Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 10)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Tu jest bezpiecznie! Powiat Wieruszowski”

3 października 2012
2 paź­dzier­ni­ka 2012 r. naszą szko­łę odwie­dzi­li wyjąt­ko­wi goście: pra­cow­nik Sta­ro­stwa Powia­to­we­go i przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie odby­ło się w ramach akcji „Tu jest bez­piecz­nie! Powiat Wie­ru­szow­ski”. Głów­nym tema­tem […]


Czy­taj dalej …

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych

3 października 2012
28 wrze­śnia 2012 r. w Unie­jo­wie odbył się Finał Woje­wódz­ki w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W kate­go­rii chłop­ców ze szko­ły pod­sta­wo­wej wystą­pił nasz kole­ga Bar­tek Żurek. W rywa­li­za­cji udział wzię­ło oko­ło 100 zawod­ni­ków. Bar­tek zajął […]


Czy­taj dalej …

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca!

2 października 2012
W czwar­tek, 27.IX.2012 r. bawi­li­śmy się na pierw­szej w tym roku szkol­nym dys­ko­te­ce. W ten spo­sób uczci­li­śmy świę­to wszyst­kich chłop­ców, któ­rym życzy­my dobrych ocen i samych rado­snych chwil w szko­le. Wybra­li­śmy tra­dy­cyj­nie kró­la i kró­lo­wą dys­ko­te­ki […]


Czy­taj dalej …

Jak w naszej szkole dba się o bezpieczeństwo

30 września 2012
27 wrze­śnia 2012 roku odby­ła się prób­na ewa­ku­acja szko­ły. Sygnał do ewa­ku­acji dał alar­mo­wy dzwo­nek szkol­ny. Ucznio­wie i nauczy­cie­le, zacho­wu­jąc środ­ki bez­pie­czeń­stwa, szyb­ko i spraw­nie opu­ści­li budy­nek szko­ły. Zbiór­ka na boisku spor­to­wym była potwier­dze­niem […]


Czy­taj dalej …

Biegi przełajowe

26 września 2012
11 wrze­śnia na sta­dio­nie Klu­bu Spor­to­we­go WKS  „Pro­sna” w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li Mar­ta Gabas – kl. IV, Mar­ta Grusz­ka – kl. V i Bar­tosz Żurek – kl. VI. Do eta­pu […]


Czy­taj dalej …

Mamy pianino

23 września 2012
19 wrze­śnia 2012 r. Fun­da­cja na Rzecz Dzie­ci i Mło­dzie­ży „WIKTORIA” prze­ka­za­ła naszej szko­le pia­ni­no. Teraz mamy moż­li­wość roz­wi­ja­nia muzycz­nych talen­tów. Gru­pa teatral­na zapew­ne wyko­rzy­sta instru­ment w przy­go­to­wy­wa­nych […]


Czy­taj dalej …

Wspólnie sprzątamy świat!

17 września 2012
Ucznio­wie naszej szko­ły jak co roku włą­czy­li się czyn­nie w akcję Sprzą­ta­nia Świa­ta. Cyklicz­ność tych dzia­łań przy­no­si wyraź­ne efek­ty. Zauwa­ży­li­śmy, że w sprzą­ta­nych corocz­nie miej­scach jest coraz mniej śmie­ci. Młod­si ucznio­wie wyru­szy­li w stro­nę sta­cji […]


Czy­taj dalej …

Nowy rok szkolny 2012/2013

3 września 2012
3 wrze­śnia powi­ta­li­śmy nowy rok szkol­ny 2012/2013. W tym dniu nie zapo­mnie­li­śmy o 73 rocz­ni­cy wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Czwar­to­kla­si­ści: Mag­da, Patry­cja, Mar­ta i Maciek wraz z prze­wod­ni­czą­cą SU — Mar­tą przy­go­to­wa­li część arty­stycz­ną. W cza­sie uro­czy­sto­ści […]


Czy­taj dalej …

Pomoc socjalna dla uczniów „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2012/13

8 sierpnia 2012
Na mocy Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 14 czerw­ca 2012 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków udzie­la­nia pomo­cy finan­so­wej na zakup pod­ręcz­ni­ków — uczniom klas I–IV szko­ły pod­sta­wo­wej przy­słu­gu­je pomoc w posta­ci dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków szkol­nych, […]


Czy­taj dalej …