Home » Rok szkolny 2017/2018 » … i po feriach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

… i po feriach

To, że szyb­ko minę­ły nie budzi wąt­pli­wo­ści. To, że były peł­ne atrak­cji i cie­ka­wych pro­po­zy­cji to fakt. Gmi­na Wie­ru­szów sfi­nan­so­wa­ła wyciecz­kę  uczniów naszej szko­ły do Wro­cła­wia. Przed nami, kolej­ny raz, zosta­ły sze­ro­ko otwar­te drzwi  Wro­cław­skie­go Teatru Lalek ze spek­ta­klem „Pie­kło-Nie­bo”- sztu­ką o miło­ści i prze­mia­nach, któ­re musi­my akcep­to­wać, żeby żyć peł­nią życia. Sztu­ką,  któ­ra pozwo­li­ła na dogłęb­ną ana­li­zę rela­cji mat­ki i syna w nie tyl­ko ziem­skiej rze­czy­wi­sto­ści i poka­za­ła mat­czy­ną siłę i nie­zgo­dę na to, co przy­no­si nam los. Wspa­nia­ła obsa­da aktor­ska, zna­na wie­lu z wcze­śniej oglą­da­nych spek­ta­kli, peł­na eks­pre­sji gra aktor­ska i poru­szo­na pro­ble­ma­ty­ka na dłu­go pozo­sta­ną w naszej pamię­ci. Kolej­ną atrak­cją tego dnia była wysta­wa kloc­ków lego. Na wro­cław­skim sta­dio­nie, oprócz przed­sta­wi­cie­li  naro­do­wej dru­ży­ny pił­kar­skiej, obej­rze­li­śmy cie­ka­we budow­le, spo­tka­li­śmy boha­te­rów bajek, sław­nych ludzi, podzi­wia­li­śmy flo­tę mor­ską i powietrz­ną- z samo­lo­tem pre­zy­den­ta USA na cze­le. I to wszyst­ko zbu­do­wa­ne z setek, tysię­cy a cza­sa­mi milio­nów kloc­ków lego. Nie­spo­dzian­ką tego dnia, dla wszyst­kich bez wzglę­du na wiek, oka­zał się pobyt w zaba­wo­wej stre­fie lego.

W feryj­ne dni, ze swo­ją ofer­tą zajęć teatral­nych, spor­to­wych i robo­ty­ką, cze­ka­ła na uczniów tak­że szko­ła a w ramach  pro­jek­tu pn. „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów  prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły warsz­ta­ty eko­lo­gicz­ne, odby­ło się kuli­nar­ne spo­tka­nie z wypie­ka­niem gofrów w angiel­skiej kuch­ni, zapro­gra­mo­wa­no wie­le robo­tów.

Takie ferie moż­na dłu­go wspo­mi­nać i już tęsk­nić za kolej­ny­mi.  Za takie ferie nale­ży tak­że podzię­ko­wać: dzię­ku­je­my!!!!!!!.