Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

3 kwietnia 2020
Infor­mu­je­my, że od 9 do 14 kwiet­nia br. w szko­łach będzie trwać wio­sen­na prze­rwa świą­tecz­na. W czwar­tek, 9 kwiet­nia i pią­tek, 10 kwiet­nia br. szko­ły nie będą pro­wa­dzić zajęć dyda­k­ty­cz­no-wycho­­wa­w­czych z ucznia­mi w for­mie kształ­ce­nia na odle­głość ani zajęć opie­kuń­czych (świe­tli­co­wych) dla uczniów. Nato­miast przed­szko­la, jako pla­ców­ki nie­fe­ryj­ne, do 10 kwiet­nia br. pro­wa­dzą swo­ją dzia­łal­ność z dzieć­mi zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa o cza­so­wym ogra­ni­cze­niu funk­cjo­no­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

Rodzinny Konkurs Wielkanocny Online

1 kwietnia 2020
Dro­gie dzie­ci, Dro­dzy rodzi­ce zapra­sza­my wszyst­kich przed­szko­la­ków z gru­py 3–4 i 5–6 lat­ków do udzia­łu w Rodzin­nym Kon­kur­sie Wiel­ka­noc­nym orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach Przed­mio­tem kon­kur­su jest wyko­na­nie w for­mie prze­strzen­nej dowol­ną tech­ni­ką przez dziec­ko i rodzi­ca: KURCZACZKA, ZAJĄCZKA lub BARANKA WIELKANOCNEGO Cele kon­kur­su: — popu­la­ry­zo­wa­ne i pogłę­bia­nie wie­dzy na temat tra­dy­cji zwią­za­nych ze Świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi — pobu­dze­nie […]


Czy­taj dalej …

Maseczki z sercem dla Wojtusia

1 kwietnia 2020
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach włą­czy­ła się w akcję „masecz­ki z ser­cem dla Woj­tu­sia”. Masecz­ki szy­te są przez pra­cow­ni­ków szko­ły. Sym­bo­licz­na kwo­ta za masecz­ki wrzu­ca­na jest do puszek i w cało­ści prze­zna­cza­na na pomoc dla Woj­tu­sia Howi­sa z Gale­wic, któ­ry koniecz­nie potrze­bu­je naszej pomo­cy aby mógł lecieć na lecze­nie geno­we  do USA. Masecz­ki sprze­da­wa­ne są w wie­lu punk­tach w Wie­ru­szo­wie. […]


Czy­taj dalej …

Drodzy uczniowie

26 marca 2020
nauczy­cie­le przy­go­to­wa­li dla was zada­nia i mate­ria­ły z poszcze­gól­nych przed­mio­tów, któ­re od 25 mar­ca znaj­du­ją się w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym i są na bie­żą­co aktu­ali­zo­wa­ne. Spraw­dzaj­cie dzien­nik elek­tro­nicz­ny codzien­nie oraz waszą pocz­tę. Zaglą­daj­cie tak­że czę­sto na stro­nę inter­ne­to­wą www.pieczyska.edu.pl, gdzie na bie­żą­co poja­wia­ją się aktu­al­no­ści, a tak­że mate­ria­ły, któ­rych nie moż­na załą­czyć w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym. Inny­mi spo­so­ba­mi komu­ni­ko­wa­nia się nauczy­cie­li z wami […]


Czy­taj dalej …

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII

26 marca 2020
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020-punkty.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020-konkursy.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/doc01949820200131092706.pdf http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/informator-2019–2020-ostateczny.pdf https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020 […]


Czy­taj dalej …

Zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły do 10 kwietnia 2020 r.

22 marca 2020
Sza­now­ni Pań­stwo, Prze­pi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410) Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej zde­cy­do­wał o ogra­ni­cze­niu — w ter­mi­nie od 12 mar­ca do 25 mar­ca 2020 r. — dzia­łal­no­ści nie­któ­rych jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty. Następ­nie wpro­wa­dza­jąc roz­po­rzą­dze­nie zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie […]


Czy­taj dalej …

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY! — Zdalne nauczanie

18 marca 2020
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, infor­mu­je, że w związ­ku z zawie­sze­niem zajęć dydak­tycz­no – wycho­waw­czych w dniach 12 – 25 mar­ca 2020 roku, w szko­le będzie pro­wa­dzo­ne zdal­ne naucza­nie. Zgod­nie z zale­ce­niem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej prze­rwa w funk­cjo­no­wa­niu szko­ły nie powin­na ozna­czać dni wol­nych od nauki, dla­te­go ucznio­wie są zobo­wią­za­ni do codzien­ne­go prze­glą­da­nia i reali­zo­wa­nia mate­ria­łu udo­stęp­nio­ne­go przez nauczy­cie­li na stro­nie szko­ły. […]


Czy­taj dalej …

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

18 marca 2020
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej  w Pie­czy­skach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 11.03.2020 r. wyni­ka­ją­cą z koniecz­no­ści zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, funk­cjo­no­wa­nie jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty zosta­je cza­so­wo ogra­ni­czo­ne. Ozna­cza to, że od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zawie­sza się zaję­cia w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych na obsza­rze całe­go kra­ju. Pod­sta­wa praw­na: Usta­wa z 2 mar­ca 2020 r. […]


Czy­taj dalej …

Niesamowita lekcja historii

13 marca 2020
W pią­tek 6 mar­ca odby­ła się dla klas VII i VIII nie­sa­mo­wi­ta lek­cja histo­rii. Na zapro­sze­nie nauczy­ciel­ki histo­rii przy­był do naszej szko­ły pan Mariusz Dych­to, aby prze­pro­wa­dzić lek­cję o boha­te­rach pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go. Ta wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa. Doszło do niej w ramach obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. Ucznio­wie pozna­li losy żoł­nie­rzy, któ­rzy przez wie­le lat ucho­dzi­li […]


Czy­taj dalej …