Home » Aktualności » Gminny etap OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” rozstrzygnięty

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Gminny etap OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” rozstrzygnięty

W pią­tek 1 mar­ca 2019 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pod hasłem „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Celem Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej jest przede wszyst­kim roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy wśród mło­dzie­ży szkol­nej o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go i postę­po­wa­nia na wypa­dek powsta­nia poża­ru, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz orga­ni­za­cji ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. Kon­kurs skła­dał się z eta­pu pisem­ne­go i ust­ne­go. Część pisem­na to test zawie­ra­ją­cy 35 pytań. Etap ust­ny, do któ­re­go prze­cho­dzi­ło pię­ciu naj­lep­szych w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej, pole­gał na udzie­le­niu odpo­wie­dzi na 5 pytań.

W kate­go­rii szko­ła pod­sta­wo­wa do kla­sy VI naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Zna­mi­row­ska Han­na-I miej­sce, Sku­pień Zuzan­na -II miej­sce,  Bin­kow­ska Danu­ta, Bin­kow­ska Doro­ta, Paw­lak Zofia, Tra­ła Julia, Zie­liń­ski Dawid, Kik Kry­stian i Kik Mar­ty­na a w kate­go­rii szko­ła pod­sta­wo­wa kla­sy VII-VIII Mro­żek Piotr-II miej­sce, Sowa Nata­lia-IV miej­sce Krzy­ża­now­ski Mate­usz -V miej­sce i Gabas Szy­mon.

W eta­pie powia­to­wym szko­łę w Pie­czy­skach i Gmi­nę Wie­ru­szów repre­zen­to­wać będą Zna­mi­row­ska Han­na, Sku­pień Zuzan­na, Mro­żek Piotr i Sowa Nata­lia.

Gra­tu­lu­je­my