Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

18 marca 2020
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej  w Pie­czy­skach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 11.03.2020 r. wyni­ka­ją­cą z koniecz­no­ści zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, funk­cjo­no­wa­nie jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty zosta­je cza­so­wo ogra­ni­czo­ne. Ozna­cza to, że od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zawie­sza się zaję­cia w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych na obsza­rze całe­go kra­ju. Pod­sta­wa praw­na: Usta­wa z 2 mar­ca 2020 r. […]


Czy­taj dalej …

Niesamowita lekcja historii

13 marca 2020
W pią­tek 6 mar­ca odby­ła się dla klas VII i VIII nie­sa­mo­wi­ta lek­cja histo­rii. Na zapro­sze­nie nauczy­ciel­ki histo­rii przy­był do naszej szko­ły pan Mariusz Dych­to, aby prze­pro­wa­dzić lek­cję o boha­te­rach pod­zie­mia anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go. Ta wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa. Doszło do niej w ramach obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. Ucznio­wie pozna­li losy żoł­nie­rzy, któ­rzy przez wie­le lat ucho­dzi­li […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie z Pieczysk najlepsi

11 marca 2020
28 lute­go 2020r. w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Cza­sta­rach odbył się V Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Celem kon­kur­su było dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas IV,V i VI, posze­rze­nie ich świa­do­mo­ści języ­ko­wej oraz wzbu­dza­nie zain­te­re­so­wa­nia nauką języ­ka angiel­skie­go. Kon­kurs ten był rów­nież oka­zją dla uczniów, aby spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści […]


Czy­taj dalej …

Doradztwo zawodowe

2 marca 2020
W ramach reali­za­cji zadań z zakre­su doradz­twa zawo­do­we­go w dniu 28 lute­go 2020r Szko­łę Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Wie­ru­szo­wie, któ­rzy przed­sta­wi­li swo­ją ofer­tę edu­ka­cyj­ną. Ucznio­wie zachę­ca­li mło­dzież z kla­sy VIII do pod­ję­cia nauki w ich szko­le. […]


Czy­taj dalej …

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

27 lutego 2020
W dniu 27 lute­go 2020r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  w godzi­nach od 9.00 do 9.35 odby­ły się wybo­ry do Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej.  Swo­je kan­dy­da­tu­ry zgło­si­ło dwóch uczniów z kla­sy siód­mej Emi­lia Anna Jabłoń­ska oraz Dawid Szczer­buk. Dzień ten został poprze­dzo­ny kam­pa­nią wybor­czą kan­dy­da­tów, któ­rzy przy­go­to­wa­li pla­ka­ty pro­mo­cyj­ne oraz na ape­lu szkol­nym przed­sta­wi­li swo­je pro­gra­my wybor­cze. Całość przy­go­to­wa­ła i prze­pro­wa­dzi­ła […]


Czy­taj dalej …

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

27 lutego 2020
W roku szkol­nym 2019/2020 ucznio­wie kla­sy I  reali­zo­wa­li pro­gram edu­ka­cyj­ny Aka­de­mii Bez­piecz­ne­go Puchat­ka, któ­ry miał na celu pomóc w prze­ka­za­niu dzie­ciom nie­zbęd­nej wie­dzy o tym, jak być bez­piecz­nym na dro­dze, w szko­le, w domu oraz w Inter­ne­cie. Z myślą o bez­pie­czeń­stwie naj­młod­szych na zaję­ciach ucznio­wie pozna­wa­li zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Uczest­ni­czy­li w prak­tycz­nych zaję­ciach na przej­ściu dla pie­szych, reali­zo­wa­li zaję­cia z kodo­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

Zabawa ostatkowa i akcja dla Wojtusia

21 lutego 2020
W dniu 20 lute­go 2020 ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach bawi­li się na zaba­wie ostat­ko­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Samo­rząd Uczniow­ski. Szko­ła włą­czy­ła się rów­nież w akcję Mały czło­­wiek- wiel­ka spra­wa, któ­rej patro­nem jest Fun­da­cja pomo­cy dzie­­ciom- Hap­py Kids. W tym dniu zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na zbiór­ka na rzecz lecze­nia 14-mie­­się­cz­ne­­go Woj­tu­sia z Gale­wic cho­ru­ją­ce­go na SMA (rdze­nio­wy zanik mię­­śni-TYP1). W akcję […]


Czy­taj dalej …

Szkoła w Pieczyskach laureatem „Orły Edukacji”

21 lutego 2020
Orły Edu­ka­cji to pre­sti­żo­wa nagro­da, któ­rą mogą się poszczy­cić jedy­nie naj­lep­sze fir­my. Wer­dykt jest naj­lep­szym potwier­dze­niem pro­fe­sjo­na­li­zmu i wyso­kiej jako­ści kształ­ce­nia. Pro­gram kon­kur­su został stwo­rzo­ny, aby spo­śród ist­nie­ją­cych na ryn­ku pla­có­wek, wyróż­nić lide­rów bran­ży edu­ka­cyj­nej, któ­rzy wyzna­cza­ją nowe kie­run­ki roz­wo­ju, sta­wia­ją na inno­wa­cję i nie­ustan­ny roz­wój oraz w spo­sób ela­stycz­ny pod­cho­dzą do zmian zacho­dzą­cych na ryn­ku pra­cy. […]


Czy­taj dalej …

Wiersze, wierszyki i małe triki

19 lutego 2020
Tak wła­śnie prze­bie­ga­ła tego­rocz­na edy­cja  IV Gmin­ne­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go kl. I‑III „Lubi­my wier­sze Brze­chwy”, któ­ra odby­ła się 18 lute­go 2020 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2. Przy­by­ło wie­lu uczniów z róż­nych szkół gmi­ny. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Sta­ni­sław Lewik z kla­sy I i Wik­to­ria Kró­lik z kla­sy II. Każ­dy uczest­nik przy­go­to­wał jeden z wier­szy Jana Brze­chwy. Recy­ta­cjom towa­rzy­szy­ły […]


Czy­taj dalej …