Home » Rok szkolny 2015/2016 » EkoPieczyska

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

EkoPieczyska

Czy war­to dbać o przy­ro­dę i zdro­wie? O tym, że tak, wie­dzą bar­dzo dobrze ucznio­wie naszej szko­ły. Swo­ją wie­dzę zdo­by­wa­ją pod­czas zajęć, roz­wi­ja­ją ją w cza­sie codzien­ne­go życia i aktyw­no­ści. Jed­nym z dzia­łań na rzecz śro­do­wi­ska jest nie­wąt­pli­wie udział w akcjach, typu “Sprzą­ta­nie Świa­ta” lub “Posprzą­taj­my Powiat Wie­ru­szow­ski na Wio­snę”. Już wte­dy mło­dy czło­wiek zauwa­ża, że są tacy, któ­rzy powo­du­ją powol­ną degra­da­cję śro­do­wi­ska poprzez zaśmie­ca­nie. Jed­nak sprzą­ta­nie dwa razy w cią­gu roku nie wystar­cza. Wszy­scy muszą zro­zu­mieć, że dba­nie o ota­cza­ją­ce nas śro­do­wi­sko musi być obo­wiąz­kiem każ­de­go. Oprócz akcji są tak­że inne for­my aktyw­no­ści, czy­li kon­kur­sy. I tutaj pole do popi­su mają ci, któ­rzy chcą wyra­zić swo­ją eko­lo­gicz­ną i proz­dro­wot­ną posta­wę poprzez pra­ce pla­stycz­ne. Suk­ce­sa­mi zakoń­czy­ły się star­ty w kon­kur­sach o tym cha­rak­te­rze. I tak: Wik­to­ria Mały­ska, uczen­ni­ca kla­sy V, zaję­ła II miej­sce w kon­kur­sie powia­to­wym “Zamiast dym­ka- wita­min­ka” wyko­nu­jąc krzy­żów­kę o tema­ty­ce proz­dro­wot­nej, Wik­to­ria Cichosz, uczen­ni­ca kla­sy VI, zaję­ła III miej­sce w gmin­nym kon­kur­sie eko­lo­gicz­nym “Od desz­czów­ki do kra­nów­ki” two­rząc pla­kat o tym, jak nale­ży odzy­ski­wać, uzdat­niać oraz oszczę­dzać wodę. Czo­ło­we miej­sca w powia­to­wym kon­kur­sie eko­lo­gicz­nym “.…Otwórz oczy na świat” w kate­go­rii I‑III zaję­li tak­że: Michał Wró­bel, uczeń kla­sy I — I miej­sce, Han­na Zna­mi­row­ska, uczen­ni­ca kla­sy I — II miej­sce, a w kate­go­rii klas IV-VI Wik­to­ria Cichosz wywal­czy­ła rów­nież I miej­sce, wyko­nu­jąc pra­ce prze­strzen­ne zwie­rząt chro­nio­nych naszych rezer­wa­tów. Cie­szy wie­dza uczniów, cie­szy też wła­ści­wa posta­wa wobec ota­cza­ją­ce­go nas śro­do­wi­ska. Miej­my nadzie­ję, że zdo­by­ta wie­dza prze­ło­ży się na prak­ty­kę, a lau­ry zdo­by­te w kon­kur­sach tyl­ko w tym pomo­gą.