Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 6)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego

7 marca 2013
Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach infor­mu­je, że nabór dzie­ci do oddzia­łu przed­szkol­ne­go (gru­pa 3–4 lat­ków i 5–6 lat­ków) trwa do 26 kwiet­nia 2013 roku. Wnio­ski o przy­ję­cie znaj­du­ją się w zakład­ce Rekru­ta­cja lub do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie szko­ły. […]


Czy­taj dalej …

Kolejna karta z kroniki szkoły — wycieczka do Kalisza

25 lutego 2013
Nie lada nie­spo­dzian­kę na zakoń­cze­nie ferii zimo­wych dla przy­go­to­wa­ły dla nas wła­dze Wie­ru­szo­wa i rodzi­ce. Otóż 22 lute­go 2013 r. wraz z opie­ku­na­mi i przed­sta­wi­cie­la­mi  rodzi­ców poje­cha­li­śmy na wyciecz­kę do Kali­sza. Naszą podróż roz­po­czę­li­śmy sprzed szko­ły […]


Czy­taj dalej …

Nasze zdjęcia w kosmos!!!!!

11 lutego 2013
Ucznio­wie naszej szko­ły sko­rzy­sta­li z oka­zji wysła­nia swo­je­go zdję­cia na pokła­dzie sate­li­ty Hewe­liusz. Odpo­wie­dzie­li­śmy na proś­bę pana Kazi­mie­rza Błasz­cza­ka i Wie­ru­szow­skie­go Koła Astro­no­micz­ne­go „Wie­ras” i wysła­li­śmy zdję­cia naj­star­szych przed­sta­wi­cie­li […]


Czy­taj dalej …

Z myślą o Walentynkach…

11 lutego 2013
Samo­rząd Uczniow­ski ogło­sił kon­kurs pla­stycz­ny pt .”Ser­ce”. Wzię­li w nim udział  przede wszyst­kim ucznio­wie młod­szych klas. Oto zwy­cięz­cy: I miej­sce: Wik­to­ria Mały­ska — kl. II II miej­sce: Piotr Mro­żek — kl. II III miej­sce: Urszu­la Łukow­ska —  kl. III Wyróż­nie­nie: Gra­ży­na Mizga­ła —  kl. VI […]


Czy­taj dalej …

Ferie zimowe

8 lutego 2013
Od ponie­dział­ku 11 lute­go roz­po­czy­na­my ferie zimo­we!!!!!! W cza­sie ich trwa­nia na dzie­ci i mło­dzież z Gmi­ny Wie­ru­szów cze­ka mnó­stwo atrak­cji:  Nasza szko­ła orga­ni­zu­je wyjazd do Kali­sza w dniu 22 lute­go 2013 roku. Cze­ka­ją nas przy­jem­no­ści w […]


Czy­taj dalej …

„Bezpieczne ferie” – spotkanie z policjantem

8 lutego 2013
Zbli­ża­ją­cy się okres ferii zimo­wych to przede wszyst­kim czas wypo­czyn­ku i zaba­wy. Nie moż­na jed­nak zapo­mnieć o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa. Dla­te­go też w czwar­tek 7 lute­go dla uczniów naszej szko­ły i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go zor­ga­ni­zo­wa­no […]


Czy­taj dalej …

Dzień Seniora

8 lutego 2013
7 lute­go sala OSP w Pie­czy­skach roz­brzmie­wa­ła muzy­ką i zawi­ta­li do niej wyjąt­ko­wi goście, czy­li dziad­ko­wie uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Po uro­czy­stym powi­ta­niu roz­po­czę­ły się wystę­py. Uśmie­chy, nie­jed­na łez­ka w oku i okla­ski potwier­dza­ły fakt, że nasi goście […]


Czy­taj dalej …

Proces cyfryzacji

27 stycznia 2013
Cyfry­za­cja tele­wi­zji naziem­nej w Pol­sce, czy­li zastą­pie­nie tra­dy­cyj­nej tech­ni­ki nada­wa­nia ana­lo­go­we­go nowo­cze­sną tech­ni­ką cyfro­wą, nale­ży do jed­ne­go z naj­waż­niej­szych pro­jek­tów w sfe­rze publicz­nej łączą­cych zagad­nie­nia spo­łecz­ne, eko­no­micz­ne i […]


Czy­taj dalej …

Nasza szkoła grała w 21 finale WOŚP

16 stycznia 2013
Jak co roku ucznio­wie, dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go, rodzi­ce i  nauczy­cie­le odpo­wie­dzie­li na hasło WOŚP i zagra­li w fina­le. “Dla rato­wa­nia życia dzie­ci i god­nej opie­ki medycz­nej senio­rów” zor­ga­ni­zo­wa­li bal kar­na­wa­ło­wy w […]


Czy­taj dalej …