Home » Rok szkolny 2017/2018 » 650 puzzli o Wieruszowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

650 puzzli o Wieruszowie

W związ­ku z obcho­da­mi 650 — lecia Wie­ru­szo­wa nasza szko­ła, pod czuj­nym okiem mistrza foto­gra­fii i pla­sty­ki  — Kata­rzy­ny Sosnow­skiej, przy­go­to­wa­ła zaba­wę w ukła­da­nie puz­zli o naszym mie­ście. W cza­sie impre­zy z oka­zji Dnia Dziec­ka, na Zamczy­sku, zor­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nie zespo­łów repre­zen­tu­ją­cych szko­ły pod­sta­wo­we i gmi­nę Wie­ru­szów.

Miej­sca cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Wie­ru­szo­wa, po kawał­ku, odkry­wa­ły dru­ży­ny:

- Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie: Mar­ty­na Jaroch i Julia Wypych

- Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie: Zuzan­na Figiel, Maja Howis, Julia Poślad,

- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Tekli­no­wie:  Ame­lia Pawel­czyk, Oskar Pawel­czyk, Seba­stian Prom­ny,

- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wysza­no­wie: Emi­lia Bła­że­jew­ska, Julia Fal­tyń­ska, Moni­ka Tyc,

- Szko­ła Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach: Kor­ne­lia Figiel, Piotr Mro­żek, Hubert Szcze­pań­ski, Zuzan­na Sku­pień, Bian­ka Sku­pień, Han­na Zna­mi­row­ska,

- gmi­na Wie­ru­szów- Mał­go­rza­ta Dud­ka-Kos — rad­na Rady Miej­skiej.

W wyni­ku zespo­ło­wej pra­cy, do któ­rej przy­łą­czy­li się uczest­ni­cy impre­zy, powsta­ła puz­zlo­wa kom­po­zy­cja z 650-ciu ele­men­tów. Wszyst­kie szko­ły otrzy­ma­ły wydaw­nic­twa albu­mo­we „Świat — 500 naj­pięk­niej­szych miejsc”, „Pol­ska 500 — naj­pięk­niej­szych miejsc” i gadże­ty upa­mięt­nia­ją­ce obcho­dy.

Dzię­ku­je­my uczniom, nauczy­cie­lom i rad­nej za udział we wspól­nej zaba­wie.