Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

28 marca 2019
27 mar­ca 2019r. ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go klas IV-VI.  Celem kon­kur­su było posze­rza­nie świa­do­mo­ści języ­ko­wej uczniów oraz roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wa­nia nauką języ­ka angiel­skie­go. Ucznio­wie zmie­rzy­li się z testem lek­sy­­ka­l­no-gra­­ma­­ty­cz­nym oraz zada­nia­mi spraw­dza­ją­cy­mi czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su uczest­ni­czy­ło 17 szkół z powia­tu wie­ru­szow­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Adam Sztuc­ki, […]


Czy­taj dalej …

„100 tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego” — w Szkole w Pieczyskach

26 marca 2019
W ramach pro­gra­mu pn. „ 100 tys. drzew na stu­le­cie woje­wódz­twa łódz­kie­go” Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach otrzy­ma­ła od Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Łódz­kie­go za pośred­nic­twem Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie sadzon­ki drzew igla­stych oraz liścia­stych. Rośli­ny te zosta­ły nasa­dzo­ne przez uczniów kla­sy VIII pod opie­ka wycho­waw­cy i pra­cow­ni­ka obsłu­gi  na tere­nie szko­ły, a sadzon­ki świer­ka utwo­rzy­ły pięk­ną  alej­kę. Każ­de drzew­ko w alej­ce ma  swo­je­go […]


Czy­taj dalej …

Szanowni Rodzice,

25 marca 2019
wszyst­kie wnio­ski o przy­ję­cie dziec­ka do oddzia­łów przed­szkol­nych oraz do kla­sy I Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­ły pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ne, a wszy­scy kan­dy­da­ci zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni. […]


Czy­taj dalej …

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

25 marca 2019
Jakie mamy rodza­je pian, co zali­cza­my do oso­bi­ste­go sprzę­tu stra­ża­ka, jakie infor­ma­cje poda­je­my przy zgła­sza­niu poża­ru? Na te pyta­nia i wie­le innych odpo­wia­da­li uczest­ni­cy powia­to­wych eli­mi­na­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”, któ­re roze­gra­no 23 mar­ca w Bole­sław­cu. W tur­nie­ju naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Zuzan­na Sku­pień, Anna Zna­mi­row­ska w kate­go­rii klas IV-VI oraz Mate­usz Krzy­ża­now­ski […]


Czy­taj dalej …

Dzień św. Patryka

25 marca 2019
W ramach popu­la­ry­zo­wa­nia wie­dzy o kul­tu­rze kra­jów anglo­ję­zycz­nych, z oka­zji Dnia Świę­te­go Patry­ka odbył się w naszej szko­le kon­kurs na naj­bar­dziej pomy­sło­we nakry­cie gło­wy, nawią­zu­ją­ce tema­ty­ką do tego słyn­ne­go irlandz­kie­go świę­ta. Wśród uczniów klas I-III Jakub Kopac­ki zajął I miej­sce, a Adam Lisiec­ki II miej­sce. W kate­go­rii klas IV-VI I miej­sce powę­dro­wa­ło do Han­ny Zna­mi­row­skiej, II miej­sce do Toma­sza Kosa, […]


Czy­taj dalej …

Słodkie powitanie wiosny

21 marca 2019
Spo­łecz­ność naszej szko­ły powi­ta­ła wio­snę. Atrak­cjom sprzy­ja­ła pogo­da i świet­ne nastro­je. Zaczę­ło się od kon­kur­su „Kolo­ro­we kla­sy”. Pra­wie wszy­scy ucznio­wie wywią­za­li się z zada­nia, choć w wie­lu przy­pad­kach nie było to takie łatwe. Wie­le emo­cji dostar­czy­ły wybo­ry Miss Wio­sna 2019. Kan­dy­dat­ki wyka­za­ły się pomy­sło­wo­ścią, ory­gi­nal­no­ścią i poczu­ciem humo­ru, co bar­dzo pomo­gło w wybo­rze tej jedy­nej. Osta­tecz­nie zwy­cię­ży­ła […]


Czy­taj dalej …

Dni otwartych drzwi w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Pieczyskach

21 marca 2019
W dniu 20.03.2019 r tj. śro­da odbył się „Dzień Otwar­tych Drzwi” w Oddzia­le Przed­szkol­nym w gru­pie 3,4 – lat­ków. W tym dniu dzie­ci, któ­re jesz­cze nie uczęsz­cza­ją do nasze­go przed­szko­la w towa­rzy­stwie swo­ich rodzi­ców mogły zapo­znać się z pra­cu­ją­cy­mi pania­mi, wypo­sa­że­niem sali, uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach z wyko­rzy­sta­niem chu­s­ty ani­ma­cyj­nej oraz zaję­ciach muzy­cz­no-rucho­­wych i pla­stycz­nych. Przy­szli wycho­wan­ko­wie pod­czas tych zabaw, mie­li […]


Czy­taj dalej …

Poznajmy się — spotkanie integracyjne przedszkolaków

19 marca 2019
W dniu 18 mar­ca 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne przy­szłych i obec­nych przed­szko­la­ków wraz z Rodzi­ca­mi. Po krót­kim wstę­pie i prze­ka­za­niu naj­waż­niej­szych infor­ma­cji na temat funk­cjo­no­wa­nia oddzia­łów przed­szkol­nych 3–4 lat­ków i 5–6 lat­ków przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach oraz pre­zen­ta­cji pt. „ Z życia przed­szko­la­ka” przy­go­to­wa­nej przez Dyrek­to­ra Szko­ły, wszy­scy uczest­ni­cy uda­li się do sal oddzia­łów przed­szkol­nych, aby […]


Czy­taj dalej …

Czytanki pośniadanki „Świat zwierząt”

14 marca 2019
Świat zwie­rząt jest  bar­dzo róż­no­rod­ny a dzie­ci nie­ustan­nie zada­ją na jego temat mnó­stwo pytań. W czwar­tek 14.03.2019 dzie­ci z nasze­go Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go odwie­dzi­ła pani Ber­na­de­ta Okoń z Miej­sko Gmin­nej Biblio­te­ki w Wie­ru­szo­wie. Przed­szko­la­ki z  zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły opo­wie­ści „Zwie­rzę­ta w zoo”, „ W głę­biach oce­anu”, „ Świat zwie­rząt”. Barw­ne, prze­strzen­ne i dźwię­ko­we książ­ki przy­bli­ży­ły dzie­ciom jak wyglą­da […]


Czy­taj dalej …