Home » Aktualności » Dzień Pluszowego Misia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Pluszowego Misia

26 listo­pa­da wszyst­kie dzie­ci (3,4,5,6,latki) z oddzia­łu przed­szkol­ne­go uro­czy­ście obcho­dzi­ły Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. U nas obcho­dze­nie tego świę­ta to już tra­dy­cja.

Tego dnia dzie­ci przy­szły ze swo­imi ulu­bio­ny­mi i kocha­ny­mi  plu­szo­wy­mi misia­mi.  Pod­czas uro­czy­sto­ści dzie­ci roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki o misiach, pozna­ły histo­rię tego świę­ta, opo­wia­da­ły o swo­ich maskot­kach,  bawi­ły się  oraz tań­czy­ły z misia­mi w rytm pio­sen­ki „Poko­chaj plu­szo­we­go misia” oraz „Jadą, jadą misie”, roz­ma­wia­ły na temat sza­no­wa­nia wła­snych masko­tek. Na koniec wyko­na­ły misia z papie­ru. Ten dzień wywo­łał u dzie­ci wie­le uśmie­chów i  rado­ści. Miś jest bar­dzo waż­ny dla każ­de­go dziec­ka. Moż­na go przy­tu­lić, a nawet zwie­rzyć mu się z sekre­tów. Mamy nadzie­ję, że to wiel­kie misio­we przy­ję­cie zosta­nie w naszych wspo­mnie­niach na dłu­gi czas.