Home » Rok szkolny 2017/2018 » Dzień Rodziny w grupie 5–6 latków

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Rodziny w grupie 5–6 latków

„Poma­ga­my sobie wszy­scy
bo od tego jest rodzi­na
od niej uczysz się wszyst­kie­go
tak się życie twe zaczy­na.”

Takim frag­men­tem 15 czerw­ca zakoń­czy­ły swo­je wystę­py z oka­zji Dnia Mat­ki i Dnia Ojca star­sza­ki. Dzie­ci sło­wem i pio­sen­ką wyra­zi­ły miłość i wdzięcz­ność za mat­czy­ną dobroć i cier­pli­wość, za ser­ce, któ­re tak wie­le rozu­mie i tak wspa­nia­ło­myśl­nie wyba­cza, a tak­że za mądrość i ojcow­ski auto­ry­tet. Po wspa­nia­łych wystę­pach w któ­rych dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły swo­je zdol­no­ści recy­ta­tor­skie, wokal­ne i tanecz­ne na twa­rzach rodzi­ców zauwa­żyć moż­na było tyl­ko jed­no – wzru­sze­nie i dumę ze swo­ich pociech. Po zakoń­czo­nym pro­gra­mie arty­stycz­nym dzie­ci wrę­czy­ły swo­im rodzi­com wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne upo­min­ki. Uro­czy­stość prze­bie­gła w nie­zwy­kle rodzin­nej i miłej atmos­fe­rze przy słod­kim poczę­stun­ku zor­ga­ni­zo­wa­nym przez rodzi­ców.