Home » Rok szkolny 2015/2016 » Czas podsumowań

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Czas podsumowań

Koniec roku szkol­ne­go to czas pod­su­mo­wań nie tyl­ko wyni­ków edu­ka­cyj­nych. Ostat­nie dni roku szkol­ne­go sprzy­ja­ją suk­ce­som uczniów naszej szkoły.W Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Arty­stycz­nym Ars Astro­no­mi­ca zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­no­mia Nova i Insty­tut Fizy­ki AJD w Czę­sto­cho­wie Maria Puchal­ska i Dawid Szczer­buk z kla­sy III oraz Woj­ciech Sku­pień z kla­sy II zosta­li lau­re­ata­mi III miej­sca. Wszy­scy wyko­na­li pra­ce prze­strzen­ne zwią­za­ne z astro­no­mią.

Wyróż­nie­nie w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie pla­stycz­nym dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Mój wyma­rzo­ny domek dla lalek” otrzy­ma­ła uczen­ni­ca kla­sy VI – Ame­lia Rzep­ka.

W ogól­no­pol­skim kon­kur­sie języ­ka angiel­skie­go MELTING POT, któ­re­go celem jest dosko­na­le­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci nauką języ­ka angiel­skie­go:
Adam Sztuc­ki zajął I miej­sce w kate­go­rii dru­go­kla­si­stów,
Maria Puchal­ska uzy­ska­ła II miej­sce w kate­go­rii trze­cio­kla­si­stów,
Nata­lia Sowa wypra­co­wa­ła I miej­sce w kate­go­rii czwar­to­kla­si­stów.