Home » Rok szkolny 2017/2018 » 650-lecie Wieruszowa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

650-lecie Wieruszowa

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z nowej zakład­ki 650 – lecie Wie­ru­szo­wa na stro­nie www.wieruszow.pl, gdzie może­cie Pań­stwo zapo­znać się z kalen­da­rzem obcho­dów 650 – lecia Wie­ru­szo­wa oraz „ zawie­ru­szyć się w foto­gra­ficz­nej podró­ży w cza­sie”. Na stro­nie będą umiesz­cza­ne wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje odno­śnie zapla­no­wa­nych wyda­rzeń w ramach obcho­dów.

Zachę­ca­my Pań­stwa do współ­two­rze­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści do prze­sy­ła­nia foto­gra­fii z nasze­go regio­nu w celu umiesz­cze­nia ich na drzew­ku histo­rycz­nym.

Nad­sy­łaj­cie infor­ma­cje, któ­re mogły­by się zna­leźć na naszej stro­nie poświę­co­nej Jubi­le­uszo­wi do Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie pokój 63 bądź na adres e-mail: promocja@wieruszow.pl. Do e-maila pro­si­my dołą­czyć zgo­dę na publi­ka­cję zdję­cia.

Lin­ki do stro­ny: www.wieruszow.pl bądź bez­po­śred­nio www.650.wieruszow.pl