Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Niezwykły gość!

6 grudnia 2019
Jak co roku 6 grud­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie ze Świę­tym Miko­ła­jem. Od same­go rana z każ­dej stro­ny krę­ci­ły się po kory­ta­rzach i w kla­sach dzie­ci ubra­ne na czer­wo­no, w pięk­nych miko­łaj­ko­wych czap­kach. Ocze­ku­jąc na upra­gnio­ne­go gościa ucznio­wie z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem obej­rze­li insce­ni­za­cję przy­go­to­wa­ną przez uczniów kla­sy IV I VI, któ­ra mia­ła wszyst­kim przy­bli­żyć postać świę­te­go. Młod­sze […]


Czy­taj dalej …

Świąteczne akcje uczniów „Pomysłowy domek dla ptaków”

6 grudnia 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach przy­go­to­wa­li pięk­ne pra­ce dom­ków dla pta­ków w ramach kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez WDK w Wie­ru­szo­wie. Wpły­nę­ło bar­dzo dużo, cie­ka­wych prac. Cie­szy fakt, że wyko­na­ne pra­ce były prze­my­śla­ne, wyko­na­ne z mate­ria­łów natu­ral­nych, z recy­klin­gu. Nie­któ­re z nich mia­ły cha­rak­ter świą­tecz­ny. Moż­na było je podzi­wiać na szkol­nej wysta­wie, zanim zosta­ły prze­ka­za­ne do WDK. Karm­ni­ki te wezmą […]


Czy­taj dalej …

Mikołajkowy konkurs z języka niemieckiego

6 grudnia 2019
W dniu 4 grud­nia 2019r ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, z klas IV-VIII wzię­li udział w miko­łaj­ko­wym kon­kur­sie z języ­ka nie­miec­kie­go. Zada­nie kon­kur­so­we spraw­dza­ło zna­jo­mość słow­nic­twa świą­tecz­ne­go, uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się zna­jo­mo­ścią słow­nic­twa z zakre­su: czę­ści gar­de­ro­by Świę­te­go Miko­ła­ja , ozdób cho­in­ko­wych, potraw świą­tecz­nych, tra­dy­cji bożo­na­ro­dze­nio­wych. Mistrza­mi kon­kur­su oka­za­li się: Kate­go­ria I- kla­sy IV‑V […]


Czy­taj dalej …

EuroWeek — Szkoła Liderów

6 grudnia 2019
W dniach 28.11–02.12.2019r. ucznio­wie klas VII i VIII uczest­ni­czy­li w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym dla dzie­ci i mło­dzie­ży “Euro­we­ek — Szko­ła Lide­rów”.  Zaję­cia odby­wa­ły się w Mię­dzy­gó­rzu, malow­ni­czo poło­żo­nej miej­sco­wo­ści w Kotli­nie Kłodz­kiej. Wyjazd miał na celu dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych w zakre­sie języ­ka angiel­skie­go oraz kształ­to­wa­nie zdol­no­ści przy­wód­czych uczest­ni­ków. Ponad­to ucznio­wie uczy­li się wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści, komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz roz­wi­ja­li kre­atyw­ność. Nasz wyjazd […]


Czy­taj dalej …

Gminny konkurs ekologiczny „Eko-choinka”

4 grudnia 2019
W dniu 3 grud­nia 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach został roz­strzy­gnię­ty gmin­ny kon­kurs eko­lo­gicz­ny na naj­ład­niej­szą świą­tecz­ną Eko- cho­in­kę, pod hasłem: Im bar­dziej eko, tym lepiej. Celem kon­kur­su było posze­rze­nie eko­lo­gicz­nej wie­dzy uczest­ni­ków kon­kur­su, kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji świą­tecz­nych, nauka poży­tecz­ne­go dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska, kształ­to­wa­nie postaw pro­eko­lo­gicz­nych wśród uczniów. Kon­kurs odbył się w trzech […]


Czy­taj dalej …

W przedszkolu zabawa

1 grudnia 2019
W przed­szko­lu zaba­wa Andrze­jek to czas! Niech magia i wróż­ba Kró­lu­ją wśród nas! Andrzej­ki to wie­czór wróżb odpra­wia­nych w wigi­lię św. Andrze­ja, czy­li noc z 29 na 30 listo­pa­da. Według daw­nych wie­rzeń ta noc mia­ła magicz­ną moc, uchy­la­ją­cą wro­ta do nie­zna­nej przy­szło­ści. Obec­nie andrzej­ki są weso­łym spo­tka­niem, dostar­cza­ją­cym wie­lu prze­żyć i emo­cji. Są one jed­nak też oka­zją do roz­bu­dze­nia w dzie­ciach […]


Czy­taj dalej …

Co dalej ósmoklasisto?

1 grudnia 2019
W ramach  doradz­twa zawo­do­we­go ucznio­wie  kla­sy VIII odwie­dzi­li sąsia­du­ją­cą  ze szko­łą filię jed­ne­go z naj­więk­szych zakła­dów pro­duk­cji mebli „Wer­sal”. Ósmo­kla­si­ści wraz z opie­ku­na­mi i  pod opie­ką  kie­row­ni­ków zakła­du mie­li moż­li­wość poznać taj­ni­ki powsta­wa­nia mebli od przy­sło­wio­wej ”pod­szew­ki”. Obser­wo­wa­li każ­dą fazę pro­duk­cji. Od momen­tu dostar­cze­nia drew­nia­ne­go ste­la­ża , aż po kon­tro­lę jako­ści wyko­na­ne­go, goto­we­go mebla i jego przy­go­to­wa­nia do wysył­ki. […]


Czy­taj dalej …

Andrzejkowe szaleństwa

29 listopada 2019
Tra­dy­cyj­nie świę­to­wa­li­śmy andrzej­ki. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się wróż­by. Moż­na było dowie­dzieć się, jakie imię będzie mia­ła przy­szła sym­pa­tia lub co nasz cze­ka w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Cie­ka­wość wzbu­dza­ły tak­że cia­stecz­ka z wróż­bą, któ­re przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce z kla­sy VII. Porad udzie­lał tak­że Wróż­bi­ta Maciej, spo­glą­da­jąc w swo­ją magicz­ną kulę. Dla zwo­len­ni­ków zdro­wej kon­ku­ren­cji przy­go­to­wa­na […]


Czy­taj dalej …

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

29 listopada 2019
„Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy” Ucznio­wie kla­sy VI reali­zu­ją w roku szkol­nym 2019/2020 inno­wa­cje peda­go­gicz­ną z języ­ka nie­miec­kie­go pn. „ Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy”. Celem tych dzia­łań jest w nowo­cze­sny spo­sób, przy wyko­rzy­sta­niu mul­ti­me­dial­nych narzę­dzi przy­bli­że­nie uczniom tra­dy­cji, zwy­cza­jów, infor­ma­cji geo­gra­ficz­nych i kul­tu­ro­wych o naszych zachod­nich sąsia­dach. Opra­co­wa­nie cie­ka­wo­stek na temat Nie­miec Ucznio­wie kla­sy VI bio­rą­cy […]


Czy­taj dalej …