Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka  br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Sowa Nata­lia, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta. Nasze dziew­czę­ta rywa­li­zo­wa­ły z dru­ży­na­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie. Osta­tecz­nie upla­so­wa­ły się na 3 miej­scu. […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z policjantem

16 października 2018
16 paź­dzier­ni­ka 2018 r. naszą szko­łę odwie­dził poli­cjant z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie – asp. sztab. Damian Paw­lak. Celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie dzie­ciom pod­sta­wo­wych zasad bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Szcze­gól­ną uwa­gę zwró­co­no na bez­piecz­ną jaz­dę rowe­rem na ron­dzie. Pan poli­cjant przy­po­mniał rów­nież o korzy­ściach nosze­nia ele­men­tów odbla­sko­wych przy ubra­niu bądź tor­ni­strze. Prze­strze­gał […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

15 października 2018
Sza­now­ni Rodzi­ce, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach przed­sta­wia Pań­stwu infor­ma­cje na temat korzy­ści wyni­ka­ją­cych z przy­stą­pie­nia do Pro­gra­mu Kar­ty Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Zachę­ca­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by do zapo­zna­nia się z bro­szu­rą infor­ma­cyj­ną, któ­ra dostęp­na jest w załącz­ni­ku. Jak prze­czy­ta­cie Pań­stwo pro­gram ten zakła­da wspar­cie w posta­ci ulg i upraw­nień ofe­ro­wa­nych przez insty­tu­cje kul­tu­ry, edu­ka­cji, spor­tu, tury­sty­ki, zdro­wia, jak i pry­wat­nych przed­się­bior­ców, dzia­ła­ją­cych […]


Czy­taj dalej …

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach na pierwszym wieruszowskim jarmarku w Niepodległej Polsce

15 października 2018
Pierw­szy wie­ru­szow­ski jar­mark w Nie­pod­le­głej Pol­sce — wiel­ka rekon­struk­cja tar­go­wi­ska miej­skie­go sprzed 100 laty — odby­wał się w sobo­tę, 13 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Wie­ru­szo­wie. W tym wyda­rze­niu wzię­ły rów­nież udział ucznio­wie kla­sy szó­stej i ósmej ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. W ramach koła teatral­ne­go przy­go­to­wa­ły część tar­go­wi­ska, wcie­la­jąc się w róż­ne role. Ucznio­wie w stro­jach z tam­te­go okre­su, […]


Czy­taj dalej …

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie Pierwszoklasistów

13 października 2018
„Mów dziec­ku, że jest dobre, że może, że potra­fi’’ Janusz Kor­czak 12 paź­dzier­ni­ka w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej i Paso­wa­nia Pierw­szo­kla­si­stów. Dyrek­tor szko­ły Mał­go­rza­ta Gone­ra powi­ta­ła zebra­nych na ape­lu gości: Naczel­ni­ka Wydzia­łu Orga­ni­za­cyj­ne­go Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie pana Wal­de­ma­ra Urba­nia­ka, Rad­ne­go Dawi­da Borycz­kę, Wice­prze­wod­ni­czą­cą Rady Rodzi­ców panią Iwo­nę […]


Czy­taj dalej …

Próbna ewakuacja

12 października 2018
W dniu 11 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w naszej szko­le odby­ła się prób­na ewa­ku­acja. Głów­nym celem prze­pro­wa­dzo­nych ćwi­czeń było zapo­zna­nie uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły z prak­tycz­nym zasto­so­wa­niem pro­ce­dur doty­czą­cych zacho­wa­nia się w przy­pad­ku wybu­chu poża­ru lub powsta­nia inne­go zagro­że­nia dla zdro­wia i życia. Po usły­sze­niu sygna­łu alar­mo­we­go, pię­ciu krót­kich dzwon­ków, nauczy­cie­le wraz z ucznia­mi uda­li się dro­ga­mi […]


Czy­taj dalej …

Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pieczyskach — spotkanie z psychologiem

12 października 2018
W dniu 11 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Porad­ni Psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-Peda­­go­­gi­cz­nej w Wie­ru­szo­wie. Gościem była pani psy­cho­log Doro­ta Magot, któ­ra prze­pro­wa­dzi­ła poga­dan­ki w kla­sach V i VI na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci oraz eli­mi­no­wa­nia zagro­żeń ze stro­ny mediów, skut­ków uza­leż­nie­ni od tele­wi­zji, Inter­ne­tu, gier kom­pu­te­ro­wych. W kla­sach VII i VIII tema­tem dys­ku­sji były uza­leż­nie­nia oraz zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce […]


Czy­taj dalej …

Przesiewowe — profilaktyczne badanie wzroku

12 października 2018
W dniu 10 paź­dzier­ni­ka 2018r w szko­le odby­ło się prze­sie­wo­we bada­nie wzro­ku dla chęt­nych uczniów. Bada­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ka ogól­no­pol­skie­go cen­trum Bor-Med pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­no medycz­nej. Chęć udzia­łu w tym bada­niu wyra­zi­ło 31 uczniów naszej szko­ły od klas I do VIII. Była to oka­zja do wstęp­nej dia­gno­zy sta­nu wzro­ku uczniów w zróż­ni­co­wa­nym wie­ku. Bada­nie to jest wyra­zem dba­nia o zdro­wie […]


Czy­taj dalej …

Pieczenie ciasta

6 października 2018
Jak się oka­zu­je, pie­cze­nie cia­sta, to nie taka trud­na spra­wa. Szcze­gól­nie, gdy do pomo­cy jest tyle małych i zdol­nych rąk. Według prze­pi­su wspól­nie z przed­szko­la­ka­mi z młod­szej gru­py przed­szkol­nej przy­go­to­wa­li­śmy skład­ni­ki: mąkę, cukier, jaja, cukier wani­lio­wy, pro­szek do pie­cze­nia oraz śliw­ki. Zmie­sza­li­śmy wszyst­ko i roz­ło­ży­li­śmy owo­ce. Kie­dy wszyst­ko było goto­we wło­ży­li­śmy cia­sto do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka. Na efek­ty naszej pra­cy cze­ka­li­śmy […]


Czy­taj dalej …