Home » Rok szkolny 2015/2016 » Festyn Rodzinny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Festyn Rodzinny

Kolej­na atrak­cyj­na impre­za w naszej szko­le mia­ła miej­sce w nie­dzie­lę. Tym razem orga­ni­za­to­ra­mi mnó­stwa przy­jem­no­ści dla uczniów i przed­szko­la­ków byli rodzi­ce. Dmu­cha­ne zam­ki, euro­bun­gee, żyro­skop to nie­je­dy­ne atrak­cje nie­dziel­ne­go popo­łu­dnia. Wie­le rado­ści dostar­czy­ły uczest­ni­kom kon­kur­sy z udzia­łem rodzi­ców i dzie­ci oraz rywa­li­za­cja z uśmie­chem od ucha do ucha. Miłą nie­spo­dzian­ką był występ zespo­łu „THE WHITE TIGERS”. Zespół ist­nie­je zale­d­wie czte­ry mie­sią­ce, a poka­zał mistrzo­stwo wokal­no-instru­men­tal­ne.

Z moż­li­wo­ści publicz­ne­go zapre­zen­to­wa­nia się  sko­rzy­sta­ły tak­że przed­szko­la­ki. Wystę­pem potwier­dzi­ły wyso­ki poziom tanecz­no-wokal­no-recy­ta­tor­ski naj­młod­szych przed­sta­wi­cie­li spo­łecz­no­ści szkol­nej. Uczest­ni­cy i orga­ni­za­to­rzy festy­nu dzię­ku­ją:

  • Rad­ne­mu Rady Miej­skiej Dawi­do­wi Borycz­ko za ufun­do­wa­nie soków i kieł­ba­sek,
  • Radzie Sołec­kiej wsi Klat­ka za wypo­ży­cze­nie namio­tów, sto­li­ków i ławek,
  • Pani Justy­nie Pie­trzak za przy­go­to­wa­nie balo­no­wych nie­spo­dzia­nek,
  • DJ Grze­go­rzo­wi za pro­wa­dze­nie impre­zy,
  • rodzi­com, nauczy­ciel­kom i pra­cow­ni­kom nie­pe­da­go­gicz­nym zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję impre­zy.