Home » Aktualności » Kolejne spotkanie z teatrem

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Kolejne spotkanie z teatrem

Wto­rek 27.XI.2018r. upły­nął w teatral­nej atmos­fe­rze. Na pierw­szą sztu­kę Naro­do­we­go Teatru Edu­ka­cyj­ne­go z Wro­cła­wia uda­ła się gru­pa 5–6-latków i kla­sy I-III. Przed­sta­wie­nie pt .”Psz­czół­ka Maja” prze­nio­sło uczest­ni­ków w bez­tro­skie życie prze­sym­pa­tycz­nej psz­czół­ki i jej przy­ja­ciół. Boha­te­ro­wie prze­ko­ny­wa­li widzów, jak waż­na jest przy­jaźń i wza­jem­na tro­ska. Kolej­na sztu­ka, tym razem dla kla­sy VII i VIII, to mrocz­na histo­ria Bal­la­dy­ny, któ­ra swą bez­względ­no­ścią i chę­cią prze­ję­cia wła­dzy czę­sto prze­ra­ża­ła. Na szczę­ście to tyl­ko rola, z któ­rą aktor­ka sobie świet­nie pora­dzi­ła. Ostat­nia gru­pa to ucznio­wie kla­sy V i VI. Oni prze­nie­śli się do magicz­ne­go świa­ta, w któ­rym losy ludzi i bogów prze­pla­ta­ją się ze sobą i wza­jem­nie na sie­bie oddzia­łu­ją. Prze­ko­na­li się, że mity i legen­dy o począt­kach nasze­go pań­stwa to istot­ny ele­ment kul­tu­ry, o któ­rą powin­ni­śmy dbać.