Home » Aktualności » Czwartek z teatrem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Czwartek z teatrem

Czwar­tek minął w teatral­nej atmos­fe­rze. Jako pierw­si na spo­tka­nie ze sztu­ką wyru­szy­li ucznio­wie klas IV-VI. Na deskach sce­ny Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry zago­ścił mito­lo­gicz­ny świat pełen intry­gu­ją­cych posta­ci i zaska­ku­ją­cych wąt­ków. Mitycz­ni boha­te­ro­wie od zawsze fascy­no­wa­li. Tym razem też nie było ina­czej. Dodat­ko­wym atu­tem sztu­ki było po łącze­nie świa­ta współ­cze­sne­go  z mito­lo­gicz­nym. Boha­te­ro­wie-rówie­śni­cy naszych uczniów otrzy­ma­li nie­po­wta­rzal­ną szan­sę spo­tka­nia Pro­me­te­usza, Pytii, Syzy­fa, Mida­sa. Mogli poznać ich histo­rię i rolę w mito­lo­gicz­nym świe­cie.

Kolej­ną pro­po­zy­cją Teatru Edu­ka­cji z Wro­cła­wia była sztu­ka pt. ”Przy­ja­cie­le z Bul­ler­byn” skie­ro­wa­na tym razem do klas naj­młod­szych. Spek­takl odkry­wał dzie­cię­cy świat, w któ­rym każ­dy zwy­czaj­ny dzień zamie­nia się w nie­sa­mo­wi­te zda­rze­nia. Dow­cip­ne dia­lo­gi, świet­na gra akto­rów i muzycz­ne prze­bo­je spra­wi­ły, że wszy­scy prze­nie­śli się w nie­za­po­mnia­ny świat dzie­cię­cej wyobraź­ni.

Ucznio­wie klas VII-VIII obej­rze­li spek­takl pt. „Samot­ni w tłu­mie”. To pro­fi­lak­tycz­ne przed­sta­wie­nie poka­za­ło, że współ­cze­sna mło­dzież bory­ka się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi, z któ­ry­mi nie potra­fi sobie pora­dzić.  Skom­pli­ko­wa­ne losy nie­któ­rych posta­ci wyma­ga­ły inter­wen­cji doro­słych. Nie zawsze jed­nak boha­te­ro­wie mogli na nią liczyć. Spek­takl zmu­sza do reflek­sji i prze­my­śleń.