Home » Rok szkolny 2015/2016 » Akcja „Bezpieczne wakacje”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Akcja „Bezpieczne wakacje”

Udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Bez­piecz­ne waka­cje” zobo­wią­zu­je. Stąd spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem Kasy Regio­nal­ne­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go — Pla­ców­ki Tere­no­wej  w Wie­ru­szo­wie, jakie mia­ło miej­sce w naszej szko­le w przeded­niu uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go. Tema­ty­ka „Bez­piecz­na pra­ca w gospo­dar­stwie rol­nym gwa­ran­cją zdro­wia i życia” zosta­ła prze­ka­za­na przez inspek­to­ra Mar­ci­na Bła­że­jew­skie­go w for­mie ulu­bio­nej przez młod­szych i star­szych uczniów. Ani­ma­cja na temat życia „Rodzi­ny Poraż­ków” oraz krót­ki fil­mik uwraż­li­wi­ły widzów na sytu­acje, do któ­rych nie powin­no dojść w żad­nym gospo­dar­stwie. W cza­sie roz­mo­wy i kon­kur­so­we­go testu, ucznio­wie klas IV-VI wyka­za­li się wie­dzą na temat bez­pie­czeń­stwa w cza­sie wyko­ny­wa­nia prac w gospo­dar­stwie.

Zwy­cięz­ca­mi kon­kur­su zosta­li:

  • Nata­lia Sowa
  • Rok­sa­na Jopek
  • Daniel Skład­ni­kie­wicz