Home » Aktualności » INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY! — Zdalne nauczanie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY! — Zdalne nauczanie

Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, infor­mu­je, że w związ­ku z zawie­sze­niem zajęć dydak­tycz­no – wycho­waw­czych w dniach 12 – 25 mar­ca 2020 roku, w szko­le będzie pro­wa­dzo­ne zdal­ne naucza­nie. Zgod­nie z zale­ce­niem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej prze­rwa w funk­cjo­no­wa­niu szko­ły nie powin­na ozna­czać dni wol­nych od nauki, dla­te­go ucznio­wie są zobo­wią­za­ni do codzien­ne­go prze­glą­da­nia i reali­zo­wa­nia mate­ria­łu udo­stęp­nio­ne­go przez nauczy­cie­li na stro­nie szko­ły.

Kon­takt nauczy­cie­li z ucznia­mi i ich rodzi­ca­mi odby­wać się będzie onli­ne poprzez wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych inter­ne­to­wych komu­ni­ka­to­rów: Mes­sen­ge­ra, What­sAp­pa, sms, mailo­wo, dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go, stro­ny inter­ne­to­wej szko­ły oraz tele­fo­nicz­nie.

Przy korzy­sta­nie z zaso­bów Inter­ne­tu nie zapo­mi­naj­my o bez­pie­czeń­stwie w sie­ci.