Home » Aktualności » Lubimy wiersze Tuwima

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Lubimy wiersze Tuwima

Uczen­ni­ce kla­sy  III  repre­zen­to­wa­ły  naszą szko­łę  w  Gmin­nym Kon­kur­sie           Recy­ta­tor­skim      „ Lubi­my  wier­sze  Tuwi­ma’’. Kon­kurs odbył się 6 lute­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa  Pił­sud­skie­go  w  Wie­ru­szo­wie.   Kon­kurs  miał  na celu  posze­rza­nie zna­jo­mo­ści twór­czo­ści poetyc­kiej i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści  na bogac­two języ­ka lite­rac­kie­go. Za udział w kon­kur­sie Danu­ta Bin­kow­ska, Doro­ta Bin­kow­ska i Anna Sęk otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we dyplo­my.