Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Start!

4 września 2018
Roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny 2018/2019. Jesz­cze wczo­raj bez­tro­scy, wol­ni od obo­wiąz­ków, dziś skon­cen­tro­wa­ni i peł­ni nowych pomy­słów i chę­ci do pra­cy. Ten rok jest inny niż zwy­kle z kil­ku powo­dów. Jed­nym z nich jest zmia­na na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra szko­ły. Tę funk­cję od 03 wrze­śnia peł­ni Pani Mał­go­rza­ta Gone­ra. Kolej­na zmia­na , któ­ra doty­czy kla­sy VIII, to odby­wa­ją­cy się […]


Czy­taj dalej …