Home » Rok szkolny 2012/2013 » Na “Madagaskar III” do kina Słońce

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Na “Madagaskar III” do kina Słońce

Co praw­da Dzień Dziec­ka już za nami, ale ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach cią­gle świę­tu­ją. Tym razem wybra­li się do kina Słoń­ce na film pt. “Mada­ga­skar III”. To już dru­ga taka wypra­wa, któ­ra zosta­ła sfi­nan­so­wa­na dzię­ki środ­kom pozy­ska­nym w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert ogło­szo­ne­go przez bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa. Pro­jekt, któ­ry reali­zu­je Świe­tli­ca TPD przy naszej szko­le, nosi tytuł “Z kul­tu­rą, sztu­ką i spor­tem za pan brat” i prze­wi­du­je róż­ne dzia­ła­nia, któ­re mają stwo­rzyć więk­sze moż­li­wo­ści naszym uczniom. Wyjaz­dy do kina to jed­na z ofert dają­cych per­spek­ty­wę sko­rzy­sta­nia z róż­nych źró­deł kul­tu­ry. Chce­my, aby nasi ucznio­wie mie­li takie same szan­se, jak dzie­ci miesz­ka­ją­ce w więk­szych miejscowościach.