Home » Rok szkolny 2017/2018 » Finał akcji „Góra Grosza”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Finał akcji „Góra Grosza”

Pod­su­mo­wa­li­śmy akcję  „Góra Gro­sza”.  Wyścig o zwy­cię­stwo trwał do koń­ca. W tym roku  nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem oka­za­ła się kla­sa V. Zgod­nie z obiet­ni­cą  otrzy­ma­li bar­dzo słod­ki upo­mi­nek, któ­ry umi­lił pra­co­wi­ty pią­tek.  Dru­gie miej­sce zaję­ła kla­sa VII, a tuż za nią zna­la­zła się kla­sa I. Kolej­na edy­cja już za rok.