szko­ła bie­rze udział w obcho­dach od same­go począt­ku. Co roku ucznio­wie star­szych klas uczest­ni­czą w cyklu zajęć, któ­re mają na celu przy­bli­że­nie tema­ty­ki zwią­za­nej z ogól­nie rozu­mia­ny­mi pra­wa­mi dziec­ka. Zagad­nie­nie jest bar­dzo waż­ne i poka­zu­je, że mło­dy czło­wiek […]


Czy­taj dalej …

Odpowiedzialny czytelnik

21 listopada 2017
Zgod­nie z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go zada­niem szko­ły jest m.in. kształ­to­wa­nie posta­wy doj­rza­łe­go i odpo­wie­dzial­ne­go czy­tel­ni­ka. Jed­ną z naj­waż­niej­szych umie­jęt­no­ści zdo­by­wa­nych przez uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej jest umie­jęt­ność rozu­mie­nia, wyko­rzy­sta­nia i reflek­syj­ne­go prze­twa­rza­nia tek­stów lite­rac­kich. Zada­nie to wpi­su­je się w dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez naszą szko­łę w ramach „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa”. Temu celo­wi słu­żył, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez szkol­ną biblio­te­kę,  kon­kurs […]


Czy­taj dalej …