Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Podglądaliśmy bociany

13 kwietnia 2018
W śro­dę 11 kwiet­nia obie gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków wybra­ły się do bocia­nie­go gniaz­da w Cho­ba­ni­nie. Po dro­dze dzie­ci zasta­na­wia­ły się, czy uda się zoba­czyć tego pięk­ne­go, duże­go pta­ka, będą­ce­go pod ochro­ną. Już z dale­ka, gdy tyl­ko gniaz­do poja­wi­ło się w zasię­gu nasze­go wzro­ku, stwier­dzi­li­śmy, że jeden z bocia­nów sie­dzi na gnieź­dzie. Był to znak, że pew­nie będą mieć potom­stwo. Zazwy­czaj bocia­ny […]


Czy­taj dalej …

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

13 kwietnia 2018
W ramach pro­jek­tu  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020  11 kwiet­nia 2018r. nasza szko­ła zor­ga­ni­zo­wa­ła II Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go, któ­ry dzię­ki gościn­no­ści  stra­ża­ków odbył się w sali Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su […]


Czy­taj dalej …

Zajączkowa niespodzianka

3 kwietnia 2018
Czy ucznio­wie naszej szko­ły wie­rzą w pre­zen­ty miko­łaj­ko­we i zającz­ko­we? Może­my się zasta­na­wiać. Jed­no jest pew­ne. W grud­niu speł­ni­ło się ich marze­nie o nowych toa­le­tach,  w mar­cu o szaf­kach ubra­nio­wych do szat­ni. W reali­za­cję tych nie­spo­dzia­nek zaan­ga­żo­wa­nych było mnó­stwo wspa­nia­łych osób, któ­re słu­cha­ły i usły­sza­ły proś­by arty­ku­ło­wa­ne od wie­lu lat przez uczniów, ich rodzi­ców, nauczy­cie­li i dyrek­to­ra szko­ły. Dzię­ku­je­my Gmi­nie […]


Czy­taj dalej …

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

25 marca 2018
Jakie mamy rodza­je gaśnic, co zali­cza­my do sprzę­tu pod­ręcz­ne­go, jakie infor­ma­cje poda­je­my przy zgła­sza­niu poża­ru? Na te oraz wie­le innych pytań musie­li odpo­wie­dzieć uczest­ni­cy powia­to­wych eli­mi­na­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”, któ­re roze­gra­no 23 mar­ca w Gale­wi­cach.  Pierw­sza część tur­nie­ju to pisem­ny test skła­da­ją­cy się z 30 pytań. Dru­ga część, do któ­rej kwa­li­fi­ko­wa­ło się […]


Czy­taj dalej …

Dzień Samorządności

22 marca 2018
We wto­rek, 20 mar­ca świę­to­wa­li­śmy powi­ta­nie wio­sny, któ­re w naszej szko­le trak­tu­je­my jako Dzień Samo­rząd­no­ści. Obcho­dy roz­po­czął krót­ki apel, na któ­rym Piotr (w tro­chę innej odsło­nie) przed­sta­wił nam pro­gram tego dnia. Roz­po­czę­ło się od pre­zen­ta­cji kolo­ro­wych klas, a trze­ba przy­znać, że nie zawsze było to łatwe zada­nie. Wszy­scy, któ­rzy pra­gnę­li popra­wić swój wygląd, mogli odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i fry­zjer­ski. Nie zabra­kło […]


Czy­taj dalej …

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny!

22 marca 2018
Ogło­si­li­śmy wyni­ki kon­kur­su pla­stycz­ne­go „Ser­ce”. Jak co roku zosta­ły zło­żo­ne róż­no­rod­ne pra­ce. Zauwa­ża­my bogac­two tech­nik, kre­atyw­ność i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia, jeśli cho­dzi o inter­pre­ta­cję tema­tu. Gło­sa­mi wszyst­kich uczniów wyło­ni­ła się zwy­cię­ska trój­ka. Oto wyni­ki: I mie­j­sce- Nata­lia Sowa, kla­sa VI II mie­j­sce- Zuzan­na Figiel, kla­sa V III mie­j­sce- Mał­go­rza­ta Dąbik, kla­sa VI […]


Czy­taj dalej …

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas IV-VI

20 marca 2018
W pią­tek 16 mar­ca repre­zen­ta­cja naszej szko­ły  w skła­dzie: Adam Sztuc­ki, Maria Puchal­ska i Nata­lia Sowa rywa­li­zo­wa­ła w III Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go klas IV-VI w Cza­sta­rach. W kon­kur­sie wzię­ło udział 15 szkół z całe­go powia­tu wie­ru­szow­skie­go. Nasi ucznio­wie spi­sa­li się na medal.  Adam Sztuc­ki zajął I miej­sce w kate­go­rii klas IV, Maria Puchal­ska zaję­ła III miej­sce […]


Czy­taj dalej …

„Dzień Otwarty”

20 marca 2018
19.03.2018 r. w oddzia­le przed­szkol­nym odbył się  „Dzień Otwar­ty”, któ­ry ma za zadnie uła­twić dzie­ciom pro­ces adap­ta­cji w nowym miej­scu. Pod­czas tego dnia dzie­ci, któ­re jesz­cze  nie uczęsz­cza­ją do przed­szko­la, w towa­rzy­stwie swo­ich rodzi­ców mogły zapo­znać się z wypo­sa­że­niem sali, pra­cu­ją­cy­mi pania­mi, uczest­ni­czy­ły w cie­ka­wych zaję­ciach oraz zaba­wach inte­gra­cyj­nych. Pod­czas zabaw swo­bod­nych mia­ły oka­zję poznać swo­ich rówie­śni­ków. W nagro­dę […]


Czy­taj dalej …

Podziękowanie

12 marca 2018
W cza­sie ostat­nie­go roku powia­ło nowo­cze­sno­ścią w naszej szko­le. Wszyst­ko zaczę­ło się od pani Anny Zna­mi­row­skiej.  Dzię­ki jej sta­ra­niom pani dyrek­tor i Rada Rodzi­ców zgo­dzi­ła się zaku­pić począt­ko­wo 10 table­tów, a póź­niej jesz­cze 6. Tak, aby każ­de dziec­ko mogło pra­co­wać na swo­im sprzę­cie mobil­nym. Efek­tem tego dzia­ła­nia są atrak­cyj­ne  lek­cje z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Nasz […]


Czy­taj dalej …