Home » Rok szkolny 2012/2013 (Page 8)

Rok szkolny 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podsumowaliśmy akcję „Góra Grosza”

12 grudnia 2012
Zakoń­czy­li­śmy corocz­ną akcję zbior­ki gro­si­ków. W tym roku tak­że była to for­ma kon­kur­su. Kla­sa, któ­ra uzbie­ra­ła naj­więk­szą sumę, otrzy­ma słod­ką nie­spo­dzian­kę. Cie­szy­my się, że akcja zyska­ła taką popu­lar­ność, bo jej głów­nym celem jest […]


Czy­taj dalej …

Młodzi literaci w konkursie „Zmień zakończenie”

10 grudnia 2012
W pią­tek 7 grud­nia zosta­ły ogło­szo­ne wyni­ki kon­kur­su lite­rac­kie­go „Zmień zakoń­cze­nie”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez szkol­ną biblio­te­kę. Kon­kurs był adre­so­wa­ny dla uczniów klas  IV-VI naszej szko­ły. Głów­nym celem było roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych i […]


Czy­taj dalej …

Witaj Mikołaju!

7 grudnia 2012
6 grud­nia to dzień, w któ­rym do dzie­ci przy­jeż­dża­ją Miko­ła­je. Odwie­dza­ją szko­ły, przed­szko­la oraz inne pla­ców­ki. Na ten nie­zwy­kły dzień od daw­na bar­dzo ocze­ki­wa­ły dzie­ci z gru­py 3, 4- lat­ków Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go w naszej […]


Czy­taj dalej …

Dziennikarska przygoda Marty Kowalińskiej

28 listopada 2012
Mar­ta, wyróż­nio­na w kon­kur­sie „ Czy­ta­my Kor­cza­ka”, we wto­rek gości­ła w radiu „Sud” i  redak­cji „Łącz­ni­ka”. Dodat­ko­wa nagro­da oka­za­ła się ogrom­ną fraj­dą. Zwy­cięz­cy kon­kur­su  zoba­czy­li  stu­dia nagrań  radia […]


Czy­taj dalej …

Święto Misia

28 listopada 2012
„W Oddzia­le Przed­szkol­nym było weso­ło, misie z dzieć­mi tań­czy­ły w koło” Wszyst­kie dzie­ci kocha­ją plu­szo­we misie, to jed­na z naj­bar­dziej ulu­bio­nych zaba­wek. Miś pocie­szy, doda otu­chy, do nie­go moż­na się zawsze przy­tu­lić. W ponie­dzia­łek nasi naj­młod­si […]


Czy­taj dalej …

Andrzejki

28 listopada 2012
Dnia 21 listo­pa­da odby­ła się w naszej szko­le zaba­wa andrzej­ko­wa dla uczniów klas I – VI oraz dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Przed zaba­wą ucznio­wie wraz z opie­ku­nem panią Elwi­rą Szew­czyk przy­go­to­wa­li andrzej­ko­wą deko­ra­cję. O godzi­nie 17.00 […]


Czy­taj dalej …

Konkurs Heweliusza

20 listopada 2012
Pan Didier Morel — nauczy­ciel i miło­śnik nauki w war­szaw­skim Liceum Fran­cu­skim, wspól­nie z kon­sor­cjum BRITE-PL, do któ­re­go wcho­dzą Cen­trum Badań Kosmicz­nych PAN oraz Cen­trum Astro­no­micz­ne im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka zapro­si­li uczniów szkół […]


Czy­taj dalej …

Znamy swoje prawa

15 listopada 2012
„Nikt mnie siłą nie ma pra­wa zmu­szać do nicze­go A szcze­gól­nie do zro­bie­nia cze­goś nie­do­bre­go. Mogę uczyć się wszyst­kie­go, co mnie zacie­ka­wi I mam pra­wo sam wybie­rać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poni­żać, krzyw­dzić, bić, wyzy­wać […]


Czy­taj dalej …

Co to jest niepodległość?

14 listopada 2012
12 listo­pa­da ucznio­wie i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go uczest­ni­czy­li w bar­dzo cie­ka­wej lek­cji. Jej temat zwią­za­ny był z Naro­do­wym Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści. Od repor­te­ra Szy­mo­na dowie­dzie­li­śmy się kto to jest patrio­ta? „Patrio­ta to czło­wiek, któ­ry […]


Czy­taj dalej …