Home » Aktualności » Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zdrowy styl życia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zdrowy styl życia

29 maja br. ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem- przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie. Tema­tem poga­dan­ki była agre­sja i prze­moc wobec rówie­śni­ków, używ­ki oraz zasa­dy zacho­wa­nia się obo­wią­zu­ją­ce w szko­le i poza nią. Poli­cjant poru­szył tak­że temat  cyber­prze­mo­cy i skut­ków, jakie może nieść za sobą nie­wła­ści­we korzy­sta­nie z Inter­ne­tu.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem roku szkol­ne­go nie mogło zabrak­nąć tema­ty­ki „Bez­piecz­nych waka­cji”. Poli­cjant prze­strze­gał przed kąpie­la­mi i zaba­wa­mi w miej­scach nie­do­zwo­lo­nych oraz zawie­ra­niem zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi nie­zna­jo­my­mi. Ze wzglę­du na wzmo­żo­ną czę­sto­tli­wość wycie­czek pie­szych i rowe­ro­wych, zazna­czył, jak nie­zwy­kle waż­na jest odpo­wied­nia widocz­ność pie­sze­go bądź rowe­rzy­sty na dro­dze, dla­cze­go war­to nosić ele­men­ty odbla­sko­we.

Po spo­tka­niu z poli­cjan­tem pani Miro­sła­wa Małec­ka przed­sta­wi­ła pre­lek­cję pt. „Zdro­wy styl życia”. Głów­nym celem było przy­po­mnie­nie zasad pra­wi­dło­we­go odży­wia­nia oraz roli aktyw­no­ści fizycz­nej. Ucznio­wie dowie­dzie­li się, jakie pro­duk­ty powin­ny domi­no­wać w die­cie, a któ­re powin­no się eli­mi­no­wać ze wzglę­dów zdro­wot­nych. Pozna­li Pira­mi­dę Żywie­nia oraz mnó­stwo cie­ka­wych infor­ma­cji na temat pro­duk­tów spo­żyw­czych. Został rów­nież poru­szo­ny temat kształ­to­wa­nia pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych dziec­ka oraz aktyw­no­ści fizycz­nej, któ­re w póź­niej­szym życiu mogą je uchro­nić przed róż­ny­mi cho­ro­ba­mi cywi­li­za­cyj­ny­mi.