Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny!

22 marca 2018
Ogło­si­li­śmy wyni­ki kon­kur­su pla­stycz­ne­go „Ser­ce”. Jak co roku zosta­ły zło­żo­ne róż­no­rod­ne pra­ce. Zauwa­ża­my bogac­two tech­nik, kre­atyw­ność i ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia, jeśli cho­dzi o inter­pre­ta­cję tema­tu. Gło­sa­mi wszyst­kich uczniów wyło­ni­ła się zwy­cię­ska trój­ka. Oto wyni­ki: I mie­j­sce- Nata­lia Sowa, kla­sa VI II mie­j­sce- Zuzan­na Figiel, kla­sa V III mie­j­sce- Mał­go­rza­ta Dąbik, kla­sa VI […]


Czy­taj dalej …

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego klas IV-VI

20 marca 2018
W pią­tek 16 mar­ca repre­zen­ta­cja naszej szko­ły  w skła­dzie: Adam Sztuc­ki, Maria Puchal­ska i Nata­lia Sowa rywa­li­zo­wa­ła w III Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go klas IV-VI w Cza­sta­rach. W kon­kur­sie wzię­ło udział 15 szkół z całe­go powia­tu wie­ru­szow­skie­go. Nasi ucznio­wie spi­sa­li się na medal.  Adam Sztuc­ki zajął I miej­sce w kate­go­rii klas IV, Maria Puchal­ska zaję­ła III miej­sce […]


Czy­taj dalej …

„Dzień Otwarty”

20 marca 2018
19.03.2018 r. w oddzia­le przed­szkol­nym odbył się  „Dzień Otwar­ty”, któ­ry ma za zadnie uła­twić dzie­ciom pro­ces adap­ta­cji w nowym miej­scu. Pod­czas tego dnia dzie­ci, któ­re jesz­cze  nie uczęsz­cza­ją do przed­szko­la, w towa­rzy­stwie swo­ich rodzi­ców mogły zapo­znać się z wypo­sa­że­niem sali, pra­cu­ją­cy­mi pania­mi, uczest­ni­czy­ły w cie­ka­wych zaję­ciach oraz zaba­wach inte­gra­cyj­nych. Pod­czas zabaw swo­bod­nych mia­ły oka­zję poznać swo­ich rówie­śni­ków. W nagro­dę […]


Czy­taj dalej …

Podziękowanie

12 marca 2018
W cza­sie ostat­nie­go roku powia­ło nowo­cze­sno­ścią w naszej szko­le. Wszyst­ko zaczę­ło się od pani Anny Zna­mi­row­skiej.  Dzię­ki jej sta­ra­niom pani dyrek­tor i Rada Rodzi­ców zgo­dzi­ła się zaku­pić począt­ko­wo 10 table­tów, a póź­niej jesz­cze 6. Tak, aby każ­de dziec­ko mogło pra­co­wać na swo­im sprzę­cie mobil­nym. Efek­tem tego dzia­ła­nia są atrak­cyj­ne  lek­cje z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Nasz […]


Czy­taj dalej …

“Angielskie Potyczki”

12 marca 2018
W grud­niu ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli duży suk­ces w Gmin­nym Kon­kur­sie Wie­dzy o Kra­jach Anglo­ję­zycz­nych. Wszy­scy uczest­ni­cy bio­rą­cy udział  w tym kon­kur­sie zosta­li jego lau­re­ata­mi. Adam Sztuc­ki zajął III miej­sce w kate­go­rii klas IV, Patryk Olszo­wiak III miej­sce w kate­go­rii klas V, Natal­ka Sowa II miej­sce w kate­go­rii klas VI, a Kor­ne­lia Figiel III miej­sce wśród […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sołtysa

12 marca 2018
12 mar­ca dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (gru­pa 3,4 oraz 5,6- lat­ków) gości­ły panią Hele­nę Ostry­charz – soł­tys wsi Pie­czy­ska, któ­ra opo­wie­dzia­ła o swo­ich zada­niach wyni­ka­ją­cych z peł­nio­nej funk­cji. Dzie­ci z dużą uwa­gą słu­cha­ły opo­wie­ści pani Soł­tys, zada­wa­ły pyta­nia, aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu. W podzię­ko­wa­niu za wizy­tę przed­szko­la­ki powie­dzia­ły autor­ski wier­szyk oraz wrę­czy­ły pre­zent w posta­ci pamiąt­ko­we­go drzew­ka. […]


Czy­taj dalej …

Rycerze z bractwa LEO CORDE

7 marca 2018
W dniu 6 mar­ca odwie­dzi­li nasza szko­łę śre­dnio­wiecz­ni ryce­rze z brac­twa LEO CORDE z Byto­mia w ramach obcho­dów 650-lecia Wie­ru­szo­wa . W bar­dzo cie­ka­wy i weso­ły spo­sób przy­bli­ży­li uczniom klas III-VI życie i oby­cza­je śre­dnio­wiecz­ne­go rycer­stwa. Moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w wal­kach rycer­skich na weso­ło oraz ubra­nia się w stro­je z epo­ki spo­wo­do­wa­ły czę­ste wybu­chy śmie­chu. Ucznio­wie  mie­li nie tyl­ko oka­zję poznać rodza­je […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne

23 lutego 2018
23 lute­go 2018 roku, w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pt. „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Tur­niej został prze­pro­wa­dzo­ny w dwóch eta­pach. W pierw­szym wszy­scy uczest­ni­cy odpo­wia­da­li na 35 pytań testo­wych. Pię­ciu naj­lep­szych kwa­li­fi­ko­wa­ło się do czę­ści ust­nej, gdzie odpo­wia­da­li na przy­go­to­wa­ne pyta­nia. Tema­ty­ką było sze­ro­ko poję­te ratow­nic­two i pożar­nic­two. Naszą […]


Czy­taj dalej …

Cenna lekcja historii

18 lutego 2018
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym gościem- panem Zeno­nem Szac­fa­je­rem, miło­śni­kiem histo­rii Wie­ru­szo­wa. Wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa, gdyż sta­no­wi ona jeden z punk­tów pro­gra­mu obcho­dów 650-lecia powsta­nia Wie­ru­szo­wa. Pre­lek­cja popar­ta cie­ka­wą pre­zen­ta­cją sta­ła się oka­zją do przed­sta­wie­nia naj­waż­niej­szych wyda­rzeń z histo­rii mia­sta. Bar­dzo cen­nym źró­dłem infor­ma­cji były oczy­wi­ście zdję­cia. Trze­ba przy­znać, że zbio­ry […]


Czy­taj dalej …