Home » Aktualności » Dzień Pluszowego Misia w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Pluszowego Misia w Pieczyskach

Dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach w wyjąt­ko­wy, uro­czy­sty spo­sób świę­to­wa­ły Dzień Plu­szo­we­go Misia. W dniu 25 listo­pa­da każ­de dziec­ko przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem — plu­szo­wym misiem. Każ­dy wie, że miś to naj­lep­szy kum­pel do zaba­wy, kom­pan w podró­ży oraz naj­lep­szy przy­ja­ciel w okre­sie dzie­ciń­stwa. Dzie­ci pozna­ły histo­rię świę­ta, wspól­nie tań­czy­ły, bawi­ły się przy misio­wych pio­sen­kach, zaba­wach pla­stycz­nych i rymo­wan­kach. Wska­zy­wa­ły róż­ni­ce mię­dzy praw­dzi­wym niedź­wie­dziem a plu­szo­wym niedź­wiad­kiem oraz urzą­dzi­ły przy­ję­cie z oka­zji świę­ta swych plu­szo­wych przy­ja­ciół. Ten dzień w przed­szko­lu był pełen uśmie­chu i rado­ści.